Show simple item record

dc.contributor.advisorKıngır, Sevgi
dc.contributor.authorTekindur, Aysun
dc.date.accessioned2022-11-08T11:15:29Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-09-29
dc.identifier.citationTekindur, A. (2022). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının dördüncü sınıf öğrencilerinin fen başarısına, araştırma ve bilimsel yazma becerilerine etkisi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27044
dc.description.abstractThe main purpose of this research was to investigate the effect of Argument Based Inquiry (ABI) approach on fourth grade students’ science achievement, inquiry and scientific writing skills. Another purpose of the research was to determine the opinions of the students and their teacher regarding the ABI approach. An explanatory sequential mixed methods design was used in this research. The matching-only pretest-posttest control group quasi-experimental design was utilized in quantitative part and semi-structured interviews were conducted in qualitative part of the research. The study group consisted of 47 fourth grade students attending to a public elementary school in the center of Ankara and their classroom teachers. The overall of the study lasted for 25 weeks. In the treatment group, Properties of Matter, Lighting and Sound Technology, Human and Environment, and Simple Electric Circuits units were taught using the ABI approach, and in the comparison group existing methods of the teacher were utilized for teaching the same units. Quantitative data were collected using Science Achievement Tests, Inquiry Skill Test and Grading Rubric for Scientific Writing Skills and qualitative data were obtained via semi-structured interviews with students and their teacher about the ABI intervention. Independent samples t-test was used to analyze quantitative data while qualitative data were analyzed through content analysis method. Findings of the research revealed that the ABI approach was more effective than existing methods in improving students’ science achievement, inquiry and scientific writing skills. It was determined that the students and their teacher held positive opinions about the ABI approach. Moreover, it was concluded that positive effects of the ABI approach gradually increased and difficulties in implementation process decreased throughout the study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectArgümantasyon tabanlı bilim öğrenmetr_TR
dc.subjectİlkokul fen eğitimitr_TR
dc.subjectFen başarısıtr_TR
dc.subjectAraştırma becerisitr_TR
dc.subjectBilimsel yazma becerisitr_TR
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleArgümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısına, Araştırma ve Bilimsel Yazma Becerilerine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect Of Argument Based Inquıry Approach On Fourth Grade Students’ Scıence Achıevement, Inquıry And Scıentıfıc Wrıtıng Skılls
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın temel amacı Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının dördüncü sınıf öğrencilerinin fen başarısına, araştırma ve bilimsel yazma becerilerine olan etkisini incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı da öğretmenin ve öğrencilerin ATBÖ yaklaşımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada karma yöntemlerden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda ön test - son test eşleştirilmiş kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılırken nitel boyutunda yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’nın merkezinde yer alan bir devlet ilkokulunda öğrenim görmekte olan iki farklı şubeye ait 47 öğrenci ile bu öğrencilerin sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırma kapsamında yapılan çalışmalar toplamda 25 haftayı kapsamıştır. Uygulama grubunda Maddenin Özellikleri, Aydınlatma ve Ses Teknolojileri, İnsan ve Çevre ile Basit Elektrik Devreleri ünitelerinde ATBÖ yaklaşımına dayalı öğretim yapılırken karşılaştırma grubunda aynı ünitelerde öğretmenin mevcut yöntemlerine dayalı öğretim gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel veriler Fen Başarı Testleri, Araştırma Becerisi Testi ve Bilimsel Yazma Becerisi Puanlama Anahtarı kullanılarak; nitel veriler ise öğretmen ve öğrencilerle ATBÖ uygulama sürecine yönelik yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Nicel veriler bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilirken nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ATBÖ yaklaşımına dayalı uygulamaların öğrencilerin fen başarısını, araştırma ve bilimsel yazma becerilerini geliştirme konusunda mevcut yöntemlere kıyasla daha etkili olduğunu göstermiştir. Öğretmen ve öğrencilerin ATBÖ yaklaşımı ile ilgili olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca süreç ilerledikçe ATBÖ yaklaşımının olumlu etkilerinin arttığı ve uygulama sürecinde karşılaşılan zorlukların azaldığı sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-08T11:15:29Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record