Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzcan Büyüktanır, Burcu
dc.contributor.authorTay, Serhat
dc.date.accessioned2017-06-13T08:29:59Z
dc.date.available2017-06-13T08:29:59Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3498
dc.description.abstractAgency contract is a contract between the agent and the client in which the agent gratuitously –as a rule- undertakes a transaction or service for the advantage of the client and in accordance with the will of the client, without any guarantee to get a result. One of the obligations arising from the agency contract is the obligation of personal performance. The lawmaker regulates the obligation of personal performance as an exception, in cases where the obligee has advantage if the obligation is performed personally. Since the agency contract is an intense trust relationship between the parties, in article 506 of Turkish Code of Obligations, the lawmaker regulates the obligation of personal performance of agency as an exception to the principle in article 83 of Turkish Code of Obligations. Therefore the agent is under the obligation of personal performance. Exceptionally when the agent is given the authority or in obligatory circumtances or when practises allow, the agent can assign someone else to perform the obligation. In cases where there is no obligation of personal performance, the agent can get someone to perform the obligations which arise from the agency contract. İn such cases, the agent can appoint a substitutional agent or a subagent for the performance. However, the agent can assign a performance assistant in all cases whether the obligation of personal performance is in question or not. The assignment of a performance assistant by the agent will not constitute a contradiction to the obligation of personal performance.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET… vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii KISALTMALAR DİZİNİ xiii GİRİŞ… 1 I. BÖLÜM GENEL OLARAK VEKALET SÖZLEŞMESİ 1.1. GENEL OLARAK 3 1.2. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 3 1.2.1. Vekalet Sözleşmesinin Tanımı 3 1.2.2. Vekalet Sözleşmesinin Unsurları 5 1.2.2.1. Bir İşin Görülmesi veya Bir Hizmetin İfası 5 1.2.2.2. İşin Vekalet Veren Yararına Yapılması 7 1.2.2.3. Bir İşin Vekil Tarafından Edim Sonucundan Sorumlu Olmaksızın ve Bağımsız Olarak Görülmesi 8 1.2.2.4. İş görmede Zaman Kaydına Bağlı Olunmaması 9 1.2.2.5. Her Zaman Tarafların Tek Taraflı Beyanı İle Sona Erdirilebilmesi 10 1.2.2.6. Tarafların Anlaşması 12 1.2.2.7. Ücret 14 1.3. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 16 1.4. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI 20 1.5. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI... 24 1.5.1. Hizmet Sözleşmesinden Farkı 24 1.5.2. Eser Sözleşmesinden Farkı 25 1.5.3. Yayım Sözleşmesinden Farkı 26 1.5.4. Temsilden Farkı 27 1.6. UYGULAMADAKİ VEKALET SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ 27 1.6.1. Genel Olarak 27 1.6.2. Uygulamadaki En Yaygın Vekalet Sözleşmesi Örnekleri 28 1.6.2.1. Avukatlık Sözleşmesi 28 1.6.2.2. Hekimlik Sözleşmesi 29 1.6.2.3. Mimarlık Sözleşmesi 34 II. BÖLÜM VEKALET SÖZLEŞMESİNDE VEKİLİN ŞAHSEN İFA BORCU 2.1. ŞAHSEN İFA BORCU 38 2.1.1. Şahsen İfa Kavramı 38 2.1.2. Şahsen İfa Bakımından Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümlerin Öngördüğü Sistem 39 2.1.3. İfada Bulunacak Kişi 40 2.1.3.1. Borcun Borçlu Tarafından İfası 40 2.1.3.2. Yardımcı Kişiden Yararlanılması 42 2.1.3.3. Borcun