Show simple item record

dc.contributor.advisorSARAÇ TARHAN, SELMA
dc.contributor.authorYURTOĞLU, SİBEL
dc.date.accessioned2022-02-14T12:13:43Z
dc.date.issued2020-02-19
dc.date.submitted2020-02-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25880
dc.description.abstractYurtoglu, S., Studies on Synthesis and Biological Effects of 1-Phenyl-2-(1H-imidazol-1-yl) ethanone oxime esters , Hacettepe University, Institute of Health Sciences, MS Thesis in Pharmaceutical Chemistry, Ankara, 2020. In this study, a series of 1-phenyl-2- (1H-imidazol-1-yl) ethanone oxime ester derivatives that are designed based on the general structure of azole group antifungals was synthesized. Their structures were elucidated by using spectral methods and elemental analysis results and also, antifungal and antibacterial activities were evaluated. The antibacterial activities of all compounds against studied Gram (+) and Gram (-) bacteria were found to be very low compared to the standard compound gentamicin. Sorbic acid ester derivative compound 5c, (MIC: 4 μg / mL) was found to have close activity with against to C. albicans and C. parapsilosis to the standard compound fluconazole (MIC: 0,5 μg / mL). The structure-activity relationship between the type and the length of the alkyl chain of the oxime ester structure and the antifungal activity was investigated; however, no clear relationship could be established between the structural properties of the alkyl chain and the antifungal activity. Molecular docking studies were performed in the light of crystallographic data, which provide detailed insights into binding and molecular determinants of azoles in CYP51 binding site. Molecular docking studies showed that compound 5c fit in the active site of CACYP51 and fulfilled the molecular determinants for the enzyme’s inhibition, in line with the fact that azole antifungals inhibit fungal CYP51.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subject(arilalkil)Azoltr_TR
dc.subjectOksim ester
dc.subjectAntifungal
dc.subjectAntibakteriyel
dc.subjectMoleküler kenetleme
dc.title1-FENİL-2-(1H-İMİDAZOL-1-İL)ETANON OKSİM ESTERLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALARtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYurtoğlu, S. 1-Fenil-2-(1H-imidazol-1-il)etanon Oksim Esterlerinin Sentezi ve Biyolojik Etkileri Üzerinde Çalışmalar, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Kimya Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020. Bu çalışmada azol grubu antifungallerin genel yapıları dikkate alınarak tasarlanan bir seri 1-fenil-2-(1H-imidazol-1-il)etanon oksim ester türevinin sentezi yapılmıştır. Bileşiklerin yapıları çeşitli spektroskopik yöntemler ve eleman analizleri ile aydınlatılmış, antifungal ve antibakteriyel aktiviteleri araştırılmıştır. Tüm bileşiklerin, çalışılan Gram (+) ve Gram (-) bakterilere karşı antibakteriyel aktivitelerinin standart bileşik gentamisine kıyasla çok düşük olduğu görülmüştür. Bileşiklerden sorbik asit esteri türevi bileşik 5c’nin (MİK: 4 μg/mL) C. albicans ve C. parapsilosis’e karşı değeri ile standart bileşik flukonazole (MİK: 0,5 μg/mL) yakın aktivite gösterdiği bulunmuştur. Ester yapısını oluşturan alkil zincirinin tipi ve büyüklüğü ile antifungal aktivite arasındaki yapı-aktivite ilişkisi incelenmiş; ancak oksim ester yapısını oluşturan zincirin yapısal özellikleri ile antifungal aktivite arasında kurallara bağlanabilecek belirgin bir ilişki kurulamamıştır. Moleküler kenetleme çalışmalarında, azol grubu antifungal ilaçların hedef enzimi olan CYP51 enziminin C. albicans’a ait homoloji modeli kullanılmış ve sorbik asit türevinin CACYP51’in aktif bölgesine yerleştiği ve azol grubu antifungal bileşiklerin CYP51 enzimini inhibe ettiği gerçeğine uygun olarak, enzim inhibisyonu için moleküler belirleyicileri sağladığı görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentFarmasötik Kimyatr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-02-14T12:13:43Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record