Show simple item record

dc.contributor.advisorBoyacıoğlu Erden, Hatice
dc.contributor.authorDoğan Eralp, Özlem Büşra
dc.date.accessioned2022-11-25T07:43:32Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-07
dc.identifier.citationVancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27153
dc.description.abstractAge determination has attracted the attention of many scientists throughout history and studies have been carried out on this subject. When the studies are examined, It has been observed that the examination of secondary dentin deposition has become one of the frequently used parameters to determine age from the teeth of adult individuals. Recently, studies using CBCT images have increased and the results have been seem to be promising. In our study, the images of 236 individuals aged between 18-70 years who applied to the of Hacettepe University Faculty of Dentistry between 2019-2021 were analyzed retrospectively and CBCT images with high diagnostic quality in accordance with the determined criteria were included in the study. Maxillary central, lateral, canine and mandibular canine, 1. premolar, 2. premolar teeth were selected for the study. The pulp/tooth area ratio obtained from the cementoenamel junctional of the axial section of the CBCT images was evaluated. Intra-observer and inter-observer consistency were evaluated with intraclass correlation coefficient and the consistency was found to be strong. When the correlation between determined age and chronological age was evaluated by regression analysis, the relationship between pulp/tooth area ratios and age was not found to be sufficient for age determination. Four different machine learning algorithms were also used to evaluate the relationship of the obtained rates with age. These models were evaluated with two different approaches as models that try to determine age classes and models that try to determine the position of chronological age according to the threshold age. Models were found to be low in performance but they were considered as a different approach.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectdişlertr_TR
dc.subjectmakine öğrenmetr_TR
dc.subjectpulpa/diş alanıtr_TR
dc.subjectsekonder dentintr_TR
dc.subjectKIBTtr_TR
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleYETİŞKİN BİREYLERE AİT KONİK İŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE PULPA/DİŞ ALAN ORANI ÖLÇÜMLERİ İLE BELİRLENEN YAŞ İLE KRONOLOJİK YAŞ ARASINDAKİ UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYaş belirleme tarih boyunca birçok bilim insanının ilgisini çekmiş ve bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar incelendiğinde sekonder dentin birikiminin incelenmesinin; erişkin bireylerin dişlerinden yaş belirlemek için sıkça yararlanılan parametrelerden birisi haline geldiği görülmüştür. Son zamanlarda KIBT görüntülerinin kullanıldığı çalışmalar artmış olup sonuçların umut verici olduğu görülmektedir. Çalışmamızda 2019-2021 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran 18-70 yaş aralığındaki 236 bireyin görüntüleri retrospektif olarak incelenmiş ve belirlenen kriterlere uygun yüksek diagnostik kaliteye sahip KIBT görüntüleri çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma için maksiller santral, lateral, kanin ve mandibular kanin, 1. premolar ve 2. premolar dişleri seçilmiştir. KIBT görüntülerinin aksiyel kesitinin mine sement sınırından elde edilen pulpa/diş alan oranları değerlendirilmiştir. Gözlemci içi ve gözlemciler arası tutarlılıklar sınıfiçi korelasyon analizi ile değerlendirilmiş ve tutarlılıklar kuvvetli bulunmuştur. Belirlenen yaş ile kronolojik yaş arasındaki uyum regresyon analizi ile değerlendirildiğinde, pulpa/diş alanı oranları arasındaki ilişki yaş belirleme için yeterli bulunmamıştır. Elde edilen oranların yaşla ilişkisini değerlendirmek için ayrıca 4 farklı makine öğrenme algoritması kullanılmıştır. Bu modeller yaş sınıflarını belirlemeye çalışan modeller ve eşik yaşa göre kronolojik yaşın konumunu belirlemeye çalışan modeller olarak 2 farklı yaklaşımla değerlendirilmiştir. Modeller performans olarak düşük bulunmuştur ama farklı bir yaklaşım olarak ele alınmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentAğız Diş ve Çene Radyolojisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-05-30T07:43:32Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record