Show simple item record

dc.contributor.advisorKöseoğlu, Osman Taha
dc.contributor.authorTopaloglu, Goknur
dc.date.accessioned2017-06-13T08:50:06Z
dc.date.available2017-06-13T08:50:06Z
dc.date.issued2016-12-08
dc.date.submitted2016-12-08
dc.identifier.citationKÖSEOĞLU,TOPALOĞLU,Bifosfonat Kullanan Hastalarda Diş Çekimi Öncesi Olası Çene Kemiği Nekrozunun Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız ,Diş Ve Çene Cerrahisi, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3506
dc.description.abstract. Bisphosphonates are commonly used in treatment of diseases related to bones like osteoporosis, malignant hypercalcemia, bone metastasis of solid tumors and multiple myeloma. However, bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw lesions (BRONJ), which have been reported in the literature as of 2003, is an important and a common side effect of these medicines. BRONJ is an poorly understood pathologic process. The aim of the study is to determine the non-exposed stage 0 BRONJ incidence in patients with bisphosphonate story by taking biopsy material from alveolar bone region during tooth extraction and to observe the role of chronic dental inflammation in the development of stage 0 BRONJ. The study includes 50 patients, who have an indication of tooth extraction and have bisphosphonate history for various reasons. The CTX values were collected from all patients in the preoperative period. All tooth extractions performed by taking convenient measures as per a determined protocol. In order to detect if any osteonecrotic changes are present in the non-exposed bone due to bisphosphonate use, biopsies were taken from alveolar bone during tooth extraction and were sent to histopathological examination. All tooth extractions regions were applied primary closure. Wound healings have been evaluated up to 2 months postoperatively. A total of 50 patients were included to study (39 female, 11 male). The mean age was 57,4±12.1. Totally 74 teeth (29 from maxilla, 45 from mandible) were extracted. In 3 patients (%6), Stage 0 BRONJ was determined as a result of evaluation in biopsy samples made at the tooth extraction intervention. However, in these patients, all extraction sockets were healed uneventfully. Postoperatively, complete mucosal healing success rate is %96. In two patients who have vital bone specimen during tooth extraction according to the histopathologic examination, complete wound closure was failed and BRONJ was developed in follow-up period. The patients with BRONJ were treated successfully. There was no statistically significant correlation between BRONJ development risk and low CTX values. (p=0,285). It has been concluded that chronic inflammatory process may have a role but not sufficient alone for BRONJ pathogenesis in jaws which are not exposed to oral environment. Intravenous bisphosphonates and additional antiresorptive, antiangiogenic medications are considered to increase the risk of development of stage 0 BRONJ. As a result of determined and applied protocol for dentoalveolar processes, the success rate for complete mucosal healing is 96%. Therefore, it has been suggested that the applied protocol in this study is reliable for the patients using bisphosphonates to avoid BRONJ development.tr_TR
dc.description.sponsorshipHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE KODU: THD-2015-5494tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii GRAFİKLER xv TABLOLAR xvi 1.GİRİŞ 1 2.GENEL BİLGİLER 5 2.1.Yara İyileşmesi 5 2.1.1. Primer İyileşme 5 2.1.2.Sekonder İyileşme 5 2.1.3.Tersiyer iyileşme 6 2.1.4. Kemik İyileşmesi 6 2.1.5. Diş Çekimi Yarasının İyileşmesi 7 2.2. Kemik Fizyolojisi 9 2.3. Kemik Hücreleri 9 2.4. Kemik Metabolizması 12 2.5.Kemiğin Mikroyapısı 13 2.6. Kemik Modelasyonu ve Remodelasyonu 14 2.7. Alveolar Kemiğin Remodelasyonu 15 2.8. Bifosfonatlar 17 2.8.1. Bifosfonatların Kimyasal Yapısı 17 2.8.2.Bifosfonatların Farmakolojik Özellikleri 18 2.9. Bifosfonatların Etkileri 19 2.9.1.Antirezorptif Etki 19 2.9.2.Tümorosidal Etki 20 2.9.3.Antianjiojenik Etki 21 2.10. Bifosfonat İlaçların Sınıflandırılması 22 2.10.1. Alendronat (Fosamax) 22 2.10.2. Etidronat (Didronel) 22 2.10.3. İbandronat (Boniva) 23 2.10.4. Pamidronat (Aredia) 23 