Üçüncü Kişi Tarafından İfası 43 2.1.3.3.1. Borçlunun Bilgisi Ve İradesi Dışında Üçüncü Kişi Tarafından Yapılan ifa 44 2.1.3.3.2. Borçlunun Bilgisi Ve İradesiyle Üçüncü Kişi Tarafından Yapılan ifa 45 2.1.3.3.3. Üçüncü Kişinin İfasının Sonuçları 47 2.1.4. Sözleşme Tipleri Açısından Şahsen İfa 48 2.1.4.1. Devir Borcu Doğuran Sözleşmeler Bakımından 48 2.1.4.2. Kullandırma borcu doğuran Sözleşmeler Bakımından 49 2.1.4.3. İş Görme Borcu Doğuran Sözleşmeler Bakımından 50 2.1.4.3.1. Hizmet Sözleşmesinde Şahsen İfa 50 2.1.4.3.2. Eser Sözleşmesinde Şahsen İfa 52 2.2. VEKİLİN ŞAHSEN İFA BORCU 57 2.2.1. Genel Olarak 57 2.2.2. Vekilin Şahsen İfa Borcunun Kaynağı 58 2.2.3. Vekilin Şahsen İfa Borcunun Hukuki Niteliği 60 2.2.4. Vekalet Sözleşmesinde Vekilin Diğer Borçlarının Şahsen İfa Borcu İle İlişkilendirilmesi 62 2.2.4.1. Vekilin Diğer Borçları 62 2.2.4.1.1. Vekilin Sözleşemeye Uygun İş Görme Borcu 62 2.2.4.1.2. Vekilin Sadakat (Bağlılık) Borcu 62 2.2.4.1.3. Vekilin Özen Borcu 65 2.2.4.1.4. Vekilin Vekalet Verenin Talimatlarına Uyma Borcu 70 2.2.4.1.5. Vekilin Hesap Verme Borcu 73 2.2.4.1.6. Vekilin Aldıklarını Verme Borcu 75 2.2.4.1.7. Birlikte Vekalet Nedeniyle Birden Fazla Kişinin Vekil Olması….. 77 2.2.4.2. Vekilin Diğer Borçlarının Şahsen İfa Borcu İle İlişkisi 80 2.3. VEKİLİN ŞAHSEN İFA BORCUNA AYKIRI DAVRANIŞININ HÜKÜM VE SONUÇLARI 81 2.3.1. Genel Olarak 81 2.3.2. Caiz Olmayan İkame Vekalet 82 2.3.3. Caiz Olmayan Alt Vekalet 84 III. BÖLÜM VEKALET SÖZLEŞMESİNDE VEKİLİN ŞAHSEN İFA BORCUNUN İSTİSNALARI 3.1. GENEL OLARAK 86 3.2. VEKİLİN ŞAHSEN İFA BORCUNUN İSTİSNALARI 87 3.2.1. Vekalet Verenin İşin Başkasına Gördürülmesi Konusunda Rıza Göstermesi 88 3.2.2. Vekilin İşin Başkasına Gördürülmesi Konusunda Örf (Teamül) Gereğince Yetkili Olması 90 3.2.3. Vekilin İşi Başkasına Gördürmeye Durumun Gereklerine Göre Mecbur Olması 92 3.3. VEKİLİN ŞAHSEN İFA BORCUNUN İSTİSNALARININ SOMUT GÖRÜNÜMLERİ 92 3.3.1. Vekilin Borcun İfasında Alt Vekil Kullanması 92 3.3.1.1. Alt Vekalet Sözleşmesinin Tanımı Ve Tarafları 93 3.3.1.2. Alt Vekalet Sözleşmesinin Unsurları 94 3.3.1.3. Alt Vekalet Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 96 3.3.1.4. Alt Vekalet Sözleşmesinin Şekli 97 3.3.1.5. Alt Vekalet Sözleşmesinin Hükümleri 98 3.3.1.5.1. Genel Olarak 98 3.3.1.5.2. Alt Vekil İle Asıl Vekil Arasındaki İlişkiler 98 3.3.1.5.2.1. Alt Vekilin Borçları 98 3.3.1.5.2.2. Asıl Vekilin Borçları 100 3.3.1.5.3. Alt Vekalet Sözleşmesi Nedeniyle Asıl Vekil İle Vekalet Veren Arasındaki İlişkiler 104 3.3.1.5.3.1. Genel Olarak 104 3.3.1.5.3.2. Caiz Olan Alt Vekalette Vekilin Vekalet Verene Karşı Sorumluluğu 105 3.3.1.5.3.3. Caiz Olmayan Alt Vekalette Vekilin Vekalet Verene Karşı Sorumluluğu 106 3.3.1.5.4. Alt Vekalet Sözleşmesi Nedeniyle Alt Vekil İle Vekalet Veren Arasındaki İlişkiler 106 3.3.1.5.4.1. Vekalet Verenin Alt Vekile karşı Sahip Olduğu Doğrudan Talep Hakkı 107 3.3.1.5.4.2. Alt Vekilin Vekalet Verene Karşı Sorumluluğu Ve Hakları......... .. 