Show simple item record

dc.contributor.advisorMetin Aksu, Nalan
dc.contributor.authorKaralar, Görkem
dc.date.accessioned2022-03-21T06:16:08Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2021-12-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25989
dc.description.abstractABSTRACT KARALAR G., Prospective Evaluation of Patients Presenting to Emergency Department with Headache that Undergo Brain CT Scan, Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis of Emergency Medicine, Ankara, 2021. Patients presenting to emergency departments (ED) with headache constitute an important health problem. Nontraumatic headache patients make up 2% of all (ED) presentations and some studies suggest that this rate can be as high as %4. According to literature 14% of these patients undergo radiological imaging and 5.5% receive a pathological diagnosis. This study includes 386 patients that present to (ED) with nontraumatic headache who have Glasgow Coma Scale(GCS) of 15 and have no known intracranial pathology (tumor, arteriovenous malformation, history of intracranial hemorrhage, stroke, cranial surgery). Of the 58.3% patients were male(n=225) and 41.7% were female(n=161). Average age was 49.42(±15,803). Patients had a median systolic blood pressure of 150 mmHg, diastolic blood pressure of 87 mmHg, heart rate of 84 bpm, respiratory rate of 16 bpm, and pain scale of 8. Of the 21.5% patients also had nausea and 12.7% had vomiting. Of those 39.8% had nausea also had vomiting. Of the %13.3 patients with nausea had been using anticoagulant medications. These rates were statistically significant when compared with the other complaints of the patients and the other drugs they had been using. (p<0.05) Brain CT scans revealed no pathology in 74.1%, non-emergent pathology in 17.4%, urgent pathology in 3.1%, and emergent pathology in 5.4%. Our study revealed that some patients with additional complaints of nausea, vomiting and dizziness received serious diagnoses that require emergent intervention or hospitalization after CT scan. Patients presenting to ED with complaints of headache and accompanying nausea or vomiting should be evaluated carefully even though they may have normal neurological examination, GCS score of 15 and fail SNNOOP10 criteria. Therefore, clinicians should consider imaging studies in such patients. Keywords: Emergency Medicine, Headache, Computer Tomographytr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectbaş ağrısı, acil, bilgisayarlı tomografitr_TR
dc.subject.lcshT- Teknoloji. Mühendisliktr_TR
dc.titleACİL SERVİSE BAŞ AĞRISI YAKINMASI İLE BAŞVURAN BEYİN TOMOGRAFİSİ TETKİKİ YAPILAN HASTALARIN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistr_TR
dc.description.ozetKARALAR G, Acil Servise Baş Ağrısı Yakınmasıyla Başvuran Beyin Tomografisi Tetkiki Yapılan Hastaların Prospektif Olarak Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Uzmanlık Tezi, Ankara, 2021. Baş ağrısı nedeniyle acil servislere başvuran hastalar önemli bir sağlık sorunu teşkil etmektedir. Travmatik olmayan baş ağrıları acil servislerde tüm başvuruların %2’si olarak karşımıza çıkmaktadır, bazı kaynaklara göre ise bu oran %4 gibi yüksek orana ulaşmaktadır. Yapılan çalışmalarda acil servislere başvuran baş ağrılarına %14 oranında görüntüleme yapıldığı, %5,5 oranında patolojik tanı aldığı gösterilmiştir. Çalışmamıza; acil servise baş ağrısı ile gelen travması olmayan, bilinen intrakraniyal patolojisi olmayan (tümör, arteriyo-venöz malformasyon, geçirilmiş kraniyal hemoraji, serebrovasküler olay, kranial cerrahi vb.), Glaskow Koma Skalası (GKS) 15 olan, nörolojik defisiti olmayan ama Beyin Bilgisayarlı Tomografi (BBT) tetkiki yapılan 386 hasta dâhil edildi. Hastaların % 58,3’ü (n=225) kadın, % 41,7’si erkekti (n=161). Hastaların ortalama yaşı 49,42 (±15,803) idi. Hastaların vital bulguları incelendiğinde ortanca sistolik kan basıncı 150 mmHg, ortanca diyastolik kan basıncı 87 mmHg olup ortanca nabız değeri 84 atım/dakika, ortanca solunum sayısı 16, ortanca ağrı skalası 8 idi. Hastaların baş ağrısı şikâyetine %21,5 oranında bulantı, %12,7 oranında kusma şikâyeti eşlik ediyordu. Bulantısı olan hastaların %39,8’inde kusma şikâyeti de vardı ve bulantısı olan hastaların %13,3’ü antikoagülan ilaç kullanmaktaydı. Bu oranlar hastaların diğer şikâyetleri ve kullandığı diğer ilaçlarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlıydı. (p<0,05) BBT raporlarına göre tanılar incelendiğinde hastaların %74,1’inde patoloji bulunmadı, %17,4’ünde patoloji görüldü ancak acil değildi, %3,1 hasta öncelikli acil durum bulunup, hastaların %5,4’ünde acil durum görüldü. Çalışmamızda baş ağrısına bulantı, kusma, baş dönmesi şikâyetlerinin eşlik ettiği hastalara yapılan BT görüntülemede acil girişim veya hospitalizasyon gerektiren baş ağrısı tanıları raporlanmıştır. Baş ağrısı şikâyetiyle acil servise başvuran nörolojik muayenesi normal, GKS 15 olan, baş ağrısı için akut, subakut uyarıcı olan SNNOOP10 kriterlerini karşılamayan ama bulantı ve kusması da olan hastaların değerlendirmeleri dikkatli ve detaylı yapılmalı, klinisyen görüntüleme yöntemlerine başvurmayı düşünebilmelidir.tr_TR
dc.contributor.departmentAcil Tıptr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-21T06:16:08Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record