Show simple item record

dc.contributor.advisorKALYONCU, Umut
dc.contributor.authorUyaroğlu, Oğuz Abdullah
dc.date.accessioned2017-06-02T05:44:11Z
dc.date.available2017-06-02T05:44:11Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-02-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3425
dc.description.abstractUyaroglu, Oguz Abdullah, Hacettepe University Department of Internal Medicine, Thesis in Internal Medicine, Ankara, 2017. Pregnancy process and outcomes in patients with inflammatory arthritis using biological agents. The aim of this study is to evaluate the pregnancy process and outcomes of the female patients and male patients’ wifes who had gotten pregnant after the start of biological agents. The study was a single-center cross-sectional study, and the study group was enrolled in the Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Rheumatology Biological Agent Database (HÜR-BİO). A questionnaire was conducted to 373 patients whether they or their wifes had gotten pregnant after the start of biological agents. 79 pregnancy were recorded. 34 (43%) were female and 45 (57%) were the wives of male patients. The pregnancy processes of these patients were evaluated. 24 (30.4%) pregnancies of 79 were not planned. The rate was significantly higher in female patients (p = 0.021). 43 (54.4%) out of 79 patients did not share their pregnancy plans with their physicians.The rate was higher in male patients. 28 (35.4%) of all patients stated that their disease was active during pre-conceptional period. 13 out of patients (16.5%) discontinued the biological agent treatment before pregnancy and 14 patients (17.7%) had stopped their biological agent treatment after conception. 52 patients (65.8%) continued to be treated with biological agents. A total of 69 patients were found to have biological agent exposure. 42 (60.9%) were in the wives of male patients while 27 (39.1%) were in female patients. Spontan abortion rate was 22.2% (6 pregnancies) and curretage abortion rate was 22.2% (6 pregnancies) in female patients who had biological agent exposure. These ratios were found higher than the literature. Curettage and spontan abortion rates were significantly elevated in women especially who continued to be treated with biological agents after learning that they had got pregnant. This situation raises doubts about the continuation of the medication during pregnancy. However, these high rates are mainly due to the high number of curettage abortion. The rate of spontan abortion was found as 7.3% in the wives of male patients with biological agent exposure and the rate of low birth weigh was 11.1% in the newborns. When evaluated together with the literature, the use of biological agents during pregnancy in male patients can be regarded as safe. Our study is one of the most extensive studies which provides the male number of patients and the pregnancy outcomes related to men in the literature. 15% of pregnancies with biological agent exposure and resulting in live births resulted in preterm pregnancy and 7.9% were found at low birth weight. This information was in accordance with the literature. No significant congenital malformation or disease increase was observed in neonates following exposure to biological agents. During or after pregnancy it was observed that the use of biological drugs did not have any effect on the breast milk. When evaluated together with the literature, the use of biological agents seems to be safe during breastfeeding. Key words: Biologic agents, Inflammatory arthritis, Pregnancyen
