Show simple item record

dc.contributor.advisorEsinler, İbrahim
dc.contributor.authorKüçükkayıkcı, Ayse Sena
dc.date.accessioned2022-12-08T11:33:40Z
dc.date.issued2022-08
dc.date.submitted2022-08
dc.identifier.citationKüçükkayıkcı, A. S. Laparotomik Miyomektomi Yapılan Hastalarda Perioperatif ve Postoperatif Dönemde Traneksamik Asit Kullanımının Kanama Miktarı Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Tezi, Ankara 2022tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27185
dc.description.abstractKucukkayikci, A. S., The Effect of Tranexamic Acid Use on the Amount of Bleeding in Perioperative and Postoperative Periods in Patients in Undergoing Open Abdominal Myomectomy, Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology Dissertation, Ankara 2022. Uterine fibroids (leiomyomas or myomas) are the most common pelvic tumors in women. Open abdominal (laparotomic) myomectomy is one of surgical methods used in the treatment for fibroids. During last years, several studies have looked into the effectiveness of tranexamic acid use for various indications. Tranexamic acid is a synthetic antifibrinolytic and an easily accessible and applicable treatment option for prevention and treatment of hemorrhage, which is one of the most common and complications of myomectomy. Our study aimed to investigate the effect of perioperative and postoperative application of tranexamic acid on amount of bleeding in patients undergoing laparotomic myomectomy. In our retrospective analysis, we included 108 patients, who underwent laparotomic myomectomy in Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics between July 2018 and June 2022. 36 patients received tranexamic acid intravenously according to institutional protocol. 72 patients in the control group weren’t treated with any kind of antifibrinolytic treatment. Age and total volume of excised fibroids were similar in both groups. There was no significant difference in the perioperative decline of hemoglobin, hematocrit and platelet values. This data indicates that no significant reduction in bleeding was achieved with use of intra- and postoperative intravenous tranexamic acid in patients undergoing laparotomic myomectomy. Randomized controlled studies with larger sample sizes and different infusions protocols are warranted for further evidence on the use of tranexamic acid for reduction of bleeding in myomectomy. Key words: tranexamic acid, myomectomy, bleeding, hemoglobin, hematocrittr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecttraneksamik asit, miyomektomi, kanama, hemoglobin, hematokrittr_TR
dc.titleLAPAROTOMİK MİYOMEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA PERİOPERATİF VE POSTOPERATİF DÖNEMDE TRANEKSAMİK ASİT KULLANIMININ KANAMA MİKTARI ÜZERİNE ETKİSİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKüçükkayıkcı, A. S. Laparotomik Miyomektomi Yapılan Hastalarda Perioperatif ve Postoperatif Dönemde Traneksamik Asit Kullanımının Kanama Miktarı Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Tezi, Ankara 2022. Uterin fibroidler (leiomiyomlar ya da miyomlar) kadınlarda en sık görülen pelvik tümörlerdir. Açık abdominal (laparotomic) miyomektomi miyomların tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemlerden biridir. Son yıllarda yapılan birçok çalışma, traneksamik asit kullanımının çeşitli endikasyonlardaki etkinliğini araştırmıştır. Miyomektominin en sık komplikasyonlarından biri olan hemorajinin önlenmesi ve tedavisinde sentetik bir antifibrinolitik olan traneksamik asit; uygulanması ve ulaşılması kolay seçeneklerden biridir. Çalışmamız laparotomik miyomektomi yapılan hastalarda perioperatif ve postoperatif dönemde intravenöz traneksamik asit kullanımının kanama miktarına üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Retrospektif olarak yapılan çalışmamıza, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Temmuz 2018 – Haziran 2022 arası dönemde laparotomik miyomektomi yapılan 108 hasta dahil edildi. Bu hastalardan 36’sına enstitümüzün belirlediği şemaya uygun olarak traneksamik asit intravenöz yolla verildi. Kontrol grubundaki 72 hastaya perioperatif dönemde antifibrinolitik tedavi uygulanmadı. Yaş ve toplam miyom hacmi açısından benzer özellikler taşıyan iki grup arasında hemoglobin, hematokrit ve trombosit değerlerindeki perioperatif düşüş açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Bu veriler ışığında laparotomik miyomektomi yapılan hastalarda intra- ve postoperatif intavenöz traneksamik asit kullanımının kanama miktarının azaltılmasında anlamlı etkisi saptanmadı. Miyomektomide kanamanın azaltılmasında traneksamik asit kullanımına dair ileri kanıtlar için daha geniş örneklem büyüklüğüne sahip ve farklı infüzyon protokollerini araştıran randomize kontrollü çalışmalar gereklidir. Anahtar kelimeler: traneksamik asit, miyomektomi, kanama, hemoglobin, hematokrittr_TR
dc.contributor.departmentKadın Hastalıkları ve Doğumtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-12-08T11:33:40Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record