Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik Ertaş, Nur Berna
dc.date.accessioned2017-03-16T09:23:26Z
dc.date.available2017-03-16T09:23:26Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-04-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3273
dc.description.abstractFailed extubation; causing reintubation and an increase in prolonged length of stay in mechanical ventilator, intensive care unit and hospital, costs, resulting in increased morbidity and mortality. In individuals with comorbid conditions with such as neuromuscular and cardiac diseases, airway abnormalities due to medical and surgical reasons, prolonged intubation induced laryngeal damage incidence has increased. Besides the support with oxygen mask after extubation, noninvasive mechanical ventilation (NIMV) and in the last period high flow nasal cannula (HFNC) is used in order to increase the success of extubation. High-flow nasal cannula are used in neonatal intensive care units in particular, while the field of use in children's units began more recently and it has been especially limited to children with bronchiolitis. This study aimed to investigate the comparison of NIMV with HFNC in order to evaluate the extubation success. The studies in the literature on this subject includes adult patient groups. Twenty four patients who were applied NIMV between november 2009-february 2015 and 36 patients who were applied HFNC between february 2015-february 2016 were enrolled in the study. Patients’ demographic characteristics, comorbid diseases, intubation causes, PRISM (Pediatric Risk of Mortality Score) and PELOD (Pediatric Logistic Organ Disfunction) scores, oxygenation index, inotropic score, mechanical ventilation length of stay, mechanical ventilation modes, ICU and hospital length of stay, during follow-up in HFNC and NIMV modified Downes-Silverman Score (MDS) and complications such as reintubation, tracheostomy, mortality were investigated. There was no significant difference between txo groups in extubation success (p=0.167), tracheostomy (p=1.0) and mortality rates (p=1.0), length of stay in intensive care (p=0.215) and in 48 hours change in blood gas parameters and the MDS scores (p=0.809). HFNC can be used as an alternative of NIMV to enhance extubation success.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa TEŞEKKÜR iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ viii ŞEKİLLER DİZİNİ x TABLOLAR DİZİNİ xi 1. GİRİŞ VE AMAÇ 1 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1. Solunum Sıkıntısı ve Solunum Yetmezliği 2 2.1.1. Solunum Sıkıntısı 2 2.1.2. Solunum Yetmezliği 3 2.1.3. Solunum Sıkıntısı ve Solunum Yetmezliği Olan Hastanın Monitorizasyonu 6 2.1.4. Hasta Yönetimi 7 2.2. Modifiye-Downes Silverman Skoru 9 2.3. Mekanik Ventilasyon 10 2.3.1. Mekanik Ventilasyonun Fizyolojik Etkileri 11 2.3.2. Mekanik Ventilasyonun Komplikasyonları 12 2.4. Ekstübasyon Tanımı 17 2.5. Weaning Tanımı 18 2.6. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon 19 2.6.1. Endikasyonları 19 2.6.2. Uygulama Şekli 20 2.6.3. Komplikasyonlar ve Kontraendikasyonlar 24 2.6.4. Özel Durumlar 24 2.7. Yüksek Akımlı Nazal Kanül 26 2.7.1. HFNC Çalışma Mekanizması 26 2.7.2. HFNC’nin Özel Durumlarda Etkisi 29 2.7.3. HFNC Tedavisinin Avantajları 30 2.7.4. HFNC Tedavisinin Komplikasyonları 31 2.8. Yoğun Bakımda Skorlama Sistemleri 31 2.8.1. PRISM (Pediatric Risk of Mortality) 32 2.8.2. PELOD (Pediatric Logistic Organ Disfunction) 32 2.9. İnotrop Skoru 32 3. MATERYAL VE METOD 33 3.1. Hasta Grubu ve Verilerin Değerlendirilmesi 33 3.2. İstatistiksel Değerlendirme 36 4. BULGULAR 37 5. TARTIŞMA 55 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 65 KAYNAKLAR 67 EKLER 77tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.titleYüksek akımlı nazal kanül ile noninvaziv mekanik ventilasyon yöntemlerinin ekstübasyon ve mekanik ventilasyon desteğinin kesilmesi süreçlerindeki etkinliklerinin karşılaştırılması.tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetBaşarısız ekstübasyon; reentübasyon ve mekanik ventilatörde, yoğun bakım ünitesi ve hastanede uzamış kalış süresine, maliyette artışa neden olarak mortalite ve morbiditenin artması ile sonuçlanmaktadır. Nöromuskuler ve kardiak hastalık, cerrahi ve medikal nedenlere bağlı havayolu anomalileri, uzamış entübasyona bağlı oluşan laringeal hasar gibi komorbid hastalığı olan kişilerde insidansının arttığı görülmektedir. Ekstübasyon sonrasında maske ile oksijen desteği yanında ekstübasyon başarısını arttırmak için noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) ve son dönemlerde de yüksek akımlı nazal kanul (HFNC) uygulanmaktadır. Yüksek akımlı nazal kanul öncelikle yenidoğan ünitelerinde kullanılmış, çocuk ünitelerinde kullanım alanı ise daha yakın dönemde başlamakla birlikte özellikle bronşioliti olan çocuklarla sınırlı kalmıştır. Çalışmamızda ekstübasyon başarısının değerlendirilmesinde HFNC ile NIMV’nin karşılaştırılmasının araştırılması amaçlanmıştır. Bu konuda literatürde yapılan çalışmalar erişkin hasta gruplarını içermektedir. Çalışmaya Kasım 2009-Şubat 2015 tarihleri arasında NIMV uygulanan 24 hasta ile Şubat 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında HFNC uygulanan 36 hasta dahil edilmiş olup hastalar demografik özellikleri, komorbid hastalıkları, entübasyon nedenleri, PRISM (Pediatric Risk of Mortality Score) ve PELOD (Pediatric Logistic Organ Disfunction) skorları, oksijenizasyon indeksi, inotrop skoru, mekanik ventilatörde kalış süreleri, mekanik ventilatör modları, yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri, HFNC ve NIMV’de izlem süresince Modifiye Downes-Silverman Skoru (MDS) ve reentübasyon ile trakeostomi açılması, mortalite gibi komplikasyonlar açısından incelenmiştir. İki grup arasında Ekstübasyon başarısı (p=0.167), trakeostomi (p=1.0) ve mortalite oranları (p=1.0), yoğun bakımda kalış süreleri (p=0.215) ile 48 saatlik süre içerisinde kan gazı parametreleri ve MDS skorundaki değişim (p=0.809) açısından fark saptanmamıştır. HFNC, ekstübasyon başarısının arttırılmasında NIMV’nun alternatifi olarak kullanılabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record