Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın, Sıddıka Songül
dc.contributor.authorTezol, Özlem
dc.date.accessioned2022-12-06T12:34:59Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-11-29
dc.identifier.citationTezol,Ö. (2022). Serebral Palsili Çocuklarda Plazma Ftalat ve Bisfenol A Düzeylerinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27173
dc.description.abstractCerebral palsy (CP) is the most common motor disability of childhood. Bisphenol A (BPA) and phthalates are two of the most common environmental pollutants that have adverse effects on human health. This study aimed to determine concentrations of and potential sources of exposure to BPA and phthalates in children with CP. Children with spastic CP who admitted to the Child Neurology Outpatient Clinic of Mersin University Hospital between October 2020 and December 2020 were included in the study group, and 70 age- and gender-matched healthy children were included in the control group. Environmental history was recorded and plasma BPA, di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP), mono-(2-ethylhexyl)-phthalate (MEHP), and dibutyl phthalate (DBP) levels were measured by high pressure liquid chromatography. Multivariable logistic regression models were used to assess the predictors for the highest tertiles of BPA and phthalates. The median plasma BPA and DBP levels were not different between the CP and control groups (10.68 vs. 17.64 ng/mL and 0.25 vs. 0.26 µg/mL, respectively). The median DEHP and MEHP levels of the CP group were significantly lower than those of the healthy controls (0.33 vs. 0.42 µg/mL and 0.24 vs. 0.52 µg/mL, respectively). In CP group, plastic food containers or bags, personal care hygiene products, gender, heating system in the home, city water supply, and household cleaners were found to be associated with higher BPA and/or phthalate levels. In conclusion, CP is not associated with an increased risk of having higher levels of BPA or phthalates. Reducing the sources of BPA and phthalate exposure identified in this study may be a potentially protective intervention for preserving the residual motor, mental, and cognitive functions of children with CP.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectserebral palsitr_TR
dc.subjectçocuktr_TR
dc.subjectbisfenol Atr_TR
dc.subjectftalattr_TR
dc.subject.lcshPediatritr_TR
dc.titleSerebral Palsili Çocuklarda Plazma Ftalat ve Bisfenol A Düzeylerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSerebral palsi (SP) çocukluk çağı fiziksel engelliliğinin en sık nedenidir. Bisfenol A (BPA) ve ftalatlar, insan sağlığı üzerine istenmeyen etkileri olan en yaygın çevresel kirleticilerdir. Bu çalışmada, SP’li çocukların plazma BPA ve ftalat düzeylerinin ve olası BPA ve ftalat kaynaklarıyla temas durumlarının incelenmesi amaçlandı. Mersin Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nöroloji Polikliniği’ne Ekim 2020 - Aralık 2020 arasında başvuran spastik tip SP tanılı 68 vaka ve bu vakalarla yaş ve cinsiyet yönünden benzer 70 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların çevre öyküsü alındı ve plazma BPA, di-(2-etilhekzil)-ftalat (DEHP), mono-(2-etilhekzil)-ftalat (MEHP) ve dibütil ftalat (DBP) düzeyleri yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi ile ölçüldü. En yüksek üçlükte yer alan BPA ve ftalat düzeylerinin yordayıcıları çok değişkenli lojistik regresyon modelleri kullanılarak analiz edildi. Plazma ortanca BPA ve DBP düzeyleri, SP ve kontrol grupları arasında istatistiksel farklılık göstermedi (sırasıyla 10,68’e karşı 17,64 ng/mL ve 0,25’e karşı 0,26 µg/mL). Plazma ortanca DEHP ve MEHP düzeyleri SP grubunda istatistiksel anlamlılıkta düşük saptandı (sırasıyla 0,33’e karşı 0,42 µg/mL ve 0,24’e karşı 0,52 µg/mL). SP grubunda plastik gıda kapları veya poşetleri, kişisel bakım hijyen ürünleri, cinsiyet, ev içi ısınma sistemi, şehir şebeke suyu ve ev temizlik ürünleri yüksek BPA ve/veya ftalat düzeyleri ile ilişkili bulundu. Sonuç olarak, SP yüksek BPA veya ftalat düzeyi riskinde artış ile ilişkili değildir. Bu çalışmada tanımlanan BPA ve ftalat temas kaynaklarının azaltılması, SP’li çocukların mevcut motor, mental ve bilişsel fonksiyonlarını koruyucu bir girişim olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Pediatritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-12-06T12:34:59Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record