Show simple item record

dc.contributor.advisorYILDIZ SARIKAYA, FATMA GÖKÇEM
dc.contributor.authorAGHAMIRZAYEVA, KHAYALA
dc.date.accessioned2022-12-08T11:34:06Z
dc.date.issued2022-10-19
dc.date.submitted2022-10-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27186
dc.description.abstractVisual cortical structures are the brain regions that is frequently investigated than the other non-motor cortical structures in terms of excitability due to its many complex connectivity. It is possible to modulate physiological responses by repetitive transcranial magnetic stimulation. In this study; we aimed to investigate the neurophysiological effect of transcranial magnetic stimulation continuous theta burst stimulation protocol, which is a painless, non-invasive method, over visual brain region in healthy individuals. Twenty-five (15 female,10 male) 29.84  4.7 average-aged healthy individuals were included in sham and real c TBS occipital stimulation sessions. Before and after each application, neurophysiological studies including phosphene threshold determination and visual evoked potential responses were performed. The N75, P100 latency values and maximum amplitude values between N75-P100 peaks were measured over the mean values of the responses of uninterrupted blocks, using one thousand continuous visual stimuli for VEPs. The parameters of the first VEP block, the fifth VEP block and the tenth VEP block were compared. The amplitude ratios of the first and tenth blocks were considered as habituation parameters. There was no difference between the N75, P100 latencies and N75-P100 amplitude values in the sham and real c TBS sessions of the individuals. VEP habituation was observed in both sessions in individuals, but it did not reach statistical significance after c TBS session. The phosphene threshold values were significantly lower after sham session and the threshold values increased to statistically significant levels after the real c TBS session. It was concluded that the excitability of the occipital cortex can be modulated by inhibiting the application of c TBS, and that the phosphene threshold value is a more effective parameter than VEP habituation to follow up the changes.tr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTranskraniyal Manyetik Stimulasyon (TMS), Oksipital Korteks, Fosfen, Görsel Uyarılmış Potansiyeller, VEP.tr_TR
dc.titleOKSİPİTAL KORTEKS UYARILABİLİRLİĞİNİN TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM İLE MODULASYONUtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGörsel kortikal yapılar birçok karmaşık bağlantısallığı nedeniyle uyarılabilirlik açısından sıklıkla motor kortikal dışı yapılardan araştırılan beyin bölgesidir. Tekrarlayan uyarılara verilen fizyolojik yanıtları farmakolojik ajanların dışında kullanılan yöntemlerle modüle etmek mümkündür. Bu çalışmada ise; sağlıklı bireylerin görsel beyin bölgesindeki uyarılabilirliği ağrısız, girişimsel olmayan bir yöntem olan transkraniyal manyetik uyarımın devamlı teta burst uyarım protokolü ile modüle ederek nörofizyolojik değişiklikler üzerine etkisini araştırmayı hedefledik. Yirmibeş (15 kadın, 10 erkek) adet, 29.84  4.7 yıl ortalama yaşa sahip sağlıklı birey oksipital korteks üzerine uygulanan sham ve gerçek c TBS uyarım seanslarına alındı. Her uygulama öncesi ve sonrasında tekli uyarımla gerçekleştirilen fosfen eşik belirleme ve görsel uyarılmış potansiyel yanıtlarını içeren nörofizyolojik çalışmalar uygulandı. VEP’ler için kesintisiz olarak verilen bin adet görsel uyarı kullanılarak yüzerli bloklardan oluşan yanıtların ortalama değerleri zerinden N75, P100 latans değerleri ve N75-P100 tepeleri arasındaki maksimum amplitüt değerleri ölçüldü. Birinci VEP bloğu, beşinci VEP bloğu ve onuncu VEP bloğu parametreleri karşılaştırıldı. Birinci ve onuncu blokların amplitüt oranları habituasyon parametresi olarak değerlendirildi. Bireylerin sham ve gerçek c TBS oturumlarında N75, P100 latansları ve N75-P100 amplitüt değerleri arasında fark yoktu. VEP habituasyonu bireylerde her iki oturumda da gözlendi ancak istatistiksel olarak anlamlılığa ulaşmıyordu. Fosfen eşik değerlerinde sham sonrasında istatistiksel olarak anlamlı bir düşme; gerçek c TBS oturumu sonrasında ise eşik değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde yükseldiği gözlendi. c TBS uygulaması ile oksipital korteksin uyarılabilirliğinin inhibe edilerek modüle edilebilir olduğunu, bunu takip etmek için fosfen eşik değerinin VEP habituasyonuna göre daha etkili bir parametre olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentNörolojitr_TR
dc.embargo.terms3 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-03-11T11:34:06Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record