Show simple item record

dc.contributor.advisorHiçdurmaz, Duygu
dc.contributor.authorKahraman, Nilgün
dc.date.accessioned2017-01-13T10:09:03Z
dc.date.available2017-01-13T10:09:03Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-12-12
dc.identifier.citationKahraman N. Kanser Hastalarının Nüks Korkularının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Programı Doktora Tezi, Ankara, 2016.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3055
dc.description.abstractThe study has been conducted as a descriptive one in order to investigate the fear of recurrence in the patients with cancer, from January 2016 to September 2016. The research sample consisted of the cancer patients who have been being followed-up and treated in remission periods in the hospitals in Ankara which possess a medical oncology clinic and have given permission for the application. At the first stage, the validity-reliability of the ‘’Fear of Cancer Recurrence Scale’’, which is used to assess the fear of recurrence in cancer patients (300 patients). At the second stage, the ‘’Fear of Cancer Recurrence Inventory’’, the validity and reliability of proven, applied again to a new sample of patients (231 patients). At the third stage, deep interviews have been conducted with 15 patients with cancer, in order to evaluate their feelings and thoughts regarding the fear of recurrence. The data have been collected using the identifying information form, the Fear of Cancer Recurrence Inventory, and the semi-constructed questionnaire. The data of the first and the second stages have been evaluated by using descriptive and comparative statistics, and third of the stage by using the content analysis. According to the research results; the Fear of Cancer Recurrence Inventory which was adapted for Turkey has been found to be valid and reliable in assessing the fear of recurrence in the patients with cancer. Lung cancer, metastasis and the presence of recurrence, young age, employees, lonely people, a less time one after diagnosis, and of those who have negative life fear of relapse are higher than others. Patients have expressed some expectation from the health system and the social support system to manage this fear that they can trigger the fear of recurrence with internal and external factors and use cognitive, emotional, behavioral, spiritual strategies to cope. As a result, psychosocial support for fear of recurrence has been suggested.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Safya ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET viiiii ABSTRACT ixii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xiii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 3 1.3. Araştırmanın Soruları 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Kanser 5 2.1.1. Kanser Tanımı ve Etyolojisi 5 2.2. Kanser Epidemiyolojisi 5 2.3. Kanserde Gelişen Tanı ve Tedavi Seçenekleri 6 2.2. Kanserde Nüks Korkusu 6 2.2.1. Nüks Korkusunun Tanımı, Önemi ve Ölçülmesi 6 2.2.2. Nüks Korkusuyla İlgili Kuramsal Çerçeve 9 2.2.3. Nüks Korkusunun Birey, Aile ve Sağlık Sistemine Etkileri 13 2.3. Nüks Korkusunun Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Bağlaminda Ele Alinmasi 16 3. GEREÇ VE YÖNTEM 20 3.1. Araştırmanın Şekli 20 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 20 3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 22 3.4. Araştırmanın Etik Boyutu 24 3.5. Veri Toplama Araçları 24 xi 3.5.1. Tanıtıcı Bilgiler Formu (EK 2) 24 3.5.2. Fear of Cancer Recurrence Inventory (EK 3) 25 3.5.3. Derinlemesine Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşme Soru Formu (EK 4) 25 3.6. Araştırmanın Uygulanması 26 3.7. Verilerin Değerlendirilmesi 29 4. BULGULAR 31 4.1. Kanserin Nükstemesi Korkusu Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Bulguları 31 4.1.1. Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanterinin Dil Geçerliği Bulguları 31 4.1.2. Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanterinin Kapsam Geçerliği Bulguları 32 4.1.3. Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanterinin Yapı Geçerliği Bulguları 32 4.2. Ölçek ve Alt Boyutların Güvenilirliği 37 4.3. Araştırmanın İkinci Aşama Bulguları 41 4.4. Hastaların Kanserin Nüksetmesi ile İlgili Duygu ve Düşüncelerin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bölüm Bulguları 57 4.4.1. Nüks Korkusuna Tanımı 58 4.4.2. Nüks Korkusunun Tetikleyicilerine İlişkin Bulgular 60 4.4.3. Nüks Korkusuyla Başetmeye İlişkin Bulgular 64 4.4.4. Nüks Korkusunun Yönetilmesinde Bireyin Beklentileri 67 5. TARTIŞMA 71 5.1. Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Bulgularına İlişkin Tartışma 71 5.2. Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanteri’nin Sosyodemografik ve Hastalık Özelliklerine Göre Dağılımına İlişkin Bulguların Tartışılması 72 5.3. Hastaların Kanserin Nüksetmesi ile İlgili Duygu ve Düşüncelerin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bölüm Bulgularına İlişkin Tartışma 79 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 83 6.1. Sonuçlar 83 6.2. Öneriler 84 7. KAYNAKLAR 86 8. EKLER 94 xii Ek-1: Çalışma İçin Aydınlatılmış Onam Formu Ek-2: Tanıtıcı Bilgiler Formu Ek-3: Fear Of Cancer Recurrence Inventory Ek-4: Fear Of Cancer Recurrence Inventory'nin Kullanımı İçin Yazar İzni Ek-5: Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanteri Ek-6: Derinlemesine Görüşme Soruları Ek-7: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı Ek-8: Turgut Özal Üniversite Hastanesi İzin Yazısı Ek-9: Başkent Üniversite Hastanesi İzin Yazısı Ek-10: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı Ek-11: Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı Ek-12: Gazi Üniversite Hastanesi İzin Yazısı Ek-13: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi İzin Yazısı Ek-14: Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi İzin Yazısı Ek-15: Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi İzin Yazısı Ek-16: Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı Ek-17: Etik Kurul İzni 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectKansertr_TR
dc.subjectKanserde nüks korkusu
dc.subjectSağkalım
dc.subjectGeçerlik ve güvenirlik
dc.titleKanser Hastalarının Nüks Korkularının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırma kanser hastalarının nüks korkularının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma Ocak 2016- Eylül 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Ankara İli sınırları içerisinde tıbbi onkoloji kliniği bulunan ve uygulamaya izin veren hastanelerde remisyon döneminde takip ve tedavi görmekte olan kanser hastaları oluşturmuştur. Araştırmanın birinci aşaması, kanser hastalarının nüks korkusularını ölçmek amacıyla kullanılan “Fear of Cancer Recurrence Inventory”nin geçerlik-güvenirlik çalışması (300 hasta), ikinci aşaması geçerliği ve güvenilirliği kanıtlanan “Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanteri” yeni bir örneklem grubuna uygulanması (231 hasta), üçüncü aşamasında ise kanser hastalarının nüks korkularına ilişkin duygu ve düşüncelerinin değerlendirilmesi amacı ile yarı yapılandırılmış görüşmelerle yapılmıştır. Veriler; tanıtıcı bilgiler formu, Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanteri ve yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler birinci ve ikinci aşamada geçerlik ve güvenirlik analizleri, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistikler, üçüncü aşamada ise içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Türkiye için uyarlanan Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanteri, hastaların hastaların nüks korkularının belirlenmesi için geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Akciğer kanseri, metastaz ve nüks varlığı, genç yaş, çalışanlar, yalnız yaşayanlar, tanı alınmasından sonra bir yıldan az süre geçenler ve yaşama olumsuz anlam verenlerin nüks korkuları diğerlerine göre daha yüksektir. Hastalar nüks korkusunu içsel ve dışsal faktörlerin tetikleyebileceğini, başetmek için bilişsel, davranışsal, spiritüel stratejiler kullandıklarını, bu korkuyu yönetmek için sağlık sistemi ve sosyal destek sisteminden bazı beklentileri olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuç olarak nüks korkusu ile ilgili psikososyal destek sağlanması önerilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikiyatri Hemşireliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record