109 3.3.1.6. Alt Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 111 3.3.2. Vekilin Borcun İfasında İkame Vekil Kullanması 112 3.3.2.1. İkame Vekalet Kavramı 112 3.3.2.2. İkame Vekalet Sözleşmesinin Kurulması 113 3.3.2.3. İkame Vekalet-Alt Vekalet Karşılaştırılması 115 3.3.2.4. İkame Vekalet Sözleşmesinin Hükümleri 117 3.3.2.4.1. Vekilin Yetkisi Dahilinde İkame Vekil Ataması 118 3.3.2.4.2. Vekilin Yetkisi Olmadan İkame Vekil Ataması 119 3.3.3. Vekilin Borcun İfasında Yardımcı Kişiden Yararlanması 119 3.3.3.1. Genel Olarak Yardımcı Kişi Kavramı 120 3.3.3.2. Vekilin Yardımcı Kişilerden Dolayı Sorumluluğunun Koşulları 121 3.3.3.2.1. Vekil İle Zarar Gören Alacaklı (Vekalet Veren) Arasında Bir Borç İlişkisi Bulunmalı 122 3.3.3.2.2. Vekil, Borç İlişkisinden Doğan Borcun İfasını Veya Bir Hakkın Kullanılmasını Yardımcı Kişiye Bırakmış Olmalı 123 3.3.3.2.3. Vekilin Borcun İfasında Yardımcı Kişi Kullanması Mümkün Olmalı 125 3.3.3.2.4. Yardımcı Kişi Borcu İfa Ederken Vekalet Verene Zarar Vermiş Olmalı 126 3.3.3.2.5. Borç Şahsen Vekil Tarafından İfa Edilmiş Olsaydı Ortaya Çıkan Zarardan Kusurlu Sayılabilmeli 127 3.3.3.2.6. Uygun İlliyet Bağı Bulunmalı 130 3.3.3.3. Vekilin Yardımcı Kişinin Fiilinden Dolayı Sorumluluğunun Hüküm Ve Sonuçları 131 3.3.3.3.1. Genel Olarak 131 3.3.3.3.2. Vekilin Yardımcı Kişiye Rücu Hakkı 132 3.3.3.3.3. Yardımcı Kişinin Fiilinden Dolayı Vekilin Sorumluluğunun Kaldırılması Veya Sınırlandırılması 133 3.3.3.3.3.1. Yardımcı Kişinin Fiilinden Dolayı Vekilin Sorumluluğuna İlliyet Bağını Kesen Sebeplerin Etkisi 133 3.3.3.3.3.2. Yardımcı Kişinin Fiilinden Dolayı Vekilin Sorumluluğuna Gidilebilmesine Sorumsuzluk Anlaşmalarının Etkisi........... 135 SONUÇ.. 138 KAYNAKÇA 145 EK 1: ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMU 159 EK 2: ORJİNALLİK RAPORU 160tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVekil, Vekalet Sözleşmesi, İfa, Şahsen İfa, Alt Vekalet, İkame Vekalet, İfa Yardımcısı Agent, Agency Contract, Performance, Personal Performance, Sub-authorization, Substitution, Performance Assistant.tr_TR
dc.subjectVekalet Sözleşmesi
dc.subjectİfa
dc.subjectŞahsen İfa
dc.subjectAlt Vekalet
dc.subjectİkame Vekalet
dc.subjectİfa Yardımcısı Agent
dc.subjectAgency Contract
dc.subjectPerformance
dc.subjectPersonal Performance
dc.subjectSub-authorization
dc.subjectSubstitution
dc.subjectPerformance Assistant
dc.titleVekalet Sözleşmesinde Vekilin Şahsen İfa Borcutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetVekil ile vekalet veren arasında düzenlenen ve vekilin, vekalet verenin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelik bir iş görmeyi veya hizmeti ifa etmeyi sonuç elde etmeyi garanti etmeksizin kural olarak ücretsiz üstlendiği sözleşmeye vekalet sözleşmesi denir. Vekilin vekalet sözleşmesinden doğan borçlarından birisi de şahsen ifa borcudur. Kanun koyucu borçlunun borcunu şahsen yerine getirmesini istisna olarak düzenlemiş, yani borcun bizzat ifasında alacaklının menfaati bulunması durumunda şahsen ifayı öngörmüştür. Vekalet sözleşmesi taraflar arasında güven ilişkisinin yoğun olduğu bir sözleşme olduğu için kanun koyucu Türk Borçlar Kanunu m. 506/1 hükmü ile Türk Borçlar Kanunu m. 83 de düzenlenen ilkeye istisna getirerek vekilin şahsen ifa borcunu düzenlemiştir. Dolayısıyla vekil borcunu şahsen ifa etmekle yükümlüdür. İstisnai olarak, edimin ifasında; vekile yetki verildiği veya durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi başkasına yaptırabilir. Vekilin şahsen ifa borcu bulunmadığı durumlarda vekil vekalet sözleşmesi ile üstlendiği iş görme borcunu başkasına gördürebilir. Vekil bu durumlarda işlerin ifası için ikame vekil atayabilir ya da işleri alt vekile tevdi edebilir. Ancak vekil şahsen ifa borcu olsun ya da olmasın her durumda yardımcı kişiden yararlanabilir. Vekilin yardımcı kişi kullanması şahsen ifa borcuna aykırılık teşkil etmeyecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR
dc.contributor.authorID10150178tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record