Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Pelin
dc.contributor.authorBeşkaya, Beytullah
dc.date.accessioned2022-01-11T07:44:44Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2021-12-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25748
dc.description.abstractIn the design process, the means and methods of expressing the designer's thoughts and experiences have increased from the past to the present. In this process, where the designer presents all his data creatively, he aims to convey his cognitive process efficiently with thinking design tools and digital design methods. The diversity of thinking design tools and the use of digital design methods in the entire design process has been a research topic for this study. “Thinking Design Tools” and “Digital Design Methods” that we use during the design process are examined together and under separate headings and their effects on the process are discussed. In the introduction part of the study, the approach, purpose, scope, method and literature review were made. Approaches related to the subject have been expressed. In the second part of the study, the designer's expression methods are given under the title of "Thinking Design Tools and Learning by Doing". Tools and methods that are used effectively in the design process are defined and their importance for the designer is mentioned. The focus of the research was determined as the design process and the designer. In the third part of the study, the effects of "Thinking Design Tools" on the design process were examined. In the sub-headings of this section, thinking design tools and digital design methods have been analyzed together and separately. In the fourth part of the study, "Digital Design Methods" were examined together with the subtitles and their effects on the process were revealed. Information was given to the reader, and analysis of digital design methods and the design process was presented. vi In the fifth part of the study, all the information obtained was analyzed and examined on the example of the designer. Inferences and analyzes have been made for all the issues discussed in the previous chapters. Data were obtained for "Thinking Design" and "Digital Design Methods", which are among the most creative actions of the design process. The data obtained are expressed in the conclusion section.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDüşünme tasarlamatr_TR
dc.subjectYaparak öğrenme
dc.subjectYaparak düşünme
dc.subjectDijital tasarım
dc.subjectBilgisayar ortamında tasarım
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleDijital Tasarım Yöntemlerinin Tasarım Sürecine Etkilerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTasarım sürecinde tasarımcının düşüncelerini ve birikimlerini ifade etme araçları, yöntemleri geçmişten günümüze gelişerek çoğalmıştır. Tasarımcı tüm verilerini yaratıcı bir biçimde ortaya koyduğu bu süreçte, düşünme tasarlama araçları ve dijital tasarım yöntemleriyle bilişsel sürecini verimli bir şekilde aktarmayı hedeflemektedir. Düşünme tasarlama araçlarının çeşitlenmesi ve dijital tasarım yöntemlerinin tasarım sürecinin tüm aşamalarında olması bu çalışma için bir araştırma konusu olmuştur. Tasarım süreci içerisinde kullandığımız “Düşünme Tasarlama Araçları” ile “Dijital Tasarım Yöntemleri” birlikte ve ayrı başlıklar altında incelenerek sürece olan etkileri ele alınmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde konuya yaklaşım, amaç, kapsam, yöntem ve literatür taraması yapılmıştır. Konuyla ilgili yaklaşımlar ifade edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde “Düşünme Tasarlama Araçları ‘Yaparak Öğrenme’” başlığı altında tasarımcının ifade yöntemlerine yer verilmiştir. Tasarım sürecinde etkin bir şekilde kullanılan araçlar ve yöntemler tanımlanmış, tasarımcı için önemine değinilmiştir. Araştırmaların odağı tasarım süreci ve tasarımcı olarak belirlenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde tasarım sürecinde “Düşünme Tasarlama Araçları” nın sürece olan etkileri incelenmiştir. Bu bölümün alt başlıklarında düşünme tasarlama araçları ve dijital tasarım yöntemleri birlikte ve ayrı ayrı düşünülerek çözümlemeler yapılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde “Dijital Tasarım Yöntemleri” alt başlıklarıyla birlikte incelenmiş ve sürece olan etkileri ortaya konmuştur. Okuyucu için bilgilendirmeler yapılmış dijital tasarım yöntemleri ve tasarım süreci ile ilgili çözümlemeler sunulmuştur. iv Çalışmanın beşinci bölümünde edinilen tüm bilgiler tasarımcı örneği üzerinden analiz edilmiş ve incelenmiştir. Önceki bölümlerde ele alınan tüm konular için çıkarımlar ve çözümlemeler yapılmıştır. Tasarım sürecinin en yaratıcı eylemlerinden olan “Düşünme Tasarlama”, “Dijital Tasarım Yöntemleri” için veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonuç bölümünde ifade edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-01-11T07:44:44Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record