Show simple item record

dc.contributor.advisorÖmürgönülşen, Mine
dc.contributor.authorÇatman, Reyhan
dc.date.accessioned2017-02-27T07:31:42Z
dc.date.available2017-02-27T07:31:42Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-01-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3223
dc.description.abstractThis study is about lean thinking and lean production tools derived from the Toyota Production System. The purpose of this study is to eliminate inefficiency, waste and unnecassary waiting specifically in the public sector by utilizing lean production techniques. In this context, the current status of the process of CITES and Conformity Certificate has been examined with the data obtained from the provincial organization of Ministry of Forestry and Water Affairs (MFWA) of the Republic of Turkey. The risks and problems that prevent the functioning of the system have been identified. To remove the root cause of each problem, 5 Why method has been utilized. In the light of Kaizen and risk assessment, suggestions for improvement have been presented. By monitoring the current process in detail, tact time and cycle time of the process have been determined and value stream map has been created. Avoiding operations contrary to the lean manufacturing, a value stream map has been developed for the future state. The reduction has been achieved in the supply time and waiting with the improvement studies in the future scenerio. Two simulation models have been developed to compare the current process and future case scenario. In this way, the yields of lean manufacturing and Value Stream Mapping methods have been confirmed by the simulation method. It has been seen that the software program developed by the Operation Department of MFWA in the direction of the suggestions provides a concrete improvement in the process. By comparing the performance values obtained from the present and future state maps, additional improvements have been suggested. This work is expected to present an example for other improvement studies that can be made in MFWA and in the other public organizations.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY .......................................................................................................... i BİLDİRİM ...................................................................................................................... ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ................................................ iii ETİK BEYAN ............................................................................................................... iv ÖZET ............................................................................................................................ v ABSTRACT ................................................................................................................. vi İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. vii KISALTMALAR DİZİNİ ................................................................................................. ix TABLOLAR DİZİNİ ........................................................................................................ x ŞEKİLLER DİZİNİ ........................................................................................................ xi GİRİŞ ............................................................................................................................ 1 1. BÖLÜM: YALIN ÜRETİM KAVRAMI VE YALIN ÜRETİM ARAÇLARI ....................... 4 1.1. ÜRETİM SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ ......................................... 4 1.2. YALIN ÜRETİMİN DOĞUŞU ......................................................................... 9 1.3. YALIN ÜRETİM İLKELERİ .......................................................................... 11 1.4.YALIN ÜRETİM ARAÇLARI ......................................................................... 13 1.4.1. Süreç Akış Şemaları ....................................................................... 15 1.4.2. 5 Niçin (5N) ..................................................................................... 16 1.4.3. 5S ................................................................................................... 17 1.4.4. Risk Değerlendirmesi ...................................................................... 18 1.4.5. Kaizen ............................................................................................ 19 1.4.6. Kanban ........................................................................................... 22 1.4.7. Poka-Yoke ...................................................................................... 23 1.4.8. Tek Haneli Sürelerde Kalıp Değiştirme (Single Minute Exchange of Dies/ SMED) ................................................................................... 23 1.4.9. Jidoka ............................................................................................. 24 1.4.10. Tam Zamanında Üretim/ Just In Time (TZÜ / JIT) ......................... 25 1.5. DEĞER AKIŞ HARİTALAMA ...................................................................... 27 1.5.1. Mevcut Durum Haritalama .............................................................. 30 1.5.2. Süreç İyileştirme ............................................................................. 40 1.5.3. Gelecek Durum Haritalama ............................................................. 41 1.6. SİMÜLASYON ............................................................................................ 42 1.6.1. Bilgisayar Programı Aracılığı ile Simülasyon ................................... 51 1.7. YALIN TÜKETİM ......................................................................................... 51 viii 1.8. YALIN YÖNETİMDE ÜST DÜZEY YÖNETİMİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ................................................................................... 54 1.9. DAH İLE İLGİLİ LİTERATÜR İNCELEMESİ ................................................ 55 1.9.1.Dünyada Yapılan Bazı DAH Çalışmaları .......................................... 56 1.9.2.Türkiye’de Yapılan Bazı DAH Çalışmaları ........................................ 58 2.BÖLÜM: T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NDA DAH VE SİMÜLASYON UYGULAMASI ............................................................................................................ 60 2.1. T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ................................................... 61 2.2. YÖNTEM .................................................................................................... 62 2.3. ÜRÜN AİLESİNİN SEÇİMİ .......................................................................... 64 2.4. CITES BELGESİ VE UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ SÜREÇLERİ...... 66 2.5. MEVCUT DURUM HARİTASI ..................................................................... 67 2.5.1. Gerekli Personel Sayısı ve İş Yükü Analizi Çalışması ..................... 68 2.5.2. Mevcut Durum Süreç Akış Şeması ................................................. 73 2.5.3. Risk Değerlendirmesi ve 5N............................................................ 78 2.5.4. Mevcut Durum Standart Sürelerin Hesaplanması ........................... 82 2.5.5. Takt Süresinin Hesaplanması ......................................................... 88 2.5.6. Çevrim Süresinin Hesaplanması ..................................................... 90 2.5.7. Mevcut Durum Değer Akış Haritası ................................................. 91 2.6. SÜREÇ ANALİZİ ......................................................................................... 99 2.7. CITES YAZILIM PROGRAMI .................................................................... 103 2.8. GELECEK DURUM HARİTASI ................................................................. 115 2.8.1. Gelecek Durum İş Akış Şeması .................................................... 115 2.8.2. Gelecek Durum Değer Akış Haritası ............................................. 117 2.9. SİMÜLASYON UYGULAMASI .................................................................. 122 2.9.1. Mevcut Durum Simülasyon Modeli ................................................ 124 2.9.2. Gelecek Durum Simülasyon Modeli .............................................. 134 2.10. UYGULAMANIN SONUCU ..................................................................... 143 SONUÇ VE ÖNERİLER ............................................................................................ 150 KAYNAKÇA……………………………………………………………………………….....157 EK 1. Orjinallik Raporu................................................................................................167 Ek 2. Etik Kurul İzin Muafiyeti Formu...........................................................................169tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYalın Üretimtr_TR
dc.subjectDeğer Akış Haritalamatr_TR
dc.subjectSimülasyontr_TR
dc.subjectSüreç İyileştirmetr_TR
dc.titleBir Kamu Kurumunda Değer Akış Haritalama ve Simülasyon Yöntemiyle Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Toyota Üretim Sistemi’nden (TÜS) türetilmiş olan yalın düşünceyi ve yalın üretim tekniklerini konu almaktadır. Bu çalışmada, yalın üretim tekniklerinden faydalanarak, kamu sektöründe vatandaşa hizmet verilen bir süreçte yaşanan yetersizlik, israf ve beklemelerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) taşra teşkilatından elde edilen veriler ile CITES ve Uygunluk Belgesi verilmesi süreçlerinin mevcut durumu incelenmiştir. Buradan hareketle sistemin işleyişini engelleyen riskler ve problemler tespit edilmiştir. Her bir problemin kök nedenini açığa çıkarmak için 5 Niçin (5N) metodundan yararlanılmıştır. Kaizen ve risk değerlendirme yöntemleri ışığında iyileştirmeler için öneriler sunulmuştur. Süreç detaylı bir şekilde incelenerek, mevcut sürecin takt süresi ve çevrim süresi belirlenmiş ve değer akış haritası çıkarılmıştır. Kaizen ve risk değerlendirme çalışmalarına dayanarak geliştirilen gelecek durum değer akış haritasında, yalın üretime ters düşen işlemlerden kaçınılmıştır. Buna göre yapılan iyileştirmeler ile gelecek durumda, temin süresi, bekleme ve stok seviyesinde azalma sağlanmıştır. Ayrıca, mevcut durum süreci ile gelecek durum senaryosunu karşılaştıran iki simülasyon modeli geliştirilmiştir. Bu şekilde, yalın üretim ve Değer Akış Haritalama (DAH) yöntemlerinin getirileri simülasyon yöntemi ile doğrulanmıştır. Öneriler doğrultusunda OSİB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yazılım programının, süreçte ne kadar iyileşme sağladığı somut verilerle görülmüştür. Mevcut durum ve gelecek durum haritalarında elde edilen performans değerleri karşılaştırılarak, ilave iyileştirmeler önerilmiştir. Bu çalışmanın, OSİB ve diğer kamu kurumlarına ait başka süreçlerde de yapılacak iyileştirme çalışmalarına örnek olması beklenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record