Show simple item record

dc.contributor.advisorSERPER, Ahmet
dc.contributor.authorYİĞİTÇE, Fatma Nur
dc.date.accessioned2022-11-24T10:44:15Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-10-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27149
dc.description.abstractYIGITCE F. N. Evaluation of the Relationship between the Curvature Angle of the Mesiobuccal Root Canal of the Maxillary First Molars and the Apical Foramen Configuration and Gender. Hacettepe University Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Specialization Thesis, Ankara, 2022. The aim of our study is to evaluate various morphological features of maxillary first molars and the relationship of curvature angle of the mesiobuccal root canal with gender and apical foramen configuration using CBCT. CBCT images of 250 teeth were examined. The curvature angle of the mesiobuccal root canal was measured similarly to the Schneider method, and the root region where the curvature began (coronal-middle-apical) and the curvature direction were determined. The presence of MB2, the number of apical foramen, the location where the canals join were evaluated and the joining distance of the canals, interorifice distance, crown and root length were measured. Relationships between categorical variables were made with Chi-square Analysis, comparisons between two independent groups of numerical variables were made with Independent Samples t Test. Relationships between numerical variables were evaluated with the Pearson correlation coefficient. The mean angle of curvature of teeth with a single curvature and 2 apical foramen was significantly higher (p˂0.05). There’s no significant relationship between genders, mean canal curvature angle and apical foramen number (p˃0.05). Curvature most commonly begins in the middle third. The most common direction of curvature is distal. The MB and MB2 join in the middle, apical and coronal third, respectively. The joining distance of the canals is significantly higher in males (p=0.015). The interorifice distance is higher in teeth with 2 apical foramen (p<0.001). There is a moderate positive relationship between interorofice distance and the joining distance of the canals (r=0.47). There’s no significant relationship between crown and root lengths and apical foramen number (p˃0.05). At the furcation level, mesiodistal and buccolingual root thicknesses were higher in males (p˂0.05). At the furcation level, positive relationship was found between the mesiodistal root (r=0.24), buccolingual root thickness and the interorifice distance (r=0.46). Key words: root canal curvature, apical foramen, gendertr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectkök kanal kurvatürütr_TR
dc.subjectapikal foramentr_TR
dc.titleMaksiller Birinci Molar Dişlerin Meziobukkal Kök Kanalının Kurvatür Açısının Apikal Foramen Konfigürasyonuyla ve Cinsiyetle İlişkisinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetYİĞİTÇE F. N. Maksiller Birinci Molar Dişlerin Meziobukkal Kök Kanalının Kurvatür Açısının Apikal Foramen Konfigürasyonuyla ve Cinsiyetle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2022. Çalışmamızın amacı maksiller birinci molar dişlerin çeşitli morfolojik özelliklerini ve meziobukkal kök kanalının kurvatür açısının cinsiyet ve apikal foramen konfigürasyonuyla ilişkisini KIBT kullanılarak değerlendirmektir. Çalışmada 250 adet dişin KIBT görüntüleri incelenmiştir. Meziobukkal kök kanalının kurvatür açısı Schneider yöntemine benzer şekilde ölçülmüş ve kurvatürün başladığı kök bölgesi (koronal-orta-apikal) ve kurvatür yönü belirlenmiştir. MB2 varlığı, apikal foramen sayısı, kanalların birleştiği kök bölgesi değerlendirilmiş ve kanalların birleşme mesafesi, kanallar arası mesafe, kron boyu ve kök boyu ölçülmüştür. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler Ki-kare Analizleri ile, bağımsız iki grup arasında sayısal değişken yönünden karşılaştırmalar Independent Samples t Test ile yapılmıştır. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. Tek kurvatürlü ve apikal foramen sayısı 2 olan dişlerin kurvatür açısı ortalaması anlamlı olarak daha yüksektir (p˂0,05). Cinsiyetler ile kanal kurvatür açı ortalamaları ve apikal foramen sayısı arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p˃0,05). Kurvatür en çok orta üçlüde başlamaktadır. En çok görülen kurvatür yönü distaldir. MB ve MB2 sırasıyla en çok orta, apikal ve koronal üçlüde birleşmektedir. Erkek hastalarda kanalların birleşme mesafesi anlamlı bir şekilde daha yüksektir (p=0,015). Apikal foramen sayısı 2 olan dişlerde kanallar arası mesafe anlamlı olarak daha yüksektir (p<0.001). Kanallar arası mesafe ve kanalların birleşme mesafesi arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur (r=0,47). Kron ve kök uzunlukları ile apikal foramen sayısı arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p˃0,05). Furkasyon seviyesinde erkeklerde meziodistal ve bukkolingual kök kalınlıkları anlamlı bir şekilde daha fazladır (p˂0,05). Furkasyon seviyesinde meziodistal kök kalınlığı (r=0,24), bukkolingual kök kalınlığı ile kanallar arası mesafe arasında ile pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur (r=0,46). Anahtar kelimeler: kök kanal kurvatürü, apikal foramen, cinsiyet,tr_TR
dc.contributor.departmentEndodontitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-05-29T10:44:15Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record