Show simple item record

dc.contributor.advisorDEMİRCİOĞLU, HAKTAN
dc.contributor.authorPektaş, Damla
dc.date.accessioned2022-07-07T11:15:28Z
dc.date.issued2022-07-05
dc.date.submitted2022-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26506
dc.description.abstractPektaş D., Investigatıon of The Effect of Story Based and with Parent Involvement Social Emotional Development Support Program On Children’s Respect For Diversity And Self-Concept, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Child Development and Education Program Doctor of Philosophy Thesis, Ankara, 2022. The purpose of this research is to examine the effects of story based and with parent involvement social emotional development support program developed for children in the 5-6 age group on respect for diversity skills and self-concept levels. The research was carried out on children aged 5-6 years studying at Sultan Alparslan Kindergarten under the Ministry of National Education in Istanbul. In this research, pretest-posttest control grouped experimental design was used. The study group of the research is consisted of 26 children in which there are 14 children in the experimentalgroup and 12 in the control group. The "Social Emotional Development Support Program" developed within the scope of the research was applied to the children in the experimental group once a week for 13 weeks, and no intervention was made to the children in the control group. Children composing experimental and control group were evaluated with data obtained from “A Scale of Respect for Diversities” for the respect for diversity skills , “DeMoulin Self-Concept Developmental Scale (6 years)” for self-concept. Pretest and posttest was conducted on both groups with forenamed scales and permenance test run was conducted only on experimental group after eight weeks of last test runs. Following the scope of analyses; Mann-Whitney U Test between groups, Wilcoxon Signed Ranks Test within groups were used. All analyses were performed with 95% confidence interval and value p<0.05 was accepted as statistically significant. It is concluded that the Social Emotional Development Support Programme which was applied to experimental group have a positive effect on the children's respect for diversity skills and self perception levels, and this effect was precipitated permanent based on the findings of the data analysed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFarklılıklara saygıtr_TR
dc.subjectbenlik algısıtr_TR
dc.subjectsosyal duygusal gelişim destek programıtr_TR
dc.subjectaile katılımıtr_TR
dc.subjectçocuk kitaplarıtr_TR
dc.titleÖYKÜ TEMELLİ VE AİLE KATILIMLI SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM DESTEK PROGRAMININ ÇOCUKLARIN FARKLILIKLARA SAYGI DÜZEYİ VE BENLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET ÖZET Pektaş, D., Öykü Temelli Ve Aile Katılımlı Sosyal Duygusal Gelişim Destek Programının Çocukların Farklılıklara Saygı Düzeyi Ve Benlik Algısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı Doktora Tezi, Ankara, 2022. Bu araştırmanın amacı, 5-6 yaş grubunda bulunan çocuklar için geliştirilen öykü temelli ve aile katılımlı sosyal duygusal gelişim destek programının çocukların; farklılıklara saygı becerileri ve benlik algısı düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, İstanbul’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Sultan Alparslan Anaokulunda öğrenim görmekte olan 5-6 yaş grubundaki çocuklar üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; deney grubunda 14, kontrol grubunda 12 olmak üzere toplam 26 çocuktan oluşmuştur. Araştırma kapsamında geliştirilmiş olan “Sosyal Duygusal Gelişim Destek Programı” deney grubunda yer alan çocuklara haftada bir gün olmak üzere 13 hafta boyunca uygulanmış, kontrol grubunda yer alan çocuklara ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Deney ve kontrol grubunu oluşturan çocukların farklılıklara saygı becerileri, Farklılıklara Saygı Ölçeği’nden, benlik algısı düzeyleri, Demoulin Benlik Algısı Ölçeği’nden, elde edilen veriler aracılığı ile değerlendirilmiştir. Her iki gruba da söz konusu ölçekler aracılığı ile ön test ve son test uygulamaları yapılmış, kalıcılık testi uygulamaları ise sadece deney grubuna son test uygulamalarından sekiz hafta sonra uygulanmıştır. Araştırma kapsamında yapılan analizlerde; gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, grup içi karşılaştırmalarda Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Değişkenler %95 güven düzeyinde ve p değeri 0,05’ten küçük anlamlı kabul edilmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara dayanılarak; deney grubuna uygulanan Sosyal Duygusal Gelişim Destek Programı’nın çocukların farklılıklara saygı becerileri ve benlik algısı düzeyleri üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğu ve bu etkinin kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-07T11:15:28Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record