Show simple item record

dc.contributor.advisorAlpan, Cinemre
dc.contributor.advisorHande, Konşuk Ünlü
dc.contributor.authorÜnver, Evrim
dc.date.accessioned2022-11-09T12:12:56Z
dc.date.issued2022-11-07
dc.date.submitted2022-10-07
dc.identifier.citationÜnver E., Konşuk Ünlü H., Yıldız A.E., Cinemre Ş.A.(2022). Derinlik Sıçraması Sırasında Gerilme Kısalma Döngüsünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27125
dc.description.abstractStretch shortening cycle is analyzed in two categories as fast (<250ms) and slow (>250ms) stretch shortening cycle according to the threshold value of ground contact time obtained during the drop jump test. However, in the literature, there are a limited number of studies on how this norm value, which is expressed as 250 ms, is obtained and which variables affect this norm value. The aim of this study was to (1) determine which variables of force, time, power and force-time interaction variables and muscle-tendon mechanical properties interact with the ground contact time and (2) to investigate whether threshold values of ground contact time differs from 250ms can be obtained based on the findings obtained. Force, time, power and force-time interaction variables were obtained during the drop jump (KISTLER 9260AA6 model, Switzerland) performed from the optimal drop height. The variables related to muscle-tendon mechanical properties, which are thought to affect the ground contact time, were evaluated by elastography (Siemens Acuson S3000). Forty-six men (age: 22.02±1.41 years; height: 179.93±7.04 cm; body weight: 76.39±1.11 kg), who had not trained for at least 2 years and/or exercised for at most 6 hours per week, voluntarily participated in the study. Pearson (r) and Spearman (rho) correlation test were used to analyze the relationship between the variables and length of ground contact time. For the classification determined by using the variables thought to be in interaction with the ground contact time, the regression tree method was analyzed and the threshold values of the ground contact time with the lowest RMSEA value were taken as the basis for groupings. The research group was regrouped according to the determined threshold values. One-way ANOVA, Welch ANOVA, and Kruskal-Wallis test were applied to evaluate the differences between variables and groups. In this study, 95% confidence interval was accepted. According to the findings of the study, significant correlation levels were found between the ground contact time and the variables of force, time, power and force-time interaction and muscle-tendon mechanical properties (p<0.05). As a result of the analysis performed according to the classification and regression tree method with RStudio, the reactive strength index value with the lowest RMSEA value was taken into consideration and the threshold value of the corresponding residence time was determined as a result of the analysis (GCT<188 ms, 188≤GCT<222 and GCT≥222 ms). According to intergroup comparisons, it was observed that force, time, power variables and Achilles tendon length were different in at least two groups. As a conclusion, it was found that 250 ms can be analysed with more than one threshold value instead of using 250 ms as a single threshold. It is recommended that appropriate thresholds be determined and analyzed in different populations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAşil Tendonutr_TR
dc.subjectElastografitr_TR
dc.subjectKuvvet Platformutr_TR
dc.subjectKastr_TR
dc.subjectGerilme Kısalma Döngüsütr_TR
dc.subject.lcshSüreli Yayınlartr_TR
dc.subject.lcshÜniversiteler ve Öğrenim kurumları (Genel)tr_TR
dc.subject.lcshİnsan anatomisitr_TR
dc.subject.lcshFizyolojitr_TR
dc.subject.lcshİnsan anatomisitr_TR
dc.subject.lcshFizyolojitr_TR
dc.subject.lcshKas-iskelet sistemitr_TR
dc.titleDerinlik Sıçraması Sırasında Gerilme Kısalma Döngüsünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGerilme kısalma döngüsü, derinlik sıçraması testi sırasında elde edilen yerde kalış süresi eşik değerine göre; hızlı (<250ms) ve yavaş (>250 ms) gerilme kısalma döngüsü olmak üzere, ikiye ayrılarak incelenmektedir. Ancak literatürde, yerde kalış süresi üzerinden yapılan bu sınıflamada, 250 ms olarak ifade edilen bu norm değerinin nasıl elde edildiği ve bu norm değerini hangi değişkenlerin nasıl etkilediği ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yerde kalış süresinin; (1) kuvvet, zaman, güç ve kuvvet-zaman etkileşimi değişkenleri ile kas-tendon mekanik özellikleri değişkenlerinden hangileri ile etkileşimde olduğunu belirlemek ve (2) elde edilen bulgulardan yola çıkarak, 250ms‘den farklı yerde kalış süresi eşik değerleri elde edilip edilemeyeceğini araştırmaktır. Kuvvet, zaman, güç ve kuvvet-zaman etkileşimi olan değişkenler optimal düşüş yüksekliğinden gerçekleştirilen derinlik sıçraması (KİSTLER 9260AA6 model, İsviçre) sırasında elde edilmiştir. Yerde kalış süresini etkilediği düşünülen kas-tendon mekanik özelliklerine ilişkin değişkenler ise elastografi (Siemens Acuson S3000) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Antrenmanlılığın çalışma sonuçlarını etkilememesi için, çalışmaya, en az 1 yıldır antrenmansız ve/veya haftada en fazla 6 saat egzersiz yapan 46 erkek (yaş: 22,02±1,41 yıl; boy: 179,93±7,04 cm; v. ağırlığı: 76,39±1,11 kg), gönüllü olarak katılmıştır. Değişkenler ile yerde kalış süresi değerleri arasındaki ilişki düzeylerine Pearson (r) ve Spearman korelasyon testi (rho) ile bakılmıştır. Yerde kalış süresi ile etkileşimde olduğu düşünülen değişkenler kullanılarak belirlenen sınıflandırma için, regresyon ağacı yöntemi ile analiz yapılmış ve en düşük RMSEA değerinin olduğu yerde kalış süresi eşik değerleri gruplandırmalar için baz alınmıştır. Araştırma grubu belirlenen eşik değerlerine göre yeniden gruplandırılmıştır. Değişkenler ile gruplar arası farklarının değerlendirmesinde tek yönlü ANOVA, Welch ANOVA, ve Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Bu çalışmada güven aralığı %95 kabul edilmiştir. Çalışma bulgularına göre, yerde kalış süresi ile kuvvet, zaman, güç ve kuvvet-zaman etkileşimi olan değişkenler ve kas-tendon mekanik özellikleri değişkenleri arasında anlamlı korelasyon düzeyleri bulunmuştur (p<0.05). RStudio ile sınıflandırma ve regresyon ağacı yöntemine göre yapılan analiz sonucunda en düşük RMSEA değerine sahip, Reaktif kuvvet indeksi değeri dikkate alınmış ve analiz sonucunda karşılık gelen yerde kalış süresini eşik değeri belirlenmiştir (YKS<188 ms, 188≤YKS<222 ve YKS≥222 ms). Gruplar arası karşılaştırmalara göre, kuvvet, zaman, güç değişkenleri ile Aşil Tendonu uzunluğunun en az iki grupta farklı olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, 250 ms’nin tek başına bir eşik olarak kullanılması yerine birden fazla eşik değer ile incelenebilir olduğu ortaya çıkmıştır. Farklı popülasyonlarda uygun eşik değerlerin belirlenerek incelenmesi önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-09T12:12:56Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record