Show simple item record

dc.contributor.advisorÜndeğer Bucurgat, Ülkü
dc.contributor.authorÇal Doğan, Tuğbagül
dc.contributor.authorÇal, Tuğbagül
dc.date.accessioned2021-12-13T06:08:07Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-11-08
dc.identifier.citationÇal Doğan, T., Genisteinin DNA Hasarı Üzerindeki Etkilerinin Kolon Kanseri Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (Comet) Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Doktora Tezi, Ankara, 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25688
dc.descriptionTÜBİTAK tarafından da desteklenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractÇal Doğan, T., Evaluation of The Effects of Genistein on DNA Damage by Single Cell Gel Electrophoresis (Comet) in Colon Cancer Cells, Hacettepe University Institute of Health Sciences Doctor of Philosophy Thesis on Pharmaceutical Toxicology , Ankara, 2021. Today, cancer causes more deaths than heart diseases and colorectal cancer is one of the most common cancers. However, surgical intervention and chemotherapy provide limited benefit in the recovery and survival of patients. The most important factors in not observing the expected treatment efficacy are the drug resistance that develops in patients and the need for targeted treatment that can reduce side effects and allow patient compliance. In order to contribute to the studies conducted to increase the efficacy of colorectal cancer treatment, in this thesis we investigated the exposure cytotoxic effects of SW480 and SW620 (colon adenocarcinoma cells) to genistein, anticancer drug 5-fluorouracil and TRAIL (Tumor Necrosis Factor-related apoptosis inducing ligand). Cytotoxicity was investigated by MTT method, genotoxic effects were investigated by Comet method. Also, reactive oxygen species (ROS), mitochondrial membrane potential and caspase 3-8-9 activities were investigated. The apoptotic effects were determined real time polymerase chain reaction (RT – PCR) method. It has been found that genistein, 5-fluorouracil and TRAIL had cytotoxic effects and caused increases in DNA damage in both cell lines. These substances showed synergistic apoptotic effects in combination and the increases in ROS and caspase 3-8-9 levels and decreases in mitochondrial membrane potential might be effective in apoptosis induction. In addition, TRAIL was found to induce Death receptor 5 (DR5) - mediated apoptosis in cell lines. In the double and triple combinations of the applied substances, there were decreases in Decoy receptor 1 (DcR1) and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) antiapoptic gene expressions in both cell lines compared to the group in which TRAIL ligand was applied alone. Such effects may contribute to the studies that investigate TRAIL resistance problem.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGenotoksisitetr_TR
dc.subjectkolon kanseritr_TR
dc.subjectgenisteintr_TR
dc.subject5 – florourasiltr_TR
dc.subjectTRAILtr_TR
dc.subject.lcshEczacılık bilimitr_TR
dc.titleGenisteinin Dna Hasarı Üzerindeki Etkilerinin Kolon Kanseri Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (Comet) Yöntemiyle Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÇal Doğan, T., Genisteinin DNA Hasarı Üzerindeki Etkilerinin Kolon Kanseri Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (Comet) Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Doktora Tezi, Ankara, 2021. Günümüzde, kolorektal kanser kalp hastalıklarından daha fazla ölüme yol açmaktadır ve kanser türleri içinde yaygın görülen kanserlerden biridir. Bununla birlikte, uygulanan cerrahi müdahale ve kemoterapi, hastaların iyileşme ve sağ kalım sürecinde sınırlı fayda sağlamaktadır. Beklenen tedavi etkinliğinin görülememesindeki en önemli faktörler ise, hastalarda gelişen ilaç direnci ve yan etkileri azaltarak hasta uyumuna olanak sağlayabilecek hedefli tedavi ihtiyacıdır. Kolorektal kanser tedavi etkinliğini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla, bu tez kapsamında genistein, antikanser ilaç 5 – florourasil ve Tümör Nekroz Faktor-Apoptoz indükleyici ligandın (TRAIL) subtoksik konsantrasyonlarda tek başlarına ve kombinasyon halindeki SW480 ve SW620 (kolon adenokarsinoma) hücre hatlarında sitotoksik etkilerini değerlendirdik. Sitotoksisite MTT yöntemiyle, genotoksik etkileri Comet yöntemiyle değerlendirildi. Ayrıca, reaktif oksijen türleri (ROS), mitokondriyel membran potansiyeli ve kaspaz 3-8-9 aktiviteleri değerlendirildi. Apoptotik etkileri gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT – PCR) yöntemiyle incelenmiştir. Genisteinin 5-florourasil ve TRAIL’ın her iki hücre hattında da sitotoksik etkili olduğu ve DNA hasarını arttırdığı belirlenmiştir. Bu maddeler kombinasyon halinde sinerjistik apoptotik etki göstermişlerdir, ROS ve kaspaz 3-8-9 düzeylerindeki artış ve mitokondriyel membran potansiyelindeki düşüş apoptoz indüksiyonunda etkili olabilir. Ayrıca, TRAIL’ın hücrelerde Ölüm reseptörü 5 (DR5) - aracılı apoptozu indüklediği tespit edilmiştir. Uygulanan maddelerin ikili ve üçlü kombinasyonlarında ise, Tuzak reseptörü (DcR1) ve X-bağlı apoptoz inhibitör proteini (XIAP) antiapoptik gen ekspresyonlarında TRAIL ligandının tek uygulandığı gruba göre her iki hücre hattında da azalmanın olduğu saptanmıştır. Bu etkiler TRAIL direnci problemini inceleyen çalışmalara katkı sağlayabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentFarmasötik Toksikolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-12-13T06:08:07Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record