Show simple item record

dc.contributor.advisorKalyoncu, Umut
dc.contributor.authorAta, Emine Büşra
dc.date.accessioned2022-12-08T11:33:14Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-11-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27184
dc.description.abstractAta EB, Investigation of Costovertebral, Costotransverse, Sternoclavicular and Manibriosternal Joint Involvement in Patients Diagnosed with Spondyloarthritis, Hacettepe University Department of Internal Medicine, Thesis in Internal Medicine, Ankara, 2022. The aim of this study is to examine the overlooked involvement of costovertebral (CV), costotransverse (CT), sternoclavicular (SK) and manibriosternal (MS) joints in patients with a diagnosis of spondyloarthritis (SpA) and their relationship with clinical, radiological and laboratory findings. In the study, 341 subjects over the age of 18 years old who were admitted to our rheumatology clinic between January 1, 2010 and December 31, 2020 and who had a thorax computed tomography (CT) scan for any reason was included. Of these subjects, 281 had a diagnosis of SpA and no other concomitant rheumatological diagnosis, 30 patients had a diagnosis of rheumatoid arthritis and 30 were healthy controls. Retrospectively collected data were evaluated with appropriate statistical methods. Of the SpA patients, 206 (73.3%) were diagnosed with AS, 63 (22.4%) with psoriatic arthritis (PsA), and 12 (4.3%) with nonradiographic axial SpA (nr-AksSpA). 34 (54%) of PsA patients had axial PsA. Total scores of CV joint were different between diseases (AS 35, PsA 16, axial PsA 16, peripheral PsA 20, nr-AksSpA 6.5, RA 15.5, healthy control 13 (p<0.001)). Similarly, total scores of CT joint were different between diseases (AS 16, PsA 13, axial PsA 12, peripheral PsA 14, nr-AksSpA 14, RA 6.5, healthy control 4 (p<0.001)). In SpA patients, all joint scores were significantly higher in the group with syndesmophyte (66.5 vs. 14.5 for CV, 29.5 vs. 10 for KT, 4 vs. 1.5 for SC, 3 vs. 2 for MS (p< 0.001 for each joint)). CV and CT joint involvement was higher in the smoking group (21 vs. 33 for CV (p=0.013), 12 vs. 16 for CT (p=0.008)). In AS patients, a strong negative correlation was found between chest expansion and joint involvement with CV (r=- 0.709, p<0.001) and CT (r=-0.689, p<0.001) joints. In light of these results, it may be beneficial to evaluate these joints, which have the potential to be overlooked clinically, and to initiate patients with CT and CV joint involvement in exercise programs in the early period.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKostovertebral, kostotransvers, manibriosternal, spondiloartrit, sternoklavikulartr_TR
dc.titleSPONDİLOARTRİT TANILI HASTALARDA KOSTOVERTEBRAL, KOSTOTRANSVERS, STERNOKLAVİKULAR VE MANİBRİOSTERNAL EKLEM TUTULUMUNUN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAta EB, Spondiloartrit Tanılı Hastalarda Kostovertebral, Kostotransvers, Sternoklavikular ve Manibriosternal Eklem Tutulumunun İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Ankara, 2022. Bu çalışmanın amacı spondiloartrit (SpA) tanılı hastalarda gözden kaçan eklem bölgeleri olan kostovertebral (KV) ve kostotransvers (KT), sternoklavikular (SK) ve manibriosternal (MS) eklem tutulumlarının klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisini incelemektir. Çalışmaya 1 Ocak 2010- 31 Aralık 2020 yılları arasında kliniğimize başvuran ve herhangi bir sebeple Toraks bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmiş, 18 yaş üstü SpA tanısı olan ve eşlik eden romatolojik başka bir tanısı olmayan 281 hasta, Toraks BT’si olan 30 romatoid artrit hastası ve 30 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 341 kişi dahil edilmiştir. Retrospektif olarak toplanan veriler uygun istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir. SpA hastalarının, 206 (%73,3)’sı AS, 63 (%22,4)’ü psöriatik artrit (PsA), 12 (%4,3)’si non-radyografik aksiyel SpA (nr AksSpA) tanılıydı. PsA hastalarının 34 (%54)’ü aksiyel PsA’ydı. KV eklem toplam skorları hastalıklar arasında farklılık göstermekteydi (AS 35, PsA 16, aksiyel PsA 16, periferik PsA 20, nr-AksSpA 6,5, RA 15,5, sağlıklı kontrol 13v (p<0.001)). Benzer şekilde, KT eklem toplam skorları da hastalıklar arasında farklıydı (AS 16, PsA 13, aksiyel PsA 12, periferik PsA 14, nr-AksSpA 14, RA 6,5, sağlıklı kontrol 4 (p<0.001)). SpA hastalarında sindesmofiti olan grupta tüm eklem skorları belirgin olarak daha yüksekti (KV için 66,5 ve 14,5, KT için 29,5 ve 10, SK için 4 ve 1,5, MS için 3 ve 2 (her bir eklem için p<0,001)). Sigara içen grupta KV ve KT eklem tutulumu daha fazlaydı (KV için 21 ve 33 p=0,013, KT için 12 ve 16 p=0,008). AS hastalarında göğüs ekspansiyonu ile KV (r=-0,709, p<0,001) ve KT (r=-0,689, p<0,001) eklem tutulumu arasında negatif yönde güçlü düzey ilişki bulundu. Bu sonuçlar ışığında, klinik olarak gözden kaçma potansiyeli olan bu bölgelerin daha dikkatli değerlendirilmesi, KT ve KV eklem tutulumu olan hastaların erken dönemde egzersiz programlarına alınması faydalı olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-12-08T11:33:14Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record