Show simple item record

dc.contributor.advisorParlak, Erkan
dc.contributor.authorBenli, Burhan Sami
dc.date.accessioned2022-03-21T06:29:29Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-02-18
dc.identifier.citationBenli BS, Antiagregan ve Antikoagülan Tedavi Alan Hastalarda Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi İşlemi Sonrası Kanama Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Ankara 2022tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25998
dc.description.abstractEndoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) procedure has become an important interventional procedure for biliary and pancreatic duct diseases. In addition to its important therapeutic indications, a variety of procedure-related adverse events have been reported, which have decreased over the years thanks to advances in science, technical equipment and experience. Bleeding complications related to endoscopic sphincterotomy (ES) performed with ERCP procedure are gaining importance due to the widespread use of antiaggregant and anticoagulant drugs. To optimize the risk of bleeding associated with these drugs, several guidelines have made recommendations regarding the management of drugs before and after the procedure. In this study, 666 adult patients who underwent ERCP procedure and underwent endoscopic sphincterotomy in Hacettepe University Faculty of Medicine Endoscopy Unit between May 2018 and December 2021 were included, and it was aimed to determine the risk factors that may be associated with bleeding, as well as the relationship between the use of antiaggregant and anticoagulant drugs and bleeding complications. Of the 666 patients included in the study, 365 (54.8%) were female and the median age was 58.5 years. In addition, 76 (11.4%) of the patients were using at least one antiaggregant or anticoagulant drug. Bleeding complications were detected in 17 (2.6%) patients. While 58% (n=10) of these hemorrhages were observed during the procedure, 42% (n=7) presented as late bleeding. The majority of patients with clinical bleeding were mild (70%, n=12). No bleeding-related mortality was detected. A statistically significant correlation was found between prophylactic NSAID administration (OR: 3.89, CI: 1.36-11.13, p=0.011), antiaggregant drug use (OR: 6.43, CI: 1.52-27.05, p=0.011), anticoagulant drug use (OR: 7.12, CI: 1.9-26.7, p=0.004), sepsis (OR: 19.2, CI: 2.98-123.7, p=0.002), creatinine levels (0.73 vs. 0.88, IQR 0.30 vs. 0.25, p=0.016) and bleeding complications. Even if the guidelines for the correct use of antiaggregant and anticoagulant drugs with endoscopic procedures were followed, there was an independent factor increasing the risk of bleeding. Patients using these drugs should be followed carefully in terms of bleeding.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAntikoagülan İlaçlartr_TR
dc.subjectEndoskopik Sfinkterotomitr_TR
dc.subjectKanamatr_TR
dc.subjectTrombosit Agregasyon İnhibitörleritr_TR
dc.subjectRisk Faktörleritr_TR
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleAntiagregan ve Antikoagülan Tedavi Alan Hastalarda Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi İşlemi Sonrası Kanama Komplikasyonlarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetEndoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERKP) işlemi biliyer ve pankreatik kanal hastalıkları için önemli bir girişimsel işlem halini almıştır. Önemli terapötik endikasyonlarının yanında işlem ile ilgili çeşitli advers olaylar bildirilmiş, bu advers olaylar geçen yıllar boyunca bilim, teknik ekipmanlar ve deneyimdeki ilerlemeler sayesinde azalmıştır. ERKP işlemi ile uygulanan endoskopik sfinkterotomi (ES)’ye bağlı kanama komplikasyonları, antiagregan ve antikoagülan ilaç kullanımının da yaygınlaşması nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. Bu ilaçlara bağlı kanama riskini optimize etmek için çeşitli kılavuzlar işlem öncesi ve sonrası ilaçların yönetimi ile ilgili önerilerde bulunmuştur. Bu çalışmada Mayıs 2018-Aralık 2021 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endoskopi Ünitesi’nde ERKP işlemine alınarak ES uygulanan 666 yetişkin hasta dahil edilmiş ve hastaların kanama ile ilişkili olabilecek risk faktörlerinin yanında antiagregan ve antikoagülan ilaç kullanımı ile kanama komplikasyonu arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya alınan 666 hastanın 365’i kadın (%54.8) ve ortanca yaş 58.5 idi. Hastaların 76’sı (%11.4) en az bir antiagregan ya da antikoagülan ilaç kullanıyordu. Hastaların 17’sinde (%2.6) kanama komplikasyonu saptandı. Bu kanamaların %58’i (n=10) işlem sırasında görülürken, %42’si ise (n=7) geç kanama şeklinde kendini gösterdi. Klinik olarak kanama saptanan hastaların büyük çoğunluğu hafif kanama şeklindeydi (%70, n=12). Kanama ile ilgili mortalite saptanmadı. Profilaktik NSAİİ verilmesi (OR: 3.89, CI: 1.36-11.13, p=0.011), antiagregan ilaç kullanımı (OR: 6.43, CI: 1.52-27.05, p=0.011), antikoagülan ilaç kullanımı (OR: 7.12, CI: 1.9-26.7, p=0.004), sepsis (OR: 19.2, CI: 2.98-123.7, p=0.002) ve kreatinin düzeyi (0.73 vs. 0.88, IQR 0.30 vs. 0.25, p=0.016) ile kanama komplikasyonları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı. Antiagregan ve antikoagülan ilaçların, endoskopik işlemler ile doğru kullanımına ilişkin kılavuz önerilerine uyulsa bile, kanama riskini artıran bağımsız bir faktör olduğu görüldü. Bu ilaçları kullanan hastaların kanama açısından dikkatli takip edilmesi gereklidir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-21T06:29:29Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record