Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Özcan
dc.contributor.authorÜstündağ, Alev
dc.date.accessioned2017-04-25T09:49:17Z
dc.date.available2017-04-25T09:49:17Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-04-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3362
dc.description.abstractThis research was designed in two stages for purposes of content review that is the most watched TV series by young people between the ages 10-14 and 15-18. In the first stage of the research was determined the most watched TV series by young people between the ages 10-14 and 15-18. In the first stage was used the descriptive research model and survey method. Determined by the method of stratified sampling 1530 young people between the ages of 10-14 and 2124 young people between the ages of 15-18 has been the research's sample group. It has been seen that young people spend an average of two hours a day watching television and watching this time in a TV series. Girls of between the ages 10-14 are the most watched TV series is Kiralık Aşk and most loved TV series player is Elçin Sangu, boys are the most watched TV series is Diriliş “Ertuğrul” and most loved TV series player is Engin Altan Düzyatan; determined that not only girls but also boys of between the ages 15-18 are the most watched TV series is Diriliş “Ertuğrul” and most loved TV series player is Engin Altan Düzyatan. In the second stage of the research was examined that the contents of the top ten most watched TV series by young people that obtained from as a result of the first stage. In the second stage was used the descriptive research model and content analysis method. As content analysis form; "Content Evaluation Form for Children's Programs" was used. It has been observed that the content of the examined TV series contains the most social and emotional content and then that the contents of violent content, cognitive/perceptual development and modeling contents are intense. It has been identified that content for the physical development area, however, does not mean a percentage.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Hipotezleri 3 1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Medyanın Yeri ve Gençler Üzerindeki Etkileri 5 2.2. Yetiştirme Kuramı 6 2.3. Sosyal Öğrenme Kuramı 13 2.4. Yaş Grupları ve Televizyon 15 2.4.1. 7-11 Yaş ve Televizyon 15 2.4.2. 12-18 Yaş ve Televizyon 16 2.5. Dizilerin Gelişim Alanlarına Göre İçerikleri 17 2.5.1. Dizilerin Gençlerin Fiziksel Gelişim Alanına Yönelik İçerikleri 18 2.5.2. Dizilerin Gençlerin Bilişsel ve Algısal Gelişim Alanına Yönelik İçerikleri 19 2.5.3. Dizilerin Gençlerin Sosyal ve Duygusal Gelişim Alanına Yönelik İçerikleri 21 2.5.4. Dizilerin Gençlerin Gelişimine Yönelik Diğer İçerikleri 23 2.5.5. Dizilerin Gençlerin Dil Gelişimine Yönelik İçeriği 28 3. GEREÇ ve YÖNTEM 30 3.1. Araştırmanın Modeli 30 3.2. Araştırmanın Evreni 31 3.3. Araştırmanın Örneklemi 31 3.3.1. En Çok İzlenen Dizilerin Künye Bilgileri 33 3.4. Veri Toplama Araçları 45 3.5. Verilerin Toplanması ve Analizi 47 4. BULGULAR 50 4.1. Birinci Aşamaya İlişkin Bulgular 50 4.2. İkinci Aşamaya İlişkin Bulgular 75 5. TARTIŞMA 97 5.1. Birinci Aşamaya İlişkin Sonuçlar 97 5.2. İkinci Aşamaya İlişkin Sonuçlar 105 5.2.1. Fiziksel Gelişim 105 5.2.2. Bilişsel/Algısal Gelişim 108 5.2.3. Sosyal ve Duygusal Gelişim 110 5.2.4. Diğer İçerikler 112 5.2.5. Dil Gelişimi 123 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 125 7. KAYNAKLAR 129 8. EKLER 155 EK-1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzni EK-2: Tez Çalışması ile İlgili Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzni EK-3: Tez Çalışması ile İlgili ASPB İzni EK-4: Tez Çalışması Anket Formu EK-5: Tez Çalışması Çocuk Programlarına Yönelik İçerik Değerlendirme Formu EK-6: Tez Çalışması ile İlgili Yayın 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectTelevizyontr_TR
dc.subjectTelevizyon Dizileri
dc.subjectGençler
dc.subjectGelişim Alanları
dc.subjectDizi İçerikleri
dc.subjectMedya
dc.title10-18 Yaş Arası Gençlerin İzledikleri Dizilerin İçerik Açısından İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozet10-14 ve 15-18 yaş arası gençlerin izledikleri dizilerin içerik açısından incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırma iki aşamalı olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında, 10-14 ve 15-18 yaş arası gençler tarafından en çok izlenen diziler tespit edilmiştir. Birinci aşamada, betimsel araştırma modeli ve anket yöntemi kullanılmıştır. Tabakalı örneklem yöntemiyle belirlenen 10-14 yaş arası 1530 genç ile 15-18 yaş arası 2124 genç araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Gençlerin günde ortalama iki saatlerini televizyon izlemeye ayırdıklarını ve bu süreyi dizi izleyerek geçirdikleri görülmüştür. 10-14 yaş arası kızların en çok izledikleri dizi Kiralık Aşk ve en çok sevdikleri dizi oyuncusu Elçin Sangu, erkeklerin en çok izledikleri dizi Diriliş “Ertuğrul”, en çok sevdikleri dizi oyuncusu da Engin Altan Düzyatan; 15-18 yaş arası hem kızların hem de erkeklerin en çok izledikleri dizi Diriliş “Ertuğrul” ve en çok sevdikleri dizi oyuncusu da Engin Altan Düzyatan olarak belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, ilk aşama sonucunda elde edilen ve gençler tarafından en çok izlenen ilk on dizinin içerikleri incelenmiştir. İkinci aşamada, betimsel araştırma modeli ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi formu olarak; “Çocuk Programlarına Yönelik İçerik Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. İncelenen dizilerin içeriklerinde en fazla sosyal ve duygusal gelişim alanına yönelik içeriklerin bulunduğu ve akabinde şiddet içeriklerinin, bilişsel/algısal gelişim alanına yönelik içeriklerin ve model alma içeriklerinin yoğun olduğu görülmüştür. Fiziksel gelişim alanına yönelik içeriklerin ise yüzdesel olarak bir anlam ifade etmediği belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record