2.10.5. Risedronat (Actonel) 23 2.10.6. Zoledronat (Zometa) 23 2.10.7. Klodronat 24 2.11. Bifosfonatların Medikal Endikasyonları 25 2.12. Bifosfonatların Yan Etkileri 26 2.13. BRONJ’un (Bifosfonat İlişkili Çene Kemiği Nekrozu) Literatürde Güncel Tanımlaması -MRONJ (Medikasyon İlişkili Çene Kemiği Nekrozu) 27 2.14. BRONJ Patofizyolojisi ve Oluşum Mekanizması Üzerine Öne Sürülen Güncel Hipotezler 27 2.15. BRONJ Evreleri ve Tedavileri 31 2.15.1. Evre 0 32 2.15.2. Evre 1 33 2.15.3. Evre 2 33 2.15.4. Evre 3 34 2.16. Osteonekroz ve BRONJ Histopatolojisi ve Mikroskobik Özellikleri 34 2.17. C-Terminal Çapraz Bağlı Telopeptit (C-Terminal Cross Linking Telopeptide-CTX= Tip 1 Kollajen Karboksiterminal Çapraz Bağlı Telopeptid) 36 3. BİREYLER VE YÖNTEM 38 3.1. Çalışma Grubunun Oluşturulması 38 3.1.1. Araştırmaya Dahil Edilecek Gönüllülerde Bulunması Gereken Kriterler 38 3.1.2. Araştırmaya Dahil Edilmeme Kriterleri 39 3.2. Araştırmaya dahil edilen hastalarda izlenen çalışma protokolü: 39 3.2.1. Konsültasyon aşaması 39 3.2.2. CTX (C Terminal Çapraz Bağlı Telopeptid - C Terminal Cross Linking Telopeptid) Değerinin İstenmesi 40 3.2.3. Pre-postoperatif Antimikrobiyal Tedavi 40 3.2.4. Cerrahi Protokol 41 3.5. Histopatolojik Değerlendirme 43 3.6. İstatistiksel Analizler 44 4. BULGULAR 45 4.1. Olgu Sunumları 49 4.1.1. Postoperatif Dönemde BRONJ Gelişen Hastalar 49 4.1.2. Diş Çekimi Sırasında Alınan Biyopsi Sonuçları Osteonekroz ile Uyumlu Hastalar 54 5. TARTIŞMA 65 6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 79 7. KAYNAKLAR 82 8. EKLER 95 EK-1. Etik Kurul Onayı 95 EK-2. Hasta Takip Formu 96 EK-3. Onam Formu 99tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectBRONJtr_TR
dc.subjectAntirezorptif İlaç
dc.subjectCTX
dc.subjectNonekspoz BRONJ
dc.subjectOsteonekroz
dc.subjectEvre 0 BRONJ
dc.subjectBifosfonat
dc.titleBifosfonat Kullanan Hastalarda Diş Çekimi Öncesi Olası Çene Kemiği Nekrozunun Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBifosfonatlar osteoporozis, malignant hiperkalsemi, solid tümörlerin kemik metastazları ve multiple myeloma gibi kemiği ilgilendiren rahatsızlıkların tedavisinde günümüzde yaygınca kullanılmaktadır. Fakat 2003 yılından beri literatürde rapor edilmekte olan bifosfonat ilişkili çene kemiği nekrozu (BRONJ) lezyonları bu ilaçların çok önemli ve yaygın bir yan etkisidir. BRONJ, anlaşılması oldukça güç bir patolojik süreçtir. Bu tez çalışmasının amacı diş çekimi sırasında alveolar kemikten alınan biyopsi materyali ile ekspoz olmayan (evre 0) BRONJ’un insidansını belirlemek, kronik dental inflamasyonun evre 0 BRONJ gelişimindeki rolünü gözlemlemektir. Çalışmamıza çeşitli nedenlerle bifosfonat kullanım hikayesi olan diş çekim endikasyonu konulmuş 50 hasta dahil edilmiştir. Tüm hastalardan preoperatif dönemde CTX değerleri alınmıştır. Tüm diş çekimleri belirlenen bir protokol doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bifosfonat kullanımı nedeniyle non-ekspoz kemikte osteonekrotik değişikliklerin var olup olmadığının saptanması açısından diş çekimi yapılan seansta alveolar kemikten biyopsi alınarak histopatolojik incelemeye gönderilmiştir. Tüm diş çekim soketleri primer kapatılarak iyileştirilmiştir. Postoperatif 2. ayda yara iyileşmeleri değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 50 hastadan 39’u kadın 11’i erkek hastadır. Yaş ortalaması 57,4±12.1 dir. 29 maksilladan 45 mandibuladan olmak üzere toplam 74 diş çekimi yapılmıştır. 3 hastanın (%6) diş çekimi sırasında alınan biyopsi sonuçlarında evre 0 BRONJ saptanmakla birlikte bu 3 hastanın tümünde çekim soketleri sorunsuz iyileşmiştir. Postoperatif dönemde hastaların %96’ sında yara iyileşmesi sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Diş çekimi sırasında alınan biyopsi sonuçları canlı kemikle uyumlu olan 2 hastada çekim yarası iyileşmemiştir ve postoperatif dönemde BRONJ gelişmiştir. Bu hastalarda BRONJ’a yönelik tedavi başarıyla uygulanmış ve iyileşme sağlanmıştır. BRONJ gelişimiyle düşük CTX değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,285). Sonuç olarak; ağız ortamına ekspoze olmayan çene kemiği bölgesinde BRONJ gelişimi patogenezinde, kronik inflamatuar sürecin rolü olabileceği fakat tek başına yeterli olmadığı görüşüne varılmıştır. İntravenöz bifosