Show simple item record

dc.contributor.advisorGürlek, Ömer Alper
dc.contributor.authorYılmaz, Ezgi
dc.date.accessioned2022-03-21T06:27:41Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25997
dc.description.abstractYılmaz. E., The frequency of BRAFV600E, TERT promoter, NRASmutations in patients with papillary thyroid cancer and the relationship of these mutations with clinicopathological features and distant metastasis, Hacettepe University Faculty of Medicine, Medical Specialty, Thesis in Internal Medicine. Ankara, 2021. Various molecular mechanisms play a role in the pathogenesis of papillary thyroid cancer (PTC). Distant metastasis is a rare condition in PTC and is associated with a poor outcome. Understanding the underlying pathogenesis and molecular changes is needed to improve clinical outcomes in PTC. In this study, we aimed to determine the frequency of BRAFV600E, TERT Promoter and NRAS mutations in patients with papillary thyroid cancer, and the relationship of mutations with clinicopathological features and distant metastasis. Mutations were detected by PCR and direct sequencing method from the paraffin-embedded tumor tissues of 42 PTC patients (16 with distant metastasis and 42 without) over 18 years of age who were followed up in Hacettepe University Hospital and archived in the Department of Pathology between 2004-2021. Pearson’s, chi-square and Mann-Whitney U tests were used for statistical analysis. A P value <0.05 was considered statistically significant. The frequency of BRAFV600E mutation was found to be 64.3%(27/42) in the total group. BRAF positivity was found in 22.2% (6/15) of patients with distant metastasis, and %77.8% (21/25) in those without distant metastasis (p=0.006). There was no statistically significant difference between BRAFV600E mutation and age at diagnosis, gender, tumor size, aggressive histological variant, extrathyroidal invasion, multifocality, lymphovascular invasion, capsule invasion, lymph node metastasis, recurrence and distant metastasis. The frequency of TERT promoter mutation was found to be 9.5%(4/42). These mutations were all at position C228T. No statistically significant difference between TERT promoter mutation and age at diagnosis, gender, tumor size, aggressive histological variant, extrathyroidal invasion, multifocality, lymphovascular invasion, capsule invasion, lymph node metastasis, recurrence and distant metastasis. No NRAS mutation was detected in any of the PTC cases in the study (0/42). There was no statistically significant difference for clinicopathological features and distant metastasis in cases with BRAFV600E and TERT promoter mutations and in cases with both. In conclusion, BRAFV600E mutation was found to be frequent in our PTC cases. Our results indicate that BRAFV600E and TERT promoter mutations, either in isolation or together, do not seem to be prognostic or predictive for distant metastasis in PTC.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subject: Papiller Tiroid Kanseri, Uzak Metastaz, BRAFV600E, TERT Promoter, NRAStr_TR
dc.titlePAPİLLER TİROİD KANSERİ HASTALARINDA BRAF, NRAS, TERT PROMOTER MUTASYON SIKLIĞI VE MUTASYONLARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE UZAK METASTAZ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistr_TR
dc.description.ozetYılmaz, E., Papiller tiroid kanserli hastalarda BRAFV600E, TERT promoter, NRAS mutasyonlarının sıklığı ve mutasyonların klinikopatolojik özellikler ve uzak metastaz ile ilişkisinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Ankara, 2021. Papiller tiroid kanseri patogenezinde çeşitli moleküler mekanizmalar rol oynamaktadır. Uzak metastaz PTK’de nadir gözlenen bir durum olup kötü sonuçlar ile ilişkilidir. PTK’de klinik sonuçların geliştirilmesi için altta yatan patogenez ve genetik değişikliklerin anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada papiller tiroid kanserli hastalarda BRAFV600E, TERT promoter ve NRAS mutasyonlarının sıklığı ve mutasyonların klinikopatolojik özellikler ve uzak metastaz arasındaki ilişkisini, mutasyonların prognostik ve prediktif değerinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde takipli 2004-2021 yılları arasında Patoloji Anabilim Dalı’da arşivlenmiş 18 yaşın üzerinde 16 uzak metastaz olan ve 26 uzak metastaz olmayan toplam 42 PTK hastasının paraffin kaplı tümör dokularından PCR ve direkt sekanslama yöntemiyle mutasyonlar saptandı ve klinikopatolojik özellikler ile ilişkisi belirlendi. İstatistiksel analizlerde Pearson, ki kare ve Mann Whitney U testi kullanıldı. P<0.05 olan değer istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışmada BRAFV600E mutasyonu sıklığı tüm grupta %64.3 (27/42) olarak saptandı. BRAF pozitifliği, uzak metastazı olanların %22.2’sinde (6/15), olmayanların ise %77.8’inde (21/25) mevcuttu (p=0.006). BRAFV600E mutasyonu ile tanı anındaki yaş, cinsiyet, tümör boyutu, histolojik varyant, ekstratiroidal invazyon, multifokalite, lenfovasküler invazyon, kapsül invazyonu, lenf nodu metastazı, nüks, uzak metastaz arasında anlamlı fark saptanmadı. TERT promoter mutasyonu sıklığı tüm kohortta %9,5 (4/42) olarak bulundu. Bu mutasyonların hepsi C228T pozisyonundaki mutasyonlar idi. TERT promoter mutasyonu ile tanı anındaki yaş, cinsiyet, tümör boyutu, histolojik varyant, ekstratiroidal invazyon, multifokalite, lenfovasküler invazyon, kapsül invazyonu, lenf nodu metastazı, nüks, uzak metastaz arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Çalışmada hiçbir PTK vakasında NRAS mutasyonu saptanmadı (0/42). BRAFV600E ve TERT promoter mutasyonlarının ikisini birden bulunduran ve her ikisinden birini bulunduran vakalarda klinikopatolojik özellikler ve uzak metastaz için istatististiksel anlamlı fark saptanmadı. Sonuç olarak BRAFV600E mutasyonu kohortumuzdaki PTK vakalarında yüksek prevalansta bulundu. Sonuçlarımız PTK’de BRAFV600E ve TERT promoter ya da her iki mutasyonun birlikteliğinin prognostik ya da uzak metastaz için prediktif olmadığı yönündedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-21T06:27:41Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record