Show simple item record

dc.contributor.advisorSüslü, Ahmet Emre
dc.contributor.authorMasiyev, Hayyam
dc.date.accessioned2017-01-20T08:30:13Z
dc.date.available2017-01-20T08:30:13Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-11-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3089
dc.description.abstractThe Evaluation of Expansion Sphincter Pharingoplasty Surgery Used in Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) Treatment by Acoustic Pharyngometry and Polisomnography Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is slightly common disease with a prevalance of 1-5%in the community, causing several serious cardiovascular morbidities and also impairs quality of life. Acoustic pharyngometry (AP)is non-invasive, cheap and easy to apply method, that gives objective numerical data and evaluates upper respiratory tract from the oral cavity to hypopharynx. Different anatomical structures defined along a graph and minimum and mean cross-sectional area and volume can be measured by these anatomic levels.Expansion sphincter pharyngoplasty (ESP) is a successful technique used for surgical treatment of OSAS. Clinical trial was conducted in OSAS diagnosed 35 patients. All patient were older than 18 years who had retropalatal obstruction and lateral pharyngeal wall collapse. The inclusion criteria included patients with small tonsils (tonsil size 1 and 2), body mass index (BMI) less than 35 kg/m2, and Friedman clinical stage II and III who cannot tolerate nasal continuous positive airway pressure (CPAP) therapy or for whom CPAP therapy failed. AP and polisomnography was performed preoperatively and postoperatively in third month in patients undergoing ESP. Thirty five patients were included. Success rate was calculated %62.9 when based on Sher criteria (postoperatively AHİ<20 and preoperativ AHI drop by at least 50%).Preoperative (preop) mean AHI of patients was 29,62±16.31, postoperative (postop) calculated as 18,25±18,1 (p <0,001). Preop mean minimum cross-sectional area (MCA) was 1,13±0,44 cm2,postop mean MCA measured as 2,26±0,39 cm2 (p<0,001). Preop MCA of successfully patients after surgery was (1,18±0,46) whereas preop MCA of unsuccessfully was (1,06 ±0,4) and the difference was not significant (p=0,517).There was no correlation between changes in Apnea hipopnea index, changes in minim cross-sectinal area and changes in pharyngeal volume (r =0.091). AF is not suitable for predicting surgical success after ESP surgery and for selection of patients who will be successful.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEkspansiyon Sfinkter Faringoplastitr_TR
dc.subjectAkustek Faringometritr_TR
dc.subjectObstruktif Uyku Apnesi Sendromutr_TR
dc.titleObstruktif Uyku Apnesi Sendromu (OUAS) Tedavisinde Kullanılan Sfinkter Faringoplasti Cerrahisinin Faringometri ve Polisomnografi ile Değerlendirilmesitr_TR
dc.typemedicineThesisen
dc.description.ozetObstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS) toplumda %1-5 oranında görülen, hayat kalitesini bozması yanında ciddi kardiyovasküler morbidite sebebi olan bir hastalıktır. Akustik faringometri (AF) ucuz, non-invaziv ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir ve OUAS’ta tanı koymaya yardımcı olabileceği gösterilmiştir. AF oral kaviteden hipofarinkse kadar olan üst solunum yolları kesit alanını değerlendirmek için kullanılan non-invaziv, ucuz, kolay uygulanabilen objektif sayısal veriler sunabilen bir test yöntemidir. Ekspansiyon sfinkter faringoplasti (ESF) ise hastalığın tedavisinde uygulanarak başarılı sonuçlar elde edilmiş cerrahi yöntemdir. Çalışmaya OUAS tanısı konulan 18 yaş ve üstü, hava yolu muayenesinde palatal kollapsı olan, lateral faringeal duvar kollapsı olan, tonsilleri grade 1-2 olarak değerlendirilen, vücut kitle indeksi (VKİ) 35'in altında olan, Friedman anatomik evrelemeye göre Evre II ve ya Evre III kabul edilen, CPAP tedavisi kullanmak istemeyen veya tolere edemeyen hastalar dahil edilmiştir. Hastalara preoperatif dönemde ve postoperatif 3. ayda AF ve polisomnografi yapılmıştır. Çalışma grubunu 35 hasta oluşturmuştur. Sher kriteri baz alındığında (postoperatif AHI <20 ve >%50 preoperatif AHI’de azalma) başarı oranı %62,9 olarak bulunmuştur. Hastaların preoperatif AHİ’leri ortalama 29,62±16.31,postoperatif AHİ ortalamaları 18,25±18,1 bulunmuştur (p<0,001). Hastaların preoperatif ortalama MKA’sı 1,13±0,44 cm2 iken bu değer postoperatif dönemde 2,26±0,39 cm2 olarak ölçülmüştür. (p<0,001). Cerrahi sonrası başarılı hastaların preop MKA (1,18±0,46) ve başarısız hastaların preop MKA (1,06 ±0,4)olarak bulunmuştur ve aradaki fark anlamlı değildir (p=0,517). AHİ’deki değişim, minimum kesitsel alandaki (MKA) değişim ve farinks hacmindeki (FH) değişim korele değildir (r =0.091). AF, ESF cerrahisi sonrası başarıyı tahmin etmede ve başarılı olabilecek hastaların preoperatif seçiminde kullanılabilecek bir yöntem olarak değerlendirilmemiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentKulak Burun Boğaztr_TR
dc.contributor.authorID10133031tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record