Show simple item record

dc.contributor.advisorDedeoğlu, Hakan
dc.contributor.authorPolat, İlhan
dc.date.accessioned2022-03-01T07:52:29Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2021-12-29
dc.identifier.citationPolat, İ. (2022). Yerel çevreye ve deneyimlere dayalı yazma becerisi geliştirme programının hazırlanması ve uygulanması [Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25955
dc.description.abstractThe main purpose of the current study is to investigate the effect of the writing skill development program based on local environment and experiences on the development of the writing skills of 5th graders. In this context, the effect of the prepared program on students’ skill of writing narrative and informative texts, the internal structure of the text, the external structure of the text, language and expression, writing anxiety and writing motivation was examined. The study was designed in line with the mixed method and in the quantitative dimension, it was designed as the multiple probe model, one of the single-subject research models, and in the qualitative dimension, it was designed as the case study model. The study group is comprised of two 5th grade students, one female and one male, attending a state school located in the city of Van. The writing skill development program based on the local environment and experiences, which was prepared by taking expert opinion, was applied for 14 weeks. The data of the study were collected by using the “Story Elements Evaluation Scale”, “Informative Text Evaluation Scale”, “Writing Motivation Scale”, “Writing Anxiety Scale”, student documents, observation, student and parent interview forms. The collected data were analyzed with graphical representation, calculation of non-overlapping data percentage, document analysis and content analysis methods. On the basis of the results derived from the findings of the study, it was concluded that the writing skill development program based on local environment and experiences positively affected the development of the students’ narrative and informative text writing skills, the development of the elements of narrative and informative texts, reduced the students’ writing anxiety, increased their writing motivation, reduced mistakes in sentences and words, yet it did not have any positive effect on the external structure of the text, language and expression (dividing the text into paragraphs, spelling rules, punctuation rules and paper layout). In light of these results, suggestions were made.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYerel çevretr_TR
dc.subjectDeneyimlertr_TR
dc.subjectHikâye edici ve bilgilendirici metintr_TR
dc.subjectYazma kaygısıtr_TR
dc.subjectYazma motivasyonutr_TR
dc.subjectMetin dış yapısıtr_TR
dc.subjectDil ve anlatımtr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleYerel Çevreye ve Deneyimlere Dayalı Yazma Becerisi Geliştirme Programının Hazırlanması ve Uygulanmasıtr_TR
dc.title.alternativePreparatıon and Implementatıon of A Wrıtıng Skıll Development Program Based on Local Envıronment and Experıencestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın temel amacı; yerel çevreye ve deneyimlere dayalı yazma becerisi geliştirme programının, 5. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişimine etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda hazırlanan programın; öğrencilerin hikâye edici ve bilgilendirici metin yazma becerisi, metin içyapısı, dış yapısı ile dil ve anlatım, yazma kaygısı ve yazma motivasyonu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma karma yöntemde tasarlanmış olup nicel boyutta tek-denekli araştırma modellerinden çoklu yoklama modeli; nitel boyutta ise durum çalışması modeli olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubunu, Van ilindeki bir devlet okulunda 5. sınıfa devam etmekte olan biri kız, biri erkek olmak üzere iki öğrenci oluşturmaktadır. Uzman görüşü alınarak hazırlanan, yerel çevreye ve deneyimlere dayalı yazma becerisi geliştirme programı 14 hafta boyunca uygulanmıştır. Çalışmanın verileri; “Hikâye Elementleri Değerlendirme Ölçeği”, “Bilgilendirici Metin Değerlendirme Ölçeği”, “Yazma Motivasyonu Ölçeği”, “Yazma Kaygısı Ölçeği”, öğrenci dokümanları, gözlem, öğrenci ve veli görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Veriler; grafiksel gösterim, örtüşmeyen veri yüzdesi hesaplaması, doküman analizi ve içerik analizi yöntemliyle analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre, yerel çevreye ve deneyimlere dayalı yazma becerisi geliştirme programının öğrencilerin, hikâye edici ve bilgilendirici metin yazma becerisi ve hikâye elementleri ile bilgilendirici metin elementlerinin gelişiminde etkili olduğu; öğrencilerin yazma kaygısını azalttığı ve yazma motivasyonunu arttırdığı; cümle hataları ve kelime hatalarını azalttığı; buna karşın metin dış yapısı ile dil ve anlatımda (metni paragraflara ayırma, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kâğıt düzeni) etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar bağlamında öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-01T07:52:29Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record