Show simple item record

dc.contributor.advisorSenemoğlu, Nuray
dc.contributor.authorAkdağ, Ahmet Ata
dc.date.accessioned2022-07-29T07:46:01Z
dc.date.issued2022-07-25
dc.date.submitted2022-06-24
dc.identifier.citationAkdağ, A. A. (2022)tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26608
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the attainment level of 6th grade students to the objectives in the national English curriculum in terms of listening-reading comprehension and writing skills. The research, in which the descriptive research method was used, was conducted with 621 6th grade students in public secondary schools in Ankara province. The schools were classified in accordance with the legislation of the MoNE as upper, middle and lower socio economic groups. In the research, achievement tests and interview form were used as data collection tools. The data obtained from the achievement tests were analyzed with SPSS statistics program. According to the results of the research, the students in the upper, middle and lower groups could not reach any of the skills at 0.75 level and the test scores of the students in the upper group were significantly higher than the test scores of the students in the middle and lower groups in all three skills. There was no significant difference between the test scores of the students in the middle and lower groups. It was also found that the students were more successful in listening comprehension and were less successful in writing. As a result of the comparison made according to the learning levels, it was found that the test scores of the students who learn at high level in different socio-economic groups differ significantly in listening and reading comprehension skills. Also it was found that the test scores of the students who learn at lower level in different socio-economic groups differ significantly in writing skill. The data obtained from interview form which was applied to 18 students were analyzed with MAXQDA software program. The analysis results of the interview form indicated that the students generally have positive opinions about the quality of English education in school and they have some expectations for the improvement of the teaching-learning process.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subject6. sınıf İngilizce dersi öğretim programıtr_TR
dc.subjectYabancı dil becerileri
dc.subjectYabancı dil eğitimi
dc.subjectProgram değerlendirme
dc.title6. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersinde Dinlediğini-Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerilerine Ulaşma Düzeyitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersinde dinlediğini-okuduğunu anlama ve yazma becerileri bakımından öğretim programındaki hedef davranışlara ulaşma düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma Ankara iline bağlı resmî ortaokullarda 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören 621 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü okullar Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde tanımlanan hizmet alanlarına göre sosyo-ekonomik olarak üst, orta ve alt grup olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak düzey belirleme testleri ve görüşme formu kullanılmıştır. Düzey belirleme testlerinden elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre üst, orta ve alt gruptaki öğrencilerin kapsama alınan hiçbir beceriye 0.75 düzeyinde ulaşamadığı ve üst gruptaki öğrencilere ait test puanlarının üç beceride de orta ve alt gruptaki öğrencilerin test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Orta ve alt gruptaki öğrencilerin test puanları arasında ise anlamlı düzeyde fark bulunamamıştır. Öğrencilerin diğer becerilere göre dinlediğini anlama becerisinde daha başarılı olduğu, yazma becerisinde ise daha düşük düzeyde başarılı olduğu görülmüştür. Öğrenme düzeylerine göre yapılan karşılaştırma sonucunda ise farklı sosyo-ekonomik gruplarda yer alan üst düzeyde öğrenen öğrencilerin dinlediğini ve okuduğunu anlama becerilerine yönelik test puanlarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Farklı sosyoekonomik gruplarda yer alan alt düzeyde öğrenen öğrencilerin ise yazma becerisine yönelik test puanlarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 18 öğrenci ile yürütülen görüşme uygulamasından elde edilen sonuçların analizinde MAXQDA veri analiz programından yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin İngilizce öğretiminin niteliğine ilişkin genel olarak olumlu görüşlere sahip olduğu; öğretme-öğrenme sürecinin geliştirilmesine yönelik ise birtakım beklentilerinin olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-29T07:46:01Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record