Show simple item record

dc.contributor.advisorKARACAER, SEMRA
dc.contributor.authorYEĞEN, SERDAL
dc.date.accessioned2017-01-31T07:57:18Z
dc.date.available2017-01-31T07:57:18Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-12-15
dc.identifier.citationYEĞEN, S. (2016). Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecesi ile Firma Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3126
dc.description.abstractThe continuous change and development in the economy and the competition ecosystem are factors that cause the management concept in enterprises to take various forms over time. Today, this understanding comes out as a management approach which is in line with corporate governance principles. The concept of corporate governance, which is one of the topics that have been intensively discussed both in theory and in practice, emerges as a set of rules for the protection of the interests of all the stakeholders of the company. The corporate governance principles, which are developed at international level, especially by the OECD are regulated by the Capital Markets Board to be implemented by public companies in our country. In this respect, the BIST Corporate Governance Index has been established in order to increase the awareness of the corporate governance of the companies and the companies that have the compliance rating to the corporate governance principles are included in the index. Whether or not the level of corporate governance of the 31 companies outside the financial sector, which has been rated as corporate governance for at least three periods between 2011 and 2015, has had an effect on firm performance has been the subject of research of this study. A positive and statistically significant relationship between the corporate governance principles score and the Tobin q ratio representing the performance of the company has been found. Moreover, relationship between return on asset (ROA) and return on equity (ROA) and corporate governance principles score has been found to be statistically insignificant.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY .......................................................................................................... i BİLDİRİM ..................................................................................................................... ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI .................................... iii ETİK BEYAN ................................................................................................................ iv TEŞEKKÜR .................................................................................................................... v ÖZET ............................................................................................................................. vi ABSTRACT .................................................................................................................. vii İÇİNDEKİLER ........................................................................................................... viii KISALTMALAR DİZİNİ .............................................................................................. xi TABLOLAR DİZİNİ ................................................................................................... xii ŞEKİLLER DİZİNİ ................................................................................................... xiii GİRİŞ .............................................................................................................................. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM 1.1. KURUMSAL YÖNETİM KAVRAMI VE ÖNEMİ ....................................... 4 1.1.1 Kurumsal Yönetim Kavramı .......................................................................... 4 1.1.2 Kurumsal Yönetimin Önemi .......................................................................... 7 1.2. KURUMSAL YÖNETİMİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ ................ 10 1.2.1. Kurumsal Yönetimin Ortaya Çıkışı ............................................................ 10 1.2.2. Cadbury Raporu .......................................................................................... 12 1.2.3. Greenbury Raporu ....................................................................................... 13 1.2.4. Hampel Raporu ........................................................................................... 14 1.2.5. Sarbanes-Oxley Yasası................................................................................ 15 1.2.6. OECD Düzenlemeleri ................................................................................. 17 1.3. KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN TEMEL İLKELER .......................... 20 1.3.1. Şeffaflık ....................................................................................................... 21 1.3.2. Adillik/Eşitlik .............................................................................................. 22 1.3.3. Hesap Verebilirlik ....................................................................................... 23 1.3.4. Sorumluluk .................................................................................................. 24 1.4. KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN TEORİLER ...................................... 25 1.4.1. Vekâlet Teorisi ............................................................................................ 25 1.4.2. Paydaş Teorisi ............................................................................................. 26 1.4.3. Temsil Teorisi ............................................................................................. 28 1.4.4. Yönetim Hegemonyası Teorisi ................................................................... 28 1.5. KURUMSAL YÖNETİM MODELLERİ ...................................................... 29 1.5.1. Anglo-Sakson Modeli ................................................................................. 31 1.5.2. Kıta Avrupası Modeli .................................................................................. 32 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE’DE KURUMSAL YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECELENDİRMESİ 2.1. KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER .......................... 34 2.1.1. TÜSİAD Tarafından Gerçekleştirilen Düzenlemeler.................................. 35 2.1.2. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri .................................................... 36 2.1.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Düzenlemeleri .................. 38 2.1.4. Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Kurumsal Yönetim .......... 39 2.2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECELENDİRMESİ ........................................................................................ 40 2.2.1. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uygulamaları .................................... 41 2.2.2. Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) ...................................................... 43 2.3. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECESİ İLE ŞİRKET FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİYE İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ ................................................................................ 44 2.3.1. Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilen Çalışmalar ..................................... 45 2.3.1. Türkiye’de Gerçekleştirilen Çalışmalar ...................................................... 48 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECESİ İLE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ ....................................................... 52 3.2. VERİ SETİ ........................................................................................................ 53 3.2.1. Bağımlı Değişkenler ................................................................................... 55 3.2.2. Bağımsız Değişken...................................................................................... 56 3.2.3. Kontrol Değişkenleri ................................................................................... 57 3.3. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI VE KISITLARI .............................. 58 3.4. HİPOTEZ ......................................................................................................... 59 3.5. ARAŞTIRMANIN MODELLERİ .................................................................. 60 3.6. YÖNTEM .......................................................................................................... 61 3.6.1. Panel Veri Analizi ....................................................................................... 61 3.6.2. Durağanlık Testleri ..................................................................................... 63 3.7. AMPİRİK BULGULAR .................................................................................. 64 3.7.1. Tanımlayıcı İstatistikler .............................................................................. 65 3.7.2. Korelasyon Matrisi ...................................................................................... 67 3.7.3. Panel Veri Analizi Model Seçimi Testleri .................................................. 69 3.7.4. Panel Veri Analizi Sonuçları ....................................................................... 70 3.7.4.1. Tobin q Oranı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecesi Arasındaki İlişkinin Analizi .............................................................................. 71 3.7.4.2. Aktif Getiri Oranı (ROA) ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecesi Arasındaki İlişkinin Analizi ............................................................... 73 3.7.4.3. Özkaynak Getiri Oranı (ROE) ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecesi Arasındaki İlişkinin Analizi ............................................................... 76 SONUÇ ......................................................................................................................... 79 KAYNAKÇA ................................................................................................................. 84 EKLER .......................................................................................................................... 93tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectKurumsal yönetim, kurumsal yönetim endeksi, kurumsal yönetim ilkeleri, firma performansı, XKURYtr_TR
dc.subjectCorporate governance, corporate governance index, corporate governance principles, firm performance, XKURYtr_TR
dc.titleKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecesi ile Firma Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEkonomide sürekli yaşanan değişim ve gelişim ile rekabet ekosistemi, işletmelerde yönetim anlayışının zaman içerisinde çeşitli şekillere bürünmesine sebep olan faktörlerdir. Günümüzde bu anlayış, kurumsal yönetim ilkelerinin benimsendiği yönetim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem teoride hem de uygulamada üzerinde yoğun tartışmaların olduğu konulardan birisi olan kurumsal yönetim anlayışının, şirketin tüm paydaşlarının çıkarlarının korunmasına yönelik oluşturulan kurallar bütünü olarak ifade edilmesi mümkündür. Uluslararası düzeyde özellikle OECD tarafından geliştirilen kurumsal yönetim ilkeleri, ülkemizde halka açık şirketler tarafından uygulanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, şirketlerin kurumsal yönetim duyarlılığını artırmak üzere Borsa İstanbul bünyesinde BIST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) oluşturulmuş ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi yaptıran şirketler endeks kapsamına alınmıştır. 2011-2015 yılları arasında en az üç dönem kurumsal yönetim derecelendirmesi notuna sahip, finans sektörü dışındaki 31 şirkete ilişkin kurumsal yönetim seviyesinin, firma performansına etkisinin olup olmadığı bu çalışmanın araştırma konusu olmuştur. Firma performansını temsil eden Tobin q değerinin, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notuyla pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılırken; aktif getiri oranı (ROA) ve özkaynak getiri oranı (ROE) ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi notu arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olmadığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record