Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzyiğit, Gökhan
dc.contributor.authorAkbayırlı, Uğur
dc.date.accessioned2017-02-17T08:57:37Z
dc.date.available2017-02-17T08:57:37Z
dc.date.issued2017-02-17
dc.date.submitted2017-01-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3186
dc.description.abstractIn conventional radiotherapy applications, clinicians and physicist rely upon mathematical dose - response models for applied doses to tumor and periphery healthy tissues. However in stereotactic ablative body radiotherapy (SABR), reliable dose - response model is controversial because of the changing treatment techniques. In this thesis study, the effects of SABR on to diseased area and healthy tissues in lungs were examined and based a mathematical dose response relation for non smal cell lung cancer (NSCLC). For this reason, 19 appropriate NSCLC patients with treated in Cyberknife were chosen. The part of 7 patients in this 19 patients were anayzed dosimetrically on to Brainlab ExacTrac gating phantom with EBT3 gafchromic films. Compared doses for GTV with minimum 0.90 %, maximum 1.02 % and mean 0.96 %, normal lung volume 4.01 % found statistical significantly less compared to the treatment planning system (TPS) results. Chest wall was also examined, and less then TPS about 2.22 %, but it is not statistically significant. Conturs of residues and ground glass opasities were drawn by radiation oncologists on follow - up computer tomography (CT) scans and they compared to the isodose lines in treatment CT with deformable registration. In comparasion, residues were taken as treatment response and ground glass opasities were taken as radiation induced lung damage (RILD), showed polynomial function behaviour to dose values to their fractions in these doses. First 6 months after treatment, RILD curve is likely to be a cubic and treatment response curve is likely to be a quartic polynomial. On the other hand, second 6 months after treatment, RILD curve is likely to be a quadratic and treatment response curve is likely to be a cubic polynomial. Lastly we also compared Hounsfield Unit (HU) changes in follow - up CT’ s to the treatment CT as a funtion of isodose bins in first 6 monts, second 6 months and third 6 months after treatment finished. Analyses of follow - up BT’ s showed that both imaging analyses and mathematical HU modelling give nearly same results. It was observed that, 40 Gy is important for treatment activity and 35 Gy is important for RILD possibility. Using mathematical HU modelling for seeing treatment activity and RILD may possibility be an effective and useful technique in cylindrical colimator based robotic stereotactic ablative lung radiotherapy.en
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin sağlamış olduğu THD - 015 - 8341 proje koduna sahip Hızlı Destek Projesi katkısı ile gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Akciğer Kanserleri ve Akciğer SABR 3 2.2. Cyberknife® Robotik Radyocerrahi Sistemi’nin Akciğer Kanserlerinde Kullanımı 6 2.2.1. Fidüsiyel İzlem Algoritması 9 2.2.2. Synchrony® (Solunum Hareketi) İzlem Algoritması 10 2.2.3. MultiPlan Tedavi Planlama Sistemi 11 2.3. Hounsfield Birimi (Hounsfield Unit - HU) 13 2.4. Doz Hacim Histogramları (Dose Volume Histograms - DVH) 15 2.5. Gafkromik Film Dozimetresi 16 2.6. Tümör İşaretleme İğnesi ve Tümör İşaretleyici (Fiducial Marker) 17 3. GEREÇ ve YÖNTEM 18 3.1. Ön Hazırlık 18 3.1.1. MultiPlan® Tedavi Planlama Sistemi (TPS) ile Tedavi Planlarının Yapılması 19 3.1.2. Cyberknife® Robotik Kollu Radyocerrahi Sistemi ile KHDAK Tedavisi 22 3.1.3. Hasta Seçiminde Gözetilen Kriterlerin Belirlenmesi 23 3.2. Dozimetrik Doğrulama 25 3.2.1. BrainLab® ExacTrac Gating Fantomu 25 3.2.2. GE BrightSpeed™ Marka BT Simülatör ve BT Simülasyon İşlemi 28 3.2.3. Ashland Marka Gafkromik EBT3 Film 29 3.2.4. Filmlerin Doz Kalibrasyonlarının Sağlanması 29 3.2.5. Hastaya Özgü Doz Ölçüm Planlarının Oluşturulması 33 3.2.6. Doz Ölçümü Öncesi