Show simple item record

dc.contributor.advisorAkın, Serkan
dc.contributor.authorÜçgül, Enes
dc.date.accessioned2022-12-08T11:32:45Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-10-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27183
dc.description.abstractÜçgül E. The Effects of Sarcopenia and Systemic İnflammatory Markers on İmmunotherapy response in Patients with Cancer Hacettepe University Faculty Of Medicine Department Of Internal Medicine, Thesis of Specialization in Medicine, Ankara, 2022. Research for estimating immunotherapy response has been continuing in recent years. Although new markers predicting immunotherapy response have been found, the requirement in this area has continued. Our study aimed to determine the effects of sarcopenia and systemic inflammation on immunotherapy response. We included 100 patients treated with immunotherapy between 2015-2021 years and had an abdomen CT scan before the first immunotherapy dose. Sex-specific cutoffs were used for the diagnosis of sarcopenia. CRP, sedimentation, NLR, PLR, albumin, and lactate dehydrogenase were used for systemic inflammation markers. These markers and sarcopenia were evaluated with univariable and multivariable analyses for OS and PFS. Sarcopenia was significant prognostic factor to estimate poor PFS (HR, 2.33; 95% GA, 1.45-3.74; p <0.001). Although patients with sarcopenia had worse OS than nonsarcopenic patients (6,3 vs 12,1 months), sarcopenia was not an independent factor associated with OS in multivariable analysis (HR 1,24; 95% CI, 0,71-2,16; p=0,432). Hypoalbuminemia was found as a significant prognostic factor to predict OS (HR, 2,10;95% CI, 1,21-3,66; p=0,008). İn our compound model with ECOG PS and sarcopenia, worsening ECOG PS and accompanying sarcopenia were associated with worse PFS (HR, 7,8; 95% (CI), 4,12-14,84; p<0,001). Our research, including systemic inflammatory markers and sarcopenia, is one of the most comprehensive studies in the literature. Following up on sarcopenia closer and preventing sarcopenia may help the results of OS and PFS improve. İn addition to these, our compound model may help oncologists predict immunotherapy responses.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSarkopeni, İmmünoterapi, Sistemik İnflamatuvar Belirteçler, Hipoalbüminemi, ECOG PStr_TR
dc.titleKANSER HASTALARINDA İMMÜNOTERAPİ ETKİNLİĞİNİN SARKOPENİ VE SİSTEMİK İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLER İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÜçgül E. Kanser Hastalarında İmmünoterapi Etkinliğinin Sarkopeni ve Sistemik İnflamatuvar Belirteçler ile Olan İlişkisinin İncelenmesi Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları AD, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2022. İmmünoterapi yanıtını tahmin etmek için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Son dönemde immünoterapi yanıtını tahmin etmek için yeni belirteçler bulunmuş olsa bile bu alandaki ihtiyaç hala devam etmektedir. Çalışmamızın amacı sarkopeni ve sistemik inflamatuvar belirteçlerin immünoterapi yanıtı üzerine olan etkisini göstermektir. Çalışmaya 2015-2021 yılları arasında immünoterapi tedavisi alan ve tedavi öncesi abdomen BT’si olan 100 hasta dahil edildi. Sarkopeni tanısı için daha önceki çalışmalarda belirtilen cinsiyete özgü eşik değerler kullanıldı. Sistemik inflamasyonu gösteren belirteçler olarak C-reaktif protein (CRP), sedimentasyon, Nötrofil Lenfosit Oranı (NLO), Platelet Lenfosit Oranı (PLO), albümin ve Laktat dehidrogenaz (LDH) kullanıldı. Bu belirteçler tek değişkenli ve çok değişkenli Cox regresyon analizinde sağkalımı öngörme açısından değerlendirildi. Sarkopeni progresyonsuz sağkalımı (PFS) öngörmede bağımsız ve anlamlı faktör olarak saptandı. Sarkopenik hastalar sarkopenik olmayan hastalara göre daha kötü genel sağkalıma (OS) sahip olmasına rağmen (6,3-12,1 ay) çok değişkenli analizde bağımsız anlamlı faktör olarak saptanmadı (HR 1,24; 95% CI, 0,71-2,16; p=0,432). NLO ve PLO anlamlı değişken olarak saptanmadı. Hipoalbüminemi genel sağkalımı öngörmede bağımsız ve anlamlı faktör olarak saptandı (HR, 2,10; 95% CI, 1,21-3,66; p=0,008). ECOG PS ve sarkopeniyi içeren birleşik modelde ECOG PS’nin artması ve sarkopeninin eşlik etmesi daha kötü progresyonsuz sağkalım ile ilişkili olarak saptandı (HR, 7,8; 95% (CI), 4,12-14,84; p<0,001). Bu çalışma sarkopeni ve sistemik inflamatuvar belirteçleri birlikte içeren literatürdeki en kapsamlı çalışmalardan birisidir. Sarkopeninin yakın takip edilmesi ve önlenmesi sağkalım sonuçlarının iyileştirmeye yardımcı olabilir. Oluşturduğumuz model ise onkologlara immünoterapi yanıtını tahmin etmede yardımcı olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-12-08T11:32:45Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record