Show simple item record

dc.contributor.advisorReis, Huriye
dc.contributor.authorÇevirgen, Arzu
dc.date.accessioned2017-02-24T11:20:34Z
dc.date.available2017-02-24T11:20:34Z
dc.date.issued2017-01-20
dc.date.submitted2017-01-20
dc.identifier.citationÇEVİRGEN, Arzu. Ted Hughes’s Use of Myths in Crow and Prometheus on His Crag. Master’s Thesis, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3216
dc.description.abstractHughes’s personal life and the events in the periods in which Crow (1970) and Prometheus on His Crag (1973) were written are influential factors in Hughes’s poetry. Despite the fact that Hughes uses nature and animals as various symbols in his poetry, myths can be considered his main concern particularly in his poetry written in the 1960s and 1970s to represent the attitudes and beliefs of people and to present their challenge to the established systems, norms and values. In this sense, in this thesis, Hughes’s Crow and Prometheus on His Crag are studied as mythical poems representing the attitudes of the people in the 1960s and 1970s through the trickster myth and the Prometheus myth. To represent the subversive attitudes and values of the 1960s and the 1970s Hughes creates his own version of the trickster myth of the Crow, out of the trickster myth of native Americans and his own version of the Prometheus myth, out of the Greek myth of Prometheus. Accordingly, this thesis analyses Ted Hughes’s use of myths in his Crow and Prometheus on His Crag and argues that through the Crow myth in Crow and the Prometheus myth in Prometheus on His Crag, Hughes represents people’s subversion of and challenge to the dominant systems and values of the second half of the twentieth century. Through his mythic figures, Hughes introduces the changing characteristics of the people of the 1960s and 1970s as a result of the religious, political and socio- cultural transformations and conflicts in the British society of the 1960s and 1970s in particular. In Chapter I of this thesis, Hughes’s use of the trickster Crow myth is studied and it is argued that Hughes uses his own version of the Crow myth of native Americans to represent the various attitudes and characteristics of people of the 1960s with respect to ix socio-cultural background of the 1960s. Correspondingly, in relevant Crow poems Crow is observed to represent the people in the 1960s as survivors who manage to re- invent themselves through their rebellious and subversive attitudes and values. In Chapter II of this thesis, Hughes’s use of the Prometheus myth is analysed in the light of the historical background of the mid-1960s and early 1970s in particular to reflect the attitudes of the people in these periods. Accordingly, it is argued that, in Prometheus on His Crag, through the Prometheus myth, the rebellious attitudes, people’s loss and recovery of hope in the mid-1960s and early 1970s are presented. Hence, this thesis argues that Hughes’s use of myth is functional in that his Crow myth in Crow and Prometheus myth in Prometheus on His Crag provide an insight into the lives and attitudes of the people in the 1960s and 1970s. Hughes, through the trickster myth of the Crow and the Prometheus myth presents the general state of the people in the mid-twentieth century and show their loss and recovery of hope and their ways of coping with the difficulties and challenges in these decades.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTABLE OF CONTENTS KABUL VE ONAY.................................................................. i BİLDİRİM............................................................................ ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI............ iii ETİK BEYAN............................................................................................... iv DEDICATION........................................................................ v ACKNOWLEDGEMENTS....................................................... vi ÖZET................................................................................. vii ABSTRACT.......................................................................... ix TABLE OF CONTENTS.......................................................... xi INTRODUCTION.................................................................. 1 CHAPTER I: TED HUGHES’S CROW: CROW THE TRICKSTER AND BRITISH SOCIETY IN THE 1960s.......................................28 CHAPTER II: TED HUGHES’S PROMETHEUS ON HIS CRAG: REBELLION, LOSS OF HOPE AND RECOVERY OF HOPE......... 63 CONCLUSION..................................................................... 87 ENDNOTES ........................................................................ 90 WORKS CITED.................................................................... 91 APPENDIX 1: ORIGINALITY REPORT.................................... 104 APPENDIX 2: ETHICS BOARD WAIVER FORM...................... 106tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectContemporary British Poetry, Myths, Trickster, Prometheus, Ted Hughes, Crow, Prometheus on His Crag, Twentieth-Century British Society.tr_TR
dc.titleTed Hughes's Use of Myths in Crow and Prometheus on His Cragtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTed Hughes’un kişisel hayatı ile Karga (1970) ve Kayalığın Kenarındaki Prometheus (1973) eserlerinin yazıldığı dönemdeki olaylar Hughes’un şiirleri üzerinde etkili olmuştur. Hughes şiirlerinde doğayı ve hayvanları sembolik olarak kullanmasına rağmen, özellikle 1960 ve 1970’lerde yazdığı şiirlerinde kullandığı mitler, onun insan davranışlarını ve inanışlarını yansıtmasında ve insanların dayatılan sistemlere, normlara ve değerlere karşı gelişini sunmasında önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda, Hughes’un Karga ve Kayalığın Kenarındaki Prometheus eserleri 1960 ve 1970’lerdeki insanların davranışlarını yansıtan eserler olarak kabul edilebilir. Hughes, bir Kızıldereli miti olan düzenbazdan hareketle kendi versiyonu olan Karga mitini ve bir Yunan miti olan Prometheus’tan hareketle de kendi versiyonu olan Prometheus mitini oluşturmuştur. Bu tez Ted Hughes’un Karga ve Kayalığın Kenarındaki Prometheus eserlerinde mit kullanımını inceler ve Hughes’un Karga eserindeki Karga miti ve Kayalığın Kenarındaki Prometheus eserindeki Prometheus miti yoluyla yirminci yüzyılın ikinci yarısında insanların egemen olan sistemleri yıkma eğilimini ve onlara karşı gelişini yansıttığını savunur. Bu bağlamda, Hughes, mitik figürleri sayesinde özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda İngiliz toplumunda meydana gelen dini, politik ve sosyo-kültürel değişimler ve çelişkiler sonucunda 1960’lı ve 1970'li yılların insanının değişen karakter özelliklerini sunar. Bu tezin birinci bölümünde, Hughes’un bir düzenbaz miti olan Kargayı kullanışı incelenir ve şairin bu miti kullanmadaki amacı, 1960’lı yıllardaki insanların çeşitli özellikleri ve davranışlarını şekillendiren dönemin sosyo-kültürel geçmişi bağlamında analiz edilir. Buna bağlı olarak, bu çalışmada seçilen Karga şiirlerinde, Karga miti doğrultusunda 1960’lı yıllardaki insanlar egemen değer ve kurumlara inançlarını vii kaybetmelerine rağmen hayatta kalmayı başaran bireyselci ve ümitvar karakterler olarak sunulur. Bunun yanısıra insanların yeniden var oluşlarının isyankâr, yıkıcı, sevgisiz, saygısız ve güvensiz figürler olmalarını da içerdiği gözlenir. Bu tezin ikinci bölümünde ise, 1960’lı yılların ortalarında ve 1970’li yılların başlarında yaşayan insanların davranışlarını yansıtmak için bu dönemlerin tarihsel geçmişi göz önünde tutularak Hughes’un Prometheus mitini kullanımı incelenir. Bu doğrultuda, 1960’lı yılların ortalarında ve 1970’li yılların başlarında yaşayan insanların isyankâr davranışları, ümitlerini yitirişleri ve ümitlerini geri kazanıp yeniden hayata tutunuşları yansıtılır. Sonuç olarak, Hughes’un Karga eserindeki Karga mitini ve Kayalığın Kenarındaki Prometheus eserindeki Prometheus mitini kullanması 1960’lı ve 1970'li yılların insanının yaşamlarına ve davranışlarına ışık tutması açısından işlevseldir. Ted Hughes bu şiirlerinde bir düzenbaz miti olan Karga ve bir başkaldırı miti olan Prometheus miti yoluyla 1960’lı ve 1970’li yıllardaki insanların ümit ve ümitsizlik arasında kalan genel durumunu ortaya koyar ve onların bu dönemlerde yaşanan zorlukların üstesinden nasıl geldiğini mitik şiirleri yoluyla gösterir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.contributor.authorID10139432tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record