Show simple item record

dc.contributor.advisorDedeoğlu, Hakan
dc.contributor.authorErbasan, Ömer
dc.date.accessioned2022-04-01T06:42:12Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-03-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26017
dc.description.abstractThe aim of the research is to support the development of informative text writing skills of gifted students with the strategies of books and biography writing frameworks that we work with. The research is carried out with the action research pattern within the framework of the qualitative research approach. The study group of the research consists of 21 gifted 4th-grade students who are trained in the field of general mental ability at a Science and Art Center in the spring semester of the 2020-2021 academic year. The first 4 weeks of the eight-week implementation process are carried out with “all about books" strategy and the last 4 weeks with "frames for writing biographies" strategy. The data of the research are collected through observer reports, student and teacher diaries, student products, and an Informative Text Writing Rubric. The collected data are analyzed by content analysis. The findings of the research show that at the beginning of the process, students' informative text writing skills are at a moderate level. When the texts written by the students are examined in detail, it is found that the main idea is not explained enough in general, the supporting idea is not included, the vocabulary set is not rich, and the semantic integrity is not fully captured. At the end of the process, it is seen that the students reached a high level in writing informative texts. In addition, it is determined that students' writing skills improved with this process, they have discovered differences between text types, gained research skills, made progress in using the writing program, felt like an author, and seen the writing process fun. Finally, the research draws attention to the fact that more attention should be paid to informative text writing studies and students should be given the opportunity to write.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYazma becerileritr_TR
dc.subjectİşimiz gücümüz kitaplartr_TR
dc.subjectBiyografi yazma çerçeveleritr_TR
dc.subjectÖzel yetenekli öğrencilertr_TR
dc.subjectEylem araştırmasıtr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleYazma Stratejilerinin Özel Yetenekli Öğrencilerin Bilgilendirici Metin Yazma Becerilerine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Effect Of Wrıtıng Strategıes On The Informatıve Text Wrıtıng Skılls Of Gıfted Studentstr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın amacı, işimiz gücümüz kitaplar ve biyografi yazma çerçeveleri stratejileriyle özel yetenekli öğrencilerin bilgilendirici metin yazma becerilerinin gelişimini desteklemektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde eylem araştırması deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılının bahar döneminde bir Bilim ve Sanat Merkezinde genel zihinsel yetenek alanında eğitim gören 21 özel yetenekli 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Sekiz haftalık uygulama sürecinin ilk 4 haftası işimiz gücümüz kitaplar, son 4 haftası da biyografi yazma çerçeveleri stratejileriyle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri gözlemci raporları, öğrenci ve öğretmen günlükleri, öğrenci ürünleri ve Bilgilendirici Metin Yazma Dereceli Puanlama Anahtarı aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, sürecin başında öğrencilerin bilgilendirici metin yazma becerilerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin yazdığı metinler incelendiğinde ise genel olarak ana fikrin yeterince açıklanmadığı, yardımcı fikre yer verilmediği, söz varlığının zengin olmadığı ve anlamsal bütünlüğün tam olarak yakalanamadığı tespit edilmiştir. Sürecin sonunda ise öğrencilerin bilgilendirici metin yazmada yüksek düzeye ulaştığı görülmüştür. Ayrıca sürecin sonunda öğrencilerin yazma becerilerinin geliştiği, metin türleri arasındaki farklılıkları keşfettikleri, araştırma becerisi kazandıkları, yazma programını kullanmada ilerleme kaydettikleri, kendilerini bir yazar gibi hissettikleri ve yazma sürecini eğlenceli buldukları belirlenmiştir. Son olarak araştırma, bilgilendirici metin yazma çalışmalarına daha çok önem verilmesi ve öğrencilere yazmaları için fırsat verilmesi gerekliliğine dikkat çekmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-04-01T06:42:12Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record