Show simple item record

dc.contributor.advisorBaş, Özlem
dc.contributor.authorKesik, Cengiz
dc.date.accessioned2021-11-25T08:38:21Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-08-16
dc.identifier.citationKesik, C. (2021). 5N1K teknoloji modelinin ilkokul 1. sınıfta okuma becerisine ilişkin bazı değişkenlere etkisi (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25648
dc.description.abstractThe main purpose of this research is to examine the effect of the technology integration model-based application on some reading variables of primary school 1st grade students. For this purpose, the research was designed in a single-group post-test weak experimental design and a single-group pre-test-post-test weak experimental design, and also benefited from the qualitative research method to support the data obtained. The research, which was carried out in the first literacy teaching process, was carried out in 21 weeks in total, 18 weeks of which were sound-based method-based teaching and 3 weeks of independent reading activities. The participants of the research consisted of 30 first-year primary school students attending a primary school at the middle socioeconomic level determined by the criterion sampling method. In the analysis of research data, dependent t-test, t-test for a sample, simple linear regression, descriptive statistics and content analysis were used. The application sample based on the technology integration model has been effective on the development of phonological awareness skills of primary school 1st grade students, their transition time to reading, and their reading speed and levels from paper and screen. It was determined that primary school 1st grade students made fewer reading errors in reading from the screen than reading from the paper, and the students' reading levels from the screen were better. It was determined that students' attitudes towards reading were quite high and also literacy e-portfolio scores were a significant predictor of paper and screen reading speeds.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTeknoloji entegrasyon modelitr_TR
dc.subjectİlk okuma yazmatr_TR
dc.subjectSesbilgisel farkındalıktr_TR
dc.subjectOkuma hızıtr_TR
dc.subjectOkuma düzeyitr_TR
dc.subjectOkuma hatasıtr_TR
dc.subjectEBAtr_TR
dc.subjectTechnology integration model
dc.subjectLiteracy
dc.subjectPhonological awareness
dc.subjectReading speed
dc.subjectReading level
dc.subjectRead error
dc.subjectEducation Informatics Network [EIN]
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.title5N1K Teknoloji Modelinin İlkokul 1. sınıfta Okuma Becerisine İlişkin Bazı Değişkenlere Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın temel amacı teknoloji entegrasyon modeli temelli uygulama örneğinin ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin bazı okuma değişkenlerine etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma, tek grup son test zayıf deneysel desen ile tek grup ön test-son test zayıf deneysel desende tasarlanmış, elde edilen verileri desteklemek için nitel araştırma yönteminden de yararlanmıştır. İlk okuma yazma öğretimi sürecinde yürütülen araştırmanın 18 haftası ses esaslı yönteme dayalı öğretim ve 3 haftası bağımsız okuma çalışmaları olmak üzere toplamda 21 haftada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen orta sosyoekonomik düzeyde bir ilkokulun bir şubesinde öğrenim görmekte olan 30 ilkokul 1.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde bağımlı t-testi, bir örneklem için t-testi, basit doğrusal regresyon, betimsel istatistikler ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Teknoloji entegrasyon modeli temelli uygulama örneği ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin sesbilgisel farkındalık becerilerinin gelişimi, okumaya geçiş süreleri ile kâğıttan ve ekrandan okuma hızı ve düzeyleri üstünde etkili olmuştur. İlkokul 1.sınıf öğrencileri ekrandan okumada kâğıttan okumaya göre daha az okuma hatası yapmış ve öğrencilerin ekrandan okuma düzeylerinin daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Okuma yazma e-portfolyo puanları ise kâğıttan ve ekrandan okuma hızlarının anlamlı bir yordayıcısı olmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-11-25T08:38:21Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess