Show simple item record

dc.contributor.advisorAksu, Zümriye
dc.contributor.authorAcar Yazgı, Zeynep
dc.date.accessioned2017-01-25T13:44:14Z
dc.date.available2017-01-25T13:44:14Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-12-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3105
dc.description.abstractIn this thesis study, the adsorption of anionic Remazol Black B (RBB) dye ions and cationic Methylene Blue (MB) dye ions, which are present in textile wastewaters on to dried sugar beet pulp and modified sugar beet pulp by CTAB was investigated in batch stirred and continuous packed bed column systems. From batch system studies performed with dried sugar beet pulp adsorbent, for RBB and MB adsorptions optimum pH values were determined as 2 and 8, respectively. It was observed that the optimum pH value shifted to 8.0. when 20 g/l CTAB treated sugar beet pulp adsorbent was used for the adsorption of RBB. Optimum pH value of adsorption of MB onto the same modified adsorbent didn’t change and remained at the same value. Again, optimum particle size range was found as 500-707 µm for the adsorption of RBB and MB onto dried sugar beet pulp adsorbent and all the studies were performed at this particle size range. In continuous packed bed column studies, as the highest column capacity and yield values were reached at a flow rate of 0.8 ml/min, all other studies were carried out at this flow rate. When the adsorption of RBB on dried sugar beet pulp adsorbent was examined at pH 2.0 and 8.0, the effect of feed RBB dye concentration on the column capacity showed that the highest capacity values were determined as 36.9 and 2.6 mg/g, respectively at 500 mg/L feed concentration. At the same feed concentration column adsorption capacity reached to 140.0 mg/g in the adsorption of RBB to 20 g/L CTAB modified sugar beet pulp adsorbent at pH 8.0. For the adsorption of MB onto dried sugar beet pulp and 20 g/L CTAB modified sugar beet pulp at at 8.0, the highest column capacity values were found as 71.6 and 0.97 mg/g, respectively, at 500 mg/L feed concentration. The results show that the treatment of dried sugar beet pulp with CTAB increased the adsorption capacity of RBB significantly, but decreased the adsorption capacity of MB importantly. For the packed column studies, the suitibility of Langmuir and Freundlich equilibrium models to the experimental data obtained for each dye-adsorbent system and for each pH value studied was examined and the results show that the Langmuir model defined each system more accurately. Besides, by using Adams-Bohart, Thomas and Yoon-Nelson models, breakthrough curves were predicted and kinetic parameters belonging to each model were optained for each dye-adsorbent system and for each pH value studied.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT iii TEŞEKKÜR v İÇİNDEKİLER vi ÇİZELGELER DİZİNİ vii ŞEKİLLER DİZİNİ xi SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ xvi 1. GİRİŞ 1 2. TEMEL BİLGİLER 3 2.1. Boyarmaddeler 3 2.1.1. Boyarmaddelerin Sınıflandırılması 3 2.1.2. Anyonik Boyarmaddeler 4 2.1.3. Katyonik Boyarmaddeler 7 2.2. Atıksular 8 2.2.1. Atıksu Arıtma Yöntemleri 8 2.2.2. Tekstil Endüstrisi Atıksuları ve Arıtım Yöntemleri 9 2.3. Adsorpsiyon 13 2.3.1. Adsorpsiyon Mekanizmaları 14 2.3.2. Adsorpsiyonu Etkileyen Faktörler 15 2.3.3. Adsorbentler 16 2.3.4. Adsorbent Hazırlamada Uygulanan Ön İşlemler 17 2.4. Yüzey Aktif Maddeler 18 2.4.1. Yüzey Aktif Maddelerin Sınıflandırılması 20 2.4.2. Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) 21 2.5. Tez Konusu ile İlgili Son Yıllarda Yapılan Çalışmalar 21 3. DENEY SİSTEMİNİN MATEMATİKSEL TANIMLANMASI 24 3.1. Kesikli Karıştırmalı Kap 24 3.1.1. Adsorpsiyon Hızı 24 3.1.2. Denge Adsorpsiyon Kapasitesi 24 3.1.3. Adsorpsiyon Verimi 25 3.2. Sürekli Düzende Çalışan Dolgulu Kolon 25 3.2.1. Kolon Denge Değerlerinin Tanımlanması 25 3.2.2. Kolon Adsorpsiyon Dengesinin Matematiksel Modellenmesi 27 3.2.3. Kolon Performansının Hesaplanması 29 3.2.4. Kırılma (Breakthrough) Eğrilerinin Elde Edilmesi 29 3.2.5. Kırılma Eğrilerinin Tahmin Edilmesi 31 4. DENEY SİSTEMİ ve YÖNTEMLERİ 36 4.1. Adsorbentin Hazırlanması 36 4.1.1. Kurutulmuş Adsorbentin Hazırlanması 36 4.1.2. CTAB ile Muamele Edilmiş Biyosorbentin Hazırlanması 36 4.2. Remazol Black B ve Methlene Blue Boyarmadde Çözeltilerinin Deneysel Çalışmalar için Hazırlanması 36 4.3. Çalışmalarda Kullanılan Deney Düzeneği 37 4.4. Deneylerin Yapılışı 37 4.4.1. Kesikli sistem çalışmaları 37 4.4.2. Sürekli Sistem Çalışmaları 37 4.5. Analiz Yöntemleri 38 4.5.1. Remazol Black B Analizi 38 4.5.2. Methylene Blue Analizi 38 5. DENEYSEL SONUÇLAR 39 5.1. Kesikli Sistem Çalışmaları 39 5.1.1. RBB ile Yapılan Çalışmalar 39 5.1.2. MB ile yapılan çalışmalar 42 5.2. Sürekli Sistem Çalışmaları 44 5.2.1. Kurutulmuş Şeker Pancarı Küspesi Adsorbent ile Yapılan Çalışmalar 44 5.2.2. Yüzey Modifiyeli Şeker Pancarı Küspesi Adsorbent ile Yapılan Çalışmalar 68 6. SONUÇLARIN TARTIŞILMASI 84 KAYNAKLAR 100 EKLER 105 ÖZGEÇMİŞ 107tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectDolgulu kolon, Adsorpsiyon, Şeker pancarı küspesi, Adsorbent, Yüzey modifikasyonu, Cetyl trimehylammonium bromide (CTAB), Remazol Black B (RBB), Methylene Blue (MB)tr_TR
dc.titleYüzey Modifiyeli Şeker Pancarı Küspesi Adsorbenti ile Tekstil Boyarmaddesi Adsorpsiyonunun Sürekli Düzende Çalışan Dolgulu Kolonda İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında kurutulmuş şeker pancarı küspesi ve CTAB ile modifiye edilmiş şeker pancarı küspesi adsorbentlere tekstil atıksularında bulunan anyonik yapıdaki Remazol Black B (RBB) ve katyonik yapıdaki Methlene Blue (MB) boyarmaddelerinin adsorpsiyonu kesikli karıştırmalı ve sürekli düzende çalışan dolgulu kolon sistemlerde incelenmiştir. Kesikli sistem çalışmalarında kurutulmuş şeker pancarı küspesi adsorbenti ile yapılan çalışmada RBB ve MB’nun en yüksek kapasite ile adsorplandığı pH değerlerinin sırası ile 2 ve 8 olduğu görülmüştür. 20 g/L CTAB ile muame edilmiş şeker pancarı küspesi adsorbentine RBB adsorpsiyonunda en uygun pH değeri 2’den 8 e kaymıştır. Aynı adsorbentle MB adsorpsiyonunda ise en uygun çalışma pH değeri yine 8 olarak kalmıştır. Yine kesikli sistemde kurutulmuş ŞPK adsorbente RBB ve MB adsorpsiyonunda en uygun tanecik boyut aralığı 500–707 µm olarak bulunmuş ve diğer tüm çalışmalar bu boyut aralığında gerçekleştirilmiştir. Sürekli düzende çalışan dolgulu kolon adsorpsiyon çalışmalarında 0.8 ml/dk akış hızında en yüksek kolon kapasite ve verim değerlerine ulaşıldığından diğer tüm çalışmalar 0.8 ml/dk akış hızında gerçekleştirilmiştir. Dolgulu kolonda RBB’ nin kurutulmuş şeker pancarı küspesi adsorbente pH 2.0 ve pH 8.0 deki adsorpsiyonunda, besleme derişiminin kolon kapasitesine etkileri incelendiğinde, en yüksek kolon kapasite değerleri 500 mg/L besleme derişiminde sırasıyla 36.9 ve 2.6 mg/g olarak bulunmuştur. Aynı besleme derişiminde pH 8’de 20 g/L CTAB ile muamele edilmiş şeker pancarı küspesine RBB adsorpsiyonunda ise adsorpsiyon kapasitesi artarak 140.0 mg/g değerine ulaşmıştır. MB’ nun pH 8.0’ de kurutulmuş ve 20g/L CTAB ile muamele edilmiş şeker pancarı küspesine adsorpsiyonunda ise yine 500 mg/L besleme derişiminde en yüksek kolon kapasite değerleri sırasıyla 71.6 ve 0.97 mg/g olarak tespit edilmiştir. Sonuçlar CTAB ile muamelenin kurutulmuş ŞPK adsorbente RBB adsorpsiyon kapasitesini çok yüksek miktarda arttırdığını, aksine MB adsorpsiyonunu ise büyük ölçüde azalttığını göstermektedir. Dolgulu kolonda her bir boyarmaddenin kurutulmuş ya da CTAB ile muamele edilmiş ŞPK adsorbente adsorpsiyonunda çalışılan pH değerlerinde elde edilen denge verilerinin Langmuir ve Freundlich denge modellerine uyumu araştırılmış ve dengenin Langmuir modeline daha iyi uyduğu gözlenmiştir. Ayrıca deneysel kırılma eğrisi verileri ile kırılma eğrilerinin tahmininde Adams–Bohart, Thomas ve Yoon–Nelson modelleri kullanılarak, her modele ait kinetik sabitler bulunmuş ve kırılma eğrilerinin hangi modele daha iyi uyduğu araştırılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentKimya Mühendisliğitr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record