Show simple item record

dc.contributor.advisorÇoban, Aysel
dc.contributor.authorEren, Sabiha
dc.date.accessioned2022-07-29T07:26:50Z
dc.date.issued2022-07
dc.date.submitted2022-05-31
dc.identifier.citationEren, S., (2022) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞUN AKRAN, EBEVEYN VE ÖĞRETMEN İLİŞKİLERİ İLE MİZAÇ VE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26588
dc.description.abstractThis study aims to uncover the direct and indirect relationships between peer-teacher-parent relationships, temperament variables, and social skills of 46-72 months children enrolled in pre-school education institutions. The relational research design was used in this study, structuring with a quantitative research approach. The data was collected during the second semester of the 2020–2021 academic year, and the study was planned using a predictive relational design. Multiple linear regression analysis was used to measure the direct and indirect relationship between the variables in the analysis of data obtained from data collection tools. The findings revealed a significant gender difference in the persistence subscale. When the temperament levels of children are examined according to age and school type, shyness, persistence, rhythmicity, and reactivity, which are subscales of temperament, do not differ significantly according to age. Shyness was predicted negatively by a positive relationship with parents, and social skills predicted shyness positively. Furthermore, the analysis revealed that parent conflict scores significantly and negatively predicted persistence. Parent conflict scores were found to significantly predict rhythmicity and to negatively predict the temperament sub-dimension of rhythmicity. Peer relationships and parent conflict both significantly predicted the reactivity sub-dimension. Also, peer relations and parent conflict together predict the reactivity sub-dimension significantly. According to the results obtained from the hierarchical regression analysis, it was shown that teacher-student closeness, peer relations, and peer aggression together predicted social skills at a significant level. The findings obtained from the research were discussed within the framework of the findings in the literature.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMizaçtr_TR
dc.subjectSosyal beceritr_TR
dc.subjectAkran ilişkileritr_TR
dc.subjectEbeveyn ilişkileritr_TR
dc.subjectÖğretmen-çocuk ilişkisitr_TR
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleOkul Öncesi Dönemde Çocuğun Akran, Ebeveyn ve Öğretmen İlişkileri ile Mizaç ve Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkilertr_TR
dc.title.alternativeThe Relatıons Between The Chıld's Peer, Parent And Teacher Relatıons And Theır Temperament And Socıal Skılls In The Preschool Perıodtr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 46-72 aylık çocukların akran-öğretmen-ebeveyn ilişkileri ile mizaç değişkenleri ve sosyal becerileri arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri ortaya koymaktır. Bu araştırma nicel araştırma yaklaşımıyla yapılandırılmış ve ilişkisel araştırma desenine göre uygulanmıştır. Araştırma, yordayıcı ilişkisel desende planlanmış ve veriler 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde toplanmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen verilerin analizinde değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiyi ölçmek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar sebatkârlık alt ölçeğinde cinsiyete göre anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. Anne-baba olumlu ilişkisi sıcakkanlılık/utangaçlığı negatif yönde, sosyal beceri ise sıcakkanlılık/utangaçlığı pozitif yönde yordamaktadır. Ayrıca analiz sonuçları, anne-baba çatışma puanlarının sebatkârlığı anlamlı düzeyde ve negatif yönde yordadığını göstermiştir. Anne-baba çatışma puanlarının ritmikliği anlamlı olarak yordadığı ve mizaca ilişkin ritmiklik alt boyutunun negatif yönde yordayıcısı olduğu görülmüştür. Akran ilişkileri ve anne-baba çatışması birlikte tepkisellik alt boyutunu anlamlı olarak yordamıştır. Diğer bir sonuç ise akran ilişkileri ve anne-baba çatışmasının birlikte tepkisellik alt boyutunu anlamlı olarak yordadığıdır. Hiyerarşik regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre öğretmen-öğrenci yakınlık, akran ilişkileri ve akran saldırganlığının birlikte sosyal beceriyi anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular alanyazındaki bulgular çerçevesinde tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-01-31T07:26:50Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record