Cihaz Kalite Kontrollerinin Sağlanması 36 3.2.7. Hastaya Özgü Fantom Planlarının Işınlanması 40 3.2.8. Epson 10000XL Tarayıcı Kullanılarak Filmlerin Taranması 43 3.2.9. Ashland FilmQA Pro Yazılımı ile Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi 44 3.3. Tedavi Yanıtı ve Radyasyon Kaynaklı Akciğer Hasarının Matematiksel Analizi 47 3.4. Sonuçların Değerlendirilmesi 55 3.5. İstatistiksel Değerlendirilme 56 4. BULGULAR 57 4.1. Dozimetrik Ölçümlere Ait Bulgular 57 4.2. Doz Yanıt İlişkisinin Matematiksel Analizi 60 4.2.1. Gözlenen Farklılaşma ve İzodoz İlişkisi 60 4.2.2. Yüzde Hounsfield Birimi Değişimi Sonuçları 67 5. TARTIŞMA 73 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 80 7. KAYNAKLAR 82 8. EKLER 80 Ek - 1. Tez Çalışmasına İlişkin Etik Kurul İzni Ek - 2. Tez Çalışması Bulgularına İlişkin DVDtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherKanser Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectDoz cevabıtr_TR
dc.subjectStereotaktik ablatif beden radyoterapisi
dc.subjectKüçük hücreli dışı akciğer kanseri
dc.subjectCyberknife
dc.subjectRadyasyon kaynaklı akciğer hasarı
dc.titleAkciğer Kanserlerinde Stereotaktik Ablatif Beden Radyoterapisinin Toksisite ve Doz - Yanıt İlişkisinin Matematiksel Model ile Görüntü ve Dozimetrik Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKonvansiyonel radyoterapi uygulamalarında klinisyenler ve fizikçiler tümör ve çevre sağlıklı dokuya uygulanacak doz için matematiksel doz - yanıt modellerine güvenebilmektedir. Ancak stereotaktik ablatif beden radyoterapisi (SABR) için değişen tedavi uygulanış şekli nedeniyle güvenilir bir doz - yanıt modeli tartışmalıdır. Bu tez çalışmasında, SABR uygulamasının akciğerin hastalıklı ve hastalıklı olmayan çevre sağlıklı dokularına etkileri incelenmiş ve küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK) için matematiksel bir doz - yanıt temeline dayandırılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple, CyberKnife KHDAK tedavisi almış uygun 19 hasta seçilmiştir. Bu olguların 7’ si EBT3 gafchromik filmler ile Brainlab ExacTrac fantomu üzerinde dozimetrik olarak analiz edilmiştir. GTV’ de karşılaştırılan dozlar için minumum doz % 0,90 ,maksimum doz % 1,02 ve ortalama doz % 0,96, normal akciğer hacminin dozu % 4,01 istatistiksel anlamlı derecede tedavi planlama sistemine göre (TPS) sonuçlarına göre daha az bulunmuştur. Göğüs duvarı dozları da incelenmiş ve TPS’ e göre yaklaşık %2,22 daha az bulunmuştur ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir. Rezidü ve buzlu cam yüzeylerine ait konturlar izlem Bilgisayarlı tomografi (BT) kesitleri üzerine radyasyon onkologları tarafından çizilmiş ve deformasyon hizalaması ile tedavi BT izodoz eğrileriyle karşılaştırılmıştır. Rezidüler tedavi yanıtı, buzlu cam yüzeyleri radyasyon kaynaklı akciğer hasarı (RKAH) olarak alınmış ve ilgili doz değerlerinde dozlar üzerindeki kesirlerinin polinom fonksiyonu davranışı gösterdiği görülmüştür. Tedavi sonrası ilk 6 ayda, RKAH eğrisi kübik ve tedaviye yanıt eğrisi kuartik bir polinoma benzemektedir. Diğer taraftan, tedavi sonrası ikinci 6 ayda, RKAH eğrisi kuadratik ve tedaviye yanıt eğrisi kübik polinoma benzemektedir. Son olarak, tedavi bitişi sonrası ilk 6 ayda, ikinci 6 ayda ve üçüncü 6 ayda izlem BT’ lerinde tedavi BT’ sine göre Hounsfield Birimi’ nde (HU) izodoz düzeyleri cinsinden meydana gelen değişimler de karşılaştırılmıştır. Takip BT’ lerinin analizleri göstermektedir ki, hem görüntü analizleri hem de matematiksel HU modellemesi yaklaşık aynı sonuçları vermektedir. Tedavi etkinliği açısından 40 Gy önemli iken, RKAH olasılığı bakımından 35 Gy önemli olduğu gözlenmiştir. Silindirik kolimatör tabanlı robotik akciğer SABR tedavisinde tedavi etkinliğini ve RKAH olasılığını gözlemek için HU modellemesini kullanmı etkin ve faydalı bir teknik olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentRadyasyon Onkolojisitr_TR
dc.contributor.authorID10139192tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record