Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Şeref Rahmi
dc.contributor.authorOzarlı, İrem
dc.date.accessioned2022-03-21T06:18:02Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-10-28
dc.identifier.citationVancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25991
dc.description.abstractCardiovascular diseases are the main cause of morbidity and mortality in patients with end-stage renal disease undergoing hemodialysis. Although significant advances have been made in hemodialysis treatment, survival and quality of life have improved compared to the past, the results are still unsatisfactory. Medium cut-off dialysis membranes are one of the new treatment approaches in the hemodialysis process, which are developed to ensure the removal of medium molecular weight uremic toxins that cannot be removed from the body with standard dialysis membranes and play a role in the development of various uremic complications. In this study, the effects of medium cut-off dialysis membranes on inflammatory markers in the blood, cardiac function and arterial stiffness were investigated by comparing the patients undergoing dialysis with medium cut-off and standard dialysis membranes at Hacettepe University Nephrology Department Hemodialysis Unit. A total of 50 patients, 25 patients for both groups, were included in the study. In the group undergoing dialysis with a medium cut-off dialysis membrane, β-2 microglobulin levels (p<0.01), a medium molecular weight uremic toxin, and serum CRP (p<0.001), Interleukin-18 (p<0.05) and Pentraxin-3 (p<0.01) levels were found to be significantly lower. In addition, pulse wave velocity (p<0.01) and augmentation index (p<0.05) values, which are indicators of arterial stiffness, were found to be significantly lower in patients undergoing dialysis with a medium-permeable dialysis membrane. This difference in arterial stiffness markers may be related to the suppression of inflammation by the medium cut-off membranes and the improvement of endothelial functions. In conclusion, when compared with standard dialysis membranes, moderately permeable dialysis membranes may provide an advantage in long-term cardiovascular morbidity and mortality in hemodialysis patients due to their anti-inflammatory effects.tr_TR
dc.description.abstractCardiovascular diseases are the main cause of morbidity and mortality in patients with end-stage renal disease undergoing hemodialysis. Although significant advances have been made in hemodialysis treatment, survival and quality of life have improved compared to the past, the results are still unsatisfactory. Medium cut-off dialysis membranes are one of the new treatment approaches in the hemodialysis process, which are developed to ensure the removal of medium molecular weight uremic toxins that cannot be removed from the body with standard dialysis membranes and play a role in the development of various uremic complications. In this study, the effects of medium cut-off dialysis membranes on inflammatory markers in the blood, cardiac function and arterial stiffness were investigated by comparing the patients undergoing dialysis with medium cut-off and standard dialysis membranes at Hacettepe University Nephrology Department Hemodialysis Unit. A total of 50 patients, 25 patients for both groups, were included in the study. In the group undergoing dialysis with a medium cut-off dialysis membrane, β-2 microglobulin levels (p<0.01), a medium molecular weight uremic toxin, and serum CRP (p<0.001), Interleukin-18 (p<0.05) and Pentraxin-3 (p<0.01) levels were found to be significantly lower. In addition, pulse wave velocity (p<0.01) and augmentation index (p<0.05) values, which are indicators of arterial stiffness, were found to be significantly lower in patients undergoing dialysis with a medium-permeable dialysis membrane. This difference in arterial stiffness markers may be related to the suppression of inflammation by the medium cut-off membranes and the improvement of endothelial functions. In conclusion, when compared with standard dialysis membranes, moderately permeable dialysis membranes may provide an advantage in long-term cardiovascular morbidity and mortality in hemodialysis patients due to their anti-inflammatory effects.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectorta geçirgen diyaliz membranıtr_TR
dc.subject.lcshBoşaltım sistemitr_TR
dc.titleOrta Geçirgen Diyaliz Membranı İle Diyalize Giren Hastaların Kan İnflamatuvar Belirteç Düzeylerinin Ve Arteriyal Kompliyanslarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezliği hastalarında kardiyovasküler hastalıklar morbidite ve mortalitenin başlıca sebebidir. Hemodiyaliz tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmesine rağmen sağkalım ve yaşam kalitesi geçmişe göre iyileşmiş olsa da sonuçlar hala tatmin edici değildir. Standart diyaliz membranları ile vücuttan uzaklaştırılamayarak biriken ve çeşitli üremik komplikasyonların gelişmesinde rol oynayan orta molekül ağırlıklı üremik toksinlerin uzaklaştırılmasını sağlamak üzere geliştirilen orta geçirgen diyaliz membranları hemodiyaliz sürecinde yeni tedavi yaklaşımlarından biridir. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Ünitesi’nde orta geçirgen ve standart diyaliz membranları ile diyalize giren hastalar karşılaştırılarak orta geçirgen diyaliz membranlarının kandaki inflamatuvar belirteçler, kardiyak fonksiyon ve arteriyal sertlik üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya her iki grupta 25’er hasta olmak üzere toplam 50 hasta dâhil edilmiştir. Orta geçirgen diyaliz membranı ile diyalize giren grupta orta molekül ağırlıklı üremik bir toksin olan β-2 mikroglobulin (p<0.01) ve inflamatuvar belirteçler olan serum CRP (p<0.001), Interlökin-18 (p<0.05) ve Pentraksin-3 (p<0.01) anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır. Ek olarak, orta geçirgen diyaliz membranı ile diyalize giren hastalarda arteriyal sertlik göstergesi olan nabız dalga hızı (p<0.01) ve augmentasyon indeksi (p<0.05) anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Arteriyal sertlik belirteçlerindeki bu farklılık, orta geçirgen membranların inflamasyonu baskılaması ve endotel fonksiyonlarını iyileştirmesi ile illişkili olabilir. Sonuç olarak standart diyaliz membranları ile karşılaştırıldığında, orta geçirgen diyaliz membranları anti-inflamatuvar etkileri nedeni ile hemodiyaliz hastalarında uzun dönemde kardiyovasküler morbidite ve mortalite üzerinde avantaj sağlayabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-21T06:18:02Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record