Show simple item record

dc.contributor.advisorArtan, İsmihan
dc.contributor.authorKoyuncuoğlu, Binhan
dc.date.accessioned2017-03-15T05:19:54Z
dc.date.available2017-03-15T05:19:54Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-02-16
dc.identifier.citationKoyuncuoğlu, B., Anasınıfına Devam Eden Dört Beş Yaş Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerilerine Duyu Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı Doktora Tezi, Ankara, 2017tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3254
dc.description.abstractIn this research, the differences in creative thinking abilities of three different groups of children before and after sensory training period was studied. The experimental groups were one of which receives planned systematic sensory training including all of the seven senses, the second which doesn't receive systematic sensory training but has an educational environment enriched with sensory materials, and the last group that only carries on the ordinary preschool program without any modifications. The preschool children, living and attending preschools in the city center of Sinop, composed the research population. The reseach sample was composed of normally developing children who didn’t have any history of sensory education and also attending one of three preschool classes in the same school. In order to determine the effects of sensory training on the creative thinking skills of preschool children, pre-test, post-test and retention-test control group experimental design was used. The children's creative thinking levels were determined by using both the "Thinking Creatively in Action and Movement -TCAM" developed by Torrance (1981); and the "Integrated Creativity Test-Preschooler- ICT-P” (Creative Thinking Ability Section) developed by Lee and Lee (2002) and later revized. Both of these measures were adapted to Turkish language and culture. Also the tests were used after proving their reliability and validity by conducting related studies. The first experimental group in the study got systematic sensory education for an 8-week period, 22 total sensory training sessions which were conducted under the guidance of the researcher. The second experimental group continued their preschool education in a sensory materials included class, without any kind of sensory guidance. The control group continued the normal preschool education program without any extra sensory intervention. The gathered data, were evaluated by using IBM SPSS and AMOS statistical package programs. The results revealed that the three groups differed significantly on their creative thinking scores (p<.05). The TCAM and ICT-P post-test scores of the first experimental group improved significantly after the intervention. When the results of first and second experimental group are compared, the findings reveal that both test scores increased for the favor of the first experimental group generally. The pre and post test scores of TCAM for the control group didn’t reveal any difference, however, ITC-P post test scores were found to show a slight difference.en
dc.description.sponsorshipHacettepe BAP 014 D05 401 001 -516 numaralı Destek Projesi ile desteklenmiştir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1. Araştırmanın Problemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 4 1.3. Araştırmanın Önemi 5 1.4. Araştırmanın Varsayımları 6 1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 6 2. GENEL BİLGİLER 8 2.1. Yaratıcılık 8 2.1.1. Yaratıcı Düşünme 10 2.1.2. Yaratıcılık Modelleri 16 2.1.3. Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığın Gelişim Süreci 17 2.1.4. Yaratıcılık Kuramları 21 2.1.5. Yaratıcı Kişinin Özellikleri 33 2.1.6. Yaratıcılığın Engelleri 37 2.1.7. Yaratıcılığın Desteklenmesi 38 2.1.8. Yaratıcılık Zihinsel Süreçler ve Beyin 41 2.2. Duyular ve Algılama 42 2.2.1. Duyu Nedir 42 2.2.2. Duyu Sisteminin İşlevleri 43 2.2.3. Duyumsama ve Duyu Organları 44 2.2.4. Algı Kuramları 51 2.2.5. Okul Öncesi Dönemde Algısal Gelişim 53 2.2.6. Çoklu Duyusal Öğrenme 58 2.2.7. Duyuların Desteklenmesi 58 2.2.8. Okul Öncesi Eğitiminde Çevreyi Ön Plana Alan Yaklaşımlar 60 2.3. Duyular ve Yaratıcılık İlişkisi 62 2.4. Konuyla İlgili Yapılan Araştırmalar 65 2.4.1. Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık ile İlgili Araştırmalar 65 2.4.2. Duyu ile İlgili Araştırmalar 75 2.4.3. Çocuk ve Eğitim Ortamı Düzenlemesi ile İlgili Araştırmalar 81 2.4.4. Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi ve Yaratıcılık ile İlgili Araştırmalar 83 3. GEREÇ ve YÖNTEM 86 3.1. Araştırma Deseni 86 3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 88 3.3. Veri Toplama Araçları 98 3.3.1. Gönüllü Katılım Formu 99 3.3.2. Katılımcı Kabul Formu 99 3.3.3. Çocukla İlgili Genel Bilgi Formu 99 3.3.4. Bütünleşik Yaratıcılık Testi- Okul Öncesi (BYT-OÖ) 100 3.3.5. Eylemde ve Harekette Yaratıcı Düşünme Testi (EHYDT) 104 3.4. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 106 3.4.1. Geçerlik 108 3.4.2. Güvenirlik 124 3.5. Sistemli Duyu Eğitimi 131 3.6. Veri Toplama Süreci 136 3.6.1. Ön Testlerin uygulanması 137 3.6.2. Eğitim Programının Uygulanması 139 3.6.3. Son Testlerin Uygulanması 139 3.6.4. Kalıcılık Testlerinin Uygulanması 140 3.7. Verilerin Değerlendirilmesi 140 4. BULGULAR 145 4.1. Birinci Hipoteze Yönelik Bulgular 146 4.2 İkinci Hipoteze Yönelik Bulgular 150 4.3. Üçüncü Hipoteze Yönelik Bulgular 156 4.4. Dördüncü Hipoteze Yönelik Bulgular 162 4.5. Kalıcılık Testine Yönelik Bulgular 166 4.6. Tüm Araştırma Gruplarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 173 5. TARTIŞMA 176 5.1. Duyular ve Duyulara Yönelik Müdahaleleri Kapsayan Araştırmalarla İlgili Değerlendirme 176 5.2. Araştırma Hipotezlerine Yönelik Değerlendirme 178 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 189 6.1. Sonuçlar 189 6.2. Öneriler 190 6.2.1. Araştırmacılara Öneriler 190 6.2.2. Öğretmenlere Öneriler 191 6.2.3. Ebeveynlere Öneriler 192 7. KAYNAKLAR 194 8. EKLER EK-1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzni EK-2: Tez Uygulaması ile İlgili Valilik Oluru EK-3: Araştırmada Kullanılan Formlar EK-4: Tez Çalışmasında Kullanılan Ölçme Araçlarının Kullanım İzinleri ve Örnek Maddeleri EK-5: Duyu Eğitimi Programında Kullanılan Duyu Materyali Örnekleri EK-6: Duyu Eğitimi Etkinlik Örnekleri 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectYaratıcılık
dc.subjectYaratıcı düşünme
dc.subjectDuyu
dc.subjectEylem ve harekette yaratıcı düşünme testi (EHYDT)
dc.subjectBütünleşik yaratıcılık testi-okul öncesi (BYT-OÖ)
dc.titleAnasınıfına Devam Eden Dört Beş Yaş Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerilerine Duyu Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, anasınıfına devam eden çocuklardan sistemli duyu eğitimi alan, eğitimci yönlendirmesi olmadan duyu materyalleri ile zenginleştirilmiş ortamda bulunan ve duyu eğitimi almayan çocukların yaratıcı düşünme becerilerinde farklılık olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Sinop il merkezinde bulunan anasınıflarına devam eden ve normal gelişim gösteren çocuklar oluşturmuştur. Araştırma örneklemine ise, seçilen bir okuldaki anasınıflarında eğitim almakta olan ve daha önce sistemli duyu eğitimi almamış olan çocuklar dahil edilmiştir. Araştırmada duyu eğitiminin çocukların yaratıcı düşünme beceri düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla öntest-sontest ve kalıcılık testli kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çocukların motor, sözel ve şekilsel yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek için Torrance (1981) tarafından geliştirilen “Eylem ve Harekette Yaratıcı Düşünme Testi (EHYDT)”, Lee ve Lee (2002) tarafından geliştirilen ve daha sonra revize edilen “Bütünleşik Yaratıcılık Testi-Okul Öncesi (BYT-OÖ)-Yaratıcı Düşünme Becerisi Bölümü” Türkçe’ye uyarlanarak, geçerlik ve güvenirliği onaylanarak kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen anasınıflarından birindeki çocukların yedi duyuyu içeren sistemli duyu eğitimi deney grubu, diğerindeki çocukların ise çevreleri duyu materyalleriyle zenginleştirilmiş ikinci deney grubu ve diğer bir anasınıfındaki çocukların ise herhangi bir müdahalede bulunulmayan kontrol grubu olması sağlanmıştır. Araştırma amacına yönelik olarak özgün bir duyu eğitimi programı oluşturulmuştur. Birinci deney grubunun, bu program dahilinde 8 hafta boyunca toplam 22 duyu eğitimi etkinliğine katılması sağlanmıştır. İkinci deney grubunun sınıfında ise, birinci deney grubunun etkinliklerinde kullanılan eğitim materyali, eğitimci yönlendirmesi olmaksızın tesadüfi incelemeye yönelik, haftalık olarak bulundurulmuştur. Kontrol grubu ise olağan okul öncesi eğitim programına devam etmiştir. Elde edilen veriler, IBM SPSS ve AMOS paket programları ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, birinci deney grubu, ikinci deney grubu ve kontrol grubundaki çocukların yaratıcı düşünme puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<.05). Araştırma sonunda sistemli duyu eğitimi alan gruptaki çocukların EHYDT ve BYT-OÖ son-test puanları anlamlı olarak artmış; birinci ve ikinci deney grubundaki çocukların her iki ölçme aracından aldıkları puanlar genel itibarıyla birinci deney grubunun lehine olmuştur. Kontrol grubundaki çocukların EHYDT testinden aldıkları deney öncesi ve sonrası genel yaratıcılık puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülürken, BYT-OÖ testi yaratıcı düşünme becerisi bölümünden aldıkları deney öncesi ve sonrası genel yaratıcılık puanları arasında çok güçlü olmayan anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorIDTR53667tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record