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa TEŞEKKÜR i ÖZET ii ABSTRACT iii İÇİNDEKİLER iv SİMGELER VE KISALTMALAR vi TABLOLAR DİZİNİ vii ŞEKİLLER DİZİNİ viii 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1 Terapötik Ajan Olarak Sitokinler 4 2.1.1 İnterferonlar 5 2.1.2. Koloni Stimule Edici Faktörler 6 2.2 Anti-Sitokin Tedaviler 6 2.2.1 TNF ve TNF inhibisyonu 7 2.2.2 Anti-TNF tedavi ajanları 8 2.2.3 Diğer Anti-Sitokin Tedaviler 10 2.3. Gebelik Ve Antisitokin Tedaviler 11 2.3.1 Gebelikte TNF ve anti-TNF Mekanizması 12 2.4. Özet 21 3. BİREYLER ve YÖNTEM 22 3.1. Çalışma Dizaynı 22 3.2. Hasta seçimi 22 3.3. Genel Sorgulama 22 3.4. İlaç Maruziyeti 24 3.5. Verilerin Toplanması 25 3.6. İstatistiksel Değerlendirme 25 4. BULGULAR 27 4.1. Genel Özellikler 27 4.2. Biyolojik ajan kullanırken eşi veya kendisi gebe kalanlar 28 4.2.1 Gebelik öncesi Dönem 29 4.2.2 Gebelik sonuçları 31 5. TARTIŞMA 48 5.1. Gebelik Öncesi Dönem 48 5.2 Gebelik Sonuçları 49 5.2.1 Canlı Doğum, Düşük, Küretaj Oranları 49 5.2.2. Doğum Haftası, Doğum ağırlığı 52 5.2.3. Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) Yatışı 53 5.2.4. Hastalık ve/veya Malformasyon 54 5.3. Emzirme Dönemi 58 5.3.1. Sütün gelmesi ve sütün kesilmesi 59 5.3.2 Emzirmeyi Kesme – Ek gıdaya geçme 59 5.4 Çalışmanın Kısıtlılıkları 60 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 61 KAYNAKLAR 64 EKLER 79 Ek 1 ANKET 79 EK 2 ETİK KURUL ONAYI 84tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectBiyolojik ajanlartr_TR
dc.subjectİnflamatuvar Artritler
dc.subjectGebelik
dc.titleBiyolojik Ajan Kullanan İnflamatuvar Artrit Hastalarında Gebelik Süreci ve Sonuçlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetUyaroğlu, Oğuz A. , Biyolojik ajan kullanan inflamatuar artrit hastalarında gebelik süreci ve sonuçları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Ankara, 2017. Bu çalışmanın amacı biyolojik ajan kullanır iken gebe kalan kadın hastaların ve erkek hastaların eşlerinin gebelik süreci ve sonuçlarını değerlendirmektir. Çalışma tek merkezli kesitsel (cross-sectional) bir çalışma olup çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Biyolojik Ajan Veritabanı (HÜR-BİO)‘na kayıtlı hastalar oluşturmaktadır. 373 hastaya biyolojik ajan tedavisi başlandıktan sonra eşlerinin veya kendilerinin gebe kalıp kalmadığı ile ilgili anket yapıldı. Gebe kalan 79 hasta saptandı. 34’ü (%43) kadın, 45’i (%57) erkek hastaların eşleriydi. Bu hastaların gebelik süreçleri değerlendirildi. 79 gebeliğin 24’ünün (%30,4) plansız gerçekleştiği saptandı. Bu oran kadınlarda anlamlı olarak fazla bulundu (p=0,021). 79 hastanın 43’ü (%54,4) gebelik öncesi gebelik planlarını doktorlarıyla paylaşmamıştı. Bu oran erkek hastalarda daha fazlaydı. 79 hastanın 28’i (%35,4) eşleri veya kendileri gebe kaldıklarında hastalıklarının aktif olduğunu belirtti. Hastaların 13 tanesi (%16,5) gebelik öncesinde biyolojik ajan tedavisini kesmiş iken 14 hastanın (%17,7) biyolojik ajan tedavisinin gebe kaldıktan sonra kesildiği görüldü. 52 hastanın (%65,8) biyolojik ajan tedavisinin kesilmediği görüldü. Toplamda 69 hastanın biyolojik ajan maruziyetinin olduğu görüldü. 42’si (%60,9) erkek hastaların eşlerinde gerçekleşmiş iken 27’si (%39,1) kadın hastalarda görüldü. Biyolojik ajana maruz kalan kadın hastalarda düşük oranı %22,2 (6 gebelik), küretaj oranı %22,2 (6 gebelik) saptandı. Bu oranlar literatüre göre yüksek bulundu. Özellikle gebe kaldığını öğrendikten sonra ilacına devam eden kadınlarda küretaj ve düşük oranları belirgin yüksek saptandı. Bu durum gebelik sırasında ilaca devam konusunda şüphe uyandırmaktadır. Ancak bu yüksek oranlar özellikle küretaj sayısının fazlalığından kaynaklanmaktadır. Biyolojik ajan maruziyeti olan erkek hastaların eşlerinde düşük oranı %7,3 ve yenidoğanlarda düşük doğum ağırlığı görülme oranı %11,1 saptandı. Literatür ile birlikte değerlendirildiğinde erkek hastalarda gebelik sırasında biyolojik ajan kullanımı güvenli olarak değerlendirilebilir. Çalışmamız erkek hasta sayısının fazlalığı ile literatürde erkeklerle ilgili gebelik sonuçlarını veren en geniş çalışmalardan birisidir. Biyolojik ajan maruziyeti olan ve canlı doğum ile sonuçlanan gebeliklerin %15’i preterm gebelik ile sonuçlanırken, %7,9’u düşük doğum ağırlığında saptandı. Bu bilgiler literatür ile uyumlu bulundu. Biyolojik ajan maruziyeti sonrası yenidoğanlarda belirgin bir konjenital malformasyon veya hastalık artışı görülmedi. Gebelik sırasında veya sonrasında biyolojik ilaç kullanımının anne sütü üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü. Literatür ile birlikte değerlendirildiğinde emzirme döneminde biyolojik ajan kullanımı güvenli gibi durmaktadır. Anahtar kelimeler: Biyolojik Ajanlar, İnflamatuvar Artritler, Gebeliktr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record