Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik, Serkan
dc.contributor.authorBozan, Mehmet Arif
dc.date.accessioned2022-07-29T07:27:16Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-22
dc.identifier.citationBozan, M. A. (2022). Uyum sınıflarındaki göçmen öğrencilerin Türkçedeki sesletim sorunlarının giderilmesinde eğitsel oyunların etkisi [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26589
dc.description.abstractThe present study aims to investigate the effect of educational games on the solution of Turkish pronunciation problems arising from the mother tongue of Syrian students in integration classes. This study, which was carried out with a mixed method, was structured according to the convergent design. In this context, quantitative and qualitative data collection tools were used together. Dictation and reading aloud were used as quantitative data collection tools whereas researcher observation form, teacher observation notes, teacher interview form, student and teacher focus group interview form were used as qualitative data collection tools. In the research, a criterion sampling method was used to determine the study group. The first criterion determined to form the participant group is that immigrant students take part in integration classes. The second is that the students are at A2 level in Turkish. The study group of the research consisted of eight students who meet the criteria for each inclusive classroom with or without educational games. The research lasted for 10 weeks, and educational games were played to the students for a total of 24 hours during 8 weeks. A permanence test was applied via dictation and reading aloud 1 month after the intervention. Non-parametric tests were used in the analysis of quantitative data while content analysis was used in the analysis of qualitative data. The results of the study demonstrated that the educational games had a significant effect in terms of reading aloud and dictation practice in eliminating the Turkish pronunciation problems caused by students’ mother tongue in the group in which the educational games were used. Furthermore, the findings showed that the effect of the educational games on the elimination of Turkish pronunciation problems was permanent in the permanence test applied to the group to which the educational games were applied. In addition, it was observed that the students had fun with educational games, their motivation towards learning Turkish increased, and their social relations between students improved. Based on the findings, at the end of the research, suggestions were made for both teachers and program makers regarding the use of games in second language teaching.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMülteci eğitimitr_TR
dc.subjectEğitsel oyunlartr_TR
dc.subjectİkinci dil olarak Türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectTürkçe sesletimtr_TR
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleUyum Sınıflarındaki Göçmen Öğrencilerin Türkçedeki Sesletim Sorunlarının Giderilmesinde Eğitsel Oyunların Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada uyum sınıflarında öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin ana dillerinden kaynaklanan Türkçe sesletim sorunlarının giderilmesinde eğitsel oyunların etkisi araştırılmıştır. Karma yaklaşımla yürütülen bu çalışma yakınsak desene göre yapılandırılmıştır. Bu kapsamda nicel ve nitel veri toplama araçları birlikte işe koşulmuştur. Nicel veri toplama aracı olarak dikte ve sesli okuma çalışması, nitel veri toplama aracı olarak araştırmacı gözlem formu, öğretmen gözlem notları, öğretmen görüşme formu, öğrenci ve öğretmen odak grup görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubu belirlenirken ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcı grubunu oluşturmak için belirlenen ölçütlerden ilki göçmen öğrencilerin uyum sınıflarında yer almasıdır. İkincisi ise öğrencilerin Türkçe A2 seviyesinde olmasıdır. Eğitsel oyunların kullanıldığı ve kullanılmadığı uyum sınıflarında ölçütlere uyan 8’er öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma 10 hafta sürmüş, 8 hafta boyunca toplam 24 ders saati öğrencilere eğitsel oyunlar oynatılmıştır. Araştırmanın tamamlanmasının ardından 1 ay sonra dikte ve sesli okuma çalışmalarıyla kalıcılık testi uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde non-parametrik testler kullanılmış, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda eğitsel oyunların kullanıldığı grupta eğitsel oyunların ana dillerinden kaynaklanan Türkçe sesletim sorunlarının giderilmesinde sesli okuma ve dikte çalışması bakımından etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Eğitsel oyunların uygulandığı gruba yapılan kalıcılık testinde de eğitsel oyunların Türkçe sesletim sorunlarının giderilmesindeki etkisinin kalıcı olduğu da bulgularda ulaşılan bir diğer konudur. Bu durumlara ilave olarak öğrencilerin eğitsel oyunlarla birlikte eğlendikleri, Türkçe öğrenimine karşı motivasyonlarının arttığı ve öğrenciler arasındaki sosyal ilişkilerinin geliştiği görülmüştür. Bulgulardan yola çıkarak araştırma sonunda ikinci dil öğretiminde oyunların kullanımına ilişkin hem öğretmenlere hem de program yapıcılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentSınıf Öğretmenliğitr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2024-07-30T07:27:17Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record