Show simple item record

dc.contributor.advisorEkincioğlu, Aygin
dc.contributor.authorKamer, Tecen
dc.date.accessioned2016-12-29T08:57:52Z
dc.date.available2016-12-29T08:57:52Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-12-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2925
dc.description.abstractThe use of tyrosine kinase inhibitors as targeted therapies in cancer treatment becomes prevalent. The aim of this study was to determine and prevent drug-drug interactions and also to reduce side effects of thyrosine kinase inhibitors in patients by the involvement of clinical pharmacist in therapeutic monitoring. Fifty five patients using tyrosine kinase inhibitors between October 2015 and April 2016 and followed in the Hacettepe University Hospitals Oncology Hospital, Medical Oncology Department were monitored and evaluated by a clinical pharmacist in terms of drug-drug interactions and side effects. During the study, a total of 92 drug interactions were observed, of those 54 (58,69%) were regarded as clinically significant by a clinical pharmacist. Among those clinically significant drug interactions, pharmacist made recommendations about 18 interactions which were accepted by the doctor and required modifications were implemented where necessary. The side effects of therapies were evaluated at the initial and the second visits by clinical pharmacist, and statistically significant differences were found in severity of side effects related with skin, diarrhea, fatigue and thyroid dysfunction (p<0,005). This study showed that the risks related with drug therapies, particularly with drug interactions and side effects can be reduced by the involvement of clinical pharmacist in multidisciplinary health care team in the treatment of cancer patients.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR ŞEKİLLER TABLOLAR 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Kanser ve Görülme Sıklığı 2.2. Kanser ve Risk Faktörleri 2.3. Kanser Tedavisi 2.3.1. Cerrahi 2.3.2. Radyoterapi 2.3.3. Hormon tedavisi 2.3.4. Kemoterapi 2.3.5. Hedefe yönelik tedaviler 2.4. Klinik Eczacılık ve Kanser Hastalarının Tedavisinde Eczacının Rolü 2.4.1. Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım 2.4.2. Kanser Tedavisinde Eczacının Rolü 3. GEREÇ VE YÖNTEM 3.1. Çalışma Süreci 3.2. Verilerin Analizi 4. BULGULAR 4.1. Tanımlayıcı Bulgular 4.2. Tirozin Kinaz İnhibitörleri ile Gözlenen Yan Etkiler 4.3. Klinik Eczacının Tirozin Kinaz İnhibitörü Kullanan Hastaların Tedavi İzlemindeki Rolü 4.3.1. Yan Etki İzlemi ile İlgili Yapılan Öneriler 4.3.2. İlaç Etkileşimleri ile İlgili Yapılan Öneriler 5. TARTIŞMA 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 7. KAYNAKLAR 8. EKLER EK 1. Etik Kurul Onayı EK 2. Hasta Onam Formu EK 3. Hasta İzlem Formu EK 4. NCI-CTC Yan Etki İzlem Formu 9.ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecttirozin kinaz inhibitörleritr_TR
dc.subjectilaç etkileşimleri
dc.subjectyan etkiler
dc.subjectmultidisipliner ekip
dc.subjectklinik eczacı
dc.titleTirozin Kinaz İnhibitörleri ile Tedavi Edilen Hastalarda Tedavi İzleminde İlaç Etkileşimleri ve Yan Etkilerin Saptanması ve Önlenmesinde Klinik Eczacının Rolütr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetYeni geliştirilen hedefe yönelik tedavilerden biri olan tirozin kinaz inhibitörlerinin kanser tedavisinde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu tez çalışmasında; tirozin kinaz inhibitörü kullanan hastaların tedavi izlemine klinik eczacının katılımı ile; ilaç etkileşimlerinin saptanması ve önlenmesi ile birlikte yan etkilerin eczacı tarafından izlenerek azaltılması hedeflenmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Onkoloji Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünde Ekim 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında tedavisi sürdürülen ve tirozin kinaz inhibitörü kullanan 55 hasta, ilaç etkileşimleri ve yan etkiler açısından klinik eczacı tarafından izlenip değerlendirilmiştir. Çalışma süresi içerisinde toplam 92 ilaç etkileşimi saptanmış ve bu etkileşimlerin 54 (%58,69)’ü klinik eczacı tarafından anlamlı bulunarak değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirilmeye alınan ilaç etkileşimlerinden 18’i ile ilgili doktora öneride bulunulmuş ve doktorun onayı ile tedavide gerekli olan değişiklikler yapılmıştır. Tedavide gözlenen yan etkiler, klinik eczacı tarafından hasta ile yapılan birinci ve ikinci görüşmede değerlendirilmiş; özellikle deri, diyare, yorgunluk ve tiroid disfonksiyonu yan etkilerinin şiddetinde iki görüşme arasındaki değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Bu çalışma, kanser hastalarında ilaç kaynaklı sorunlara bağlı risklerin azaltılmasında, multidisipliner sağlık bakım ekibi içerisinde klinik eczacının yer almasının, özellikle ilaç etkileşmeleri ve ilaç yan etkileri bakımdan, tedavisi karmaşık olan kanser hastalarında, ilaçla ilgili sorunların azaltılabileceğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEczacılık Meslek Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID10132929tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record