Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzarslan, Metin
dc.contributor.authorİlhan, M. Emir
dc.date.accessioned2017-01-09T11:07:50Z
dc.date.available2017-01-09T11:07:50Z
dc.date.issued2016-11
dc.date.submitted2016-12-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3041
dc.description.abstractIn this study, the concepts of oral-literacy culture, remembrance and memory will be approached from many different disciplines. A folkloristic approach through Tanpınar will be presented on these concepts. In first part, after concept of literacy defined, the elements that changed during transition oral culture to literacy will be examined. These changes are primarily language; then respectively change in consciousness and way of thinking, changes in the usage of memory, changes in narrative in literary ideas in its forms and type. In the beginning of second part the concepts of tradition and modernization will be examined through Tanpınar’s literary idea. Tanpınar’s "continued chain" idea will be considered as an effort of reform and modernization in reconstruction of the tradition and in this process "cultural memory" will be both carrier of the tradition and reference authority of construction of the tradition. After sample analysis will be made of the concept that constitute the literary idea of Tanpınar’s "cultural memory". This analysis will held at central aesthetic considerations of his poetry, novels, stories and articles he established on the basis of reminiscence. In conclusion, an inference will be present considering that recall aesthetics is a cultural memory; and this is a transfer of cultural heritage made from oral culture to written culture consistently. This come through this inference is also a value in terms folkloristic and what values are they.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR........................................................................................i ÖZET............................................................................................ii ABSTRACT....................................................................................iii İÇİNDEKİLER.................................................................................iv GİRİŞ ........................................................................................................................1 Araştırmanın Konusu ..............................................................................................15 Araştırmanın Amacı ................................................................................................16 Araştırmanın Kapsamı ...........................................................................................17 Araştırmanın Önemi................................................................................................17 Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi.........................................................................18 Araştırmanın Yöntemi.............................................................................................18 BİRİNCİ BÖLÜM Yazılı Kültür ve Hatırlama 1.1. Hatırlama: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar.............................................21 1.1.1. Bireysel Yaklaşım .................................................................................25 1.1.2. Toplumsal Yaklaşım.............................................................................37 1.1.3. Kültürel Yaklaşım ................................................................................49 1.1.4. Halkbilimsel Yaklaşım .........................................................................62 1.2. Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Yaşanan Dönüşümler ..............................84 1.2.1. Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Bilincin Dönüşümü ........................88 1.2.2. Zaman-Mekân Algısı ve Hatırlamanın İşlevleri ................................100 1.2.3.Anlatıcı ve Belleğin Rolü.......................................................................108 1.2.4. Değişen Anlatı Türleri, Araçları ve Yöntemleri ................................113 vi 1.3. Kolektif Bellekten Kültürel Belleğe Gelenek Sorunu..................................128 İKİNCİ BÖLÜM Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hatırlama Estetiği ve Kültürel Bellek 2.1. Ahmet Hamdi Tanpınar: Yaşamı, Kişiliği ve Eserleri................................142 2.1.1 Yaşamı ve Yaşamındaki Dönüm Noktaları ........................................143 2.1.2 Eserleri ve Eserlerindeki Kişiliğinin ve Yaşamının İzleri .................147 2.2. Yazılı Kültür Açısından Modernleşme, Gelenek ve Tanpınar .....................156 2.2.1 Türkiye’de Modernleşme Hareketlerine Kısa Bakış .........................171 2.2.2 Tanpınar’ın Modernleşme Anlayışı ve Geleneğin Estetik İnşası......188 2.3. Hatırlamadan Hayale Tanpınar Estetiği ve Edebiyat.................................205 2.3.1. Tanpınar’da Sözlü Kültür, Hatırlama ve Halkbilimi .......................216 2.3.2. Tanpınar’da Hatırlamanın Döngüselliği: Daima Arama ve Rastlama ..................................................................223 2.3.3. Tanpınar’da Hayal, Hatıra, Rüya ve Musiki .....................................230 2.4. Tanpınar’da Zaman ve Mekân .....................................................................237 2.5. Tanpınar’da Hatırlama ve Kültürel Bellek..................................................242 SONUÇ......................................................................................................................248 KAYNAKLAR .........................................................................................................255 EK 1: ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMU................................... 274 EK 2: ORİJİNALLİK RAPORU......................................................... 276tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectYazılı Kültür, Sözlü Kültür, Hatırlama, Bellek, Kültürel Bellek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Gelenek, Modernite, Estetiktr_TR
dc.subjectSözlü Kültür
dc.subjectHatırlama
dc.subjectBellek
dc.subjectKültürel Bellek
dc.subjectAhmet Hamdi Tanpınar
dc.subjectGelenek
dc.subjectModernite
dc.subjectEstetik
dc.titleYazılı Kültür Bağlamında Hatırlama ve Kültürel Bellek: Örnek Bir Okuma Olarak Ahmet Hamdi Tanpınartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada halkbilimi, felsefe, antropoloji, psikoloji gibi birçok farklı disiplinden hareketle sözlü-yazılı kültür, hatırlama ve bellek kavramlarına yaklaşılmaktadır. Bu kavramlara Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden halkbilimsel bir yaklaşım sergilenecektir. Birinci bölümde yazılı kültür kavramı tanımlandıktan sonra, sözlü kültürden yazılı kültüre geçişte değişen ve dönüşen unsurlar incelenecektir. Bu unsurlar arasında başta dil ve sonra sırasıyla zaman ve mekân algısındaki değişim, bilinç ve düşünme biçimlerindeki değişim; bellek kullanımlarındaki değişim ve edebi düşüncede anlatının tür ve biçim açısından değişimi üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise gelenek ile modernleşme kavramları Tanpınar’ın edebî düşüncesi açısından ele alınacaktır. Tanpınar’ın “devam zinciri” fikri, geleneğin yeniden inşası nazarından bir modernleşme ya da yenileşme çabası olarak alınmış olacak; bu süreçte de “kültürel bellek” hem geleneğin taşıyıcısı hem de inşasını üstlenecek bir başvuru mercii olacaktır. İkinci bölümün devamında ise esas olarak Tanpınar’ın edebî düşüncesini oluşturan “kültürel bellek” kavramına ilişkin örnek çözümlemeler yapılacaktır. Bu çözümlemeler onun şiir, roman, hikâye ve tüm yazılarındaki hatırlama temelinde kurduğu estetik düşüncesi merkezinde yapılacaktır. Sonuç bölümünde ise, Tanpınar’ın yazılı kültür ürünleriyle ortaya koyduğu edebî düşüncesinde hatırlama estetiğinin bir kültürel bellek olduğunu; bu belleğin sözlü kültürden yazılı kültüre değin süren bir devamlılık içinde, bir kültürel miras aktarımı olduğu yönünde bir çıkarım yapılacaktır. Bu çıkarımın da halkbilimsel açıdan bir değerinin olduğu ve o değerlerin neler olduğu sonucuna ulaşılmış olacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR
dc.contributor.authorIDTR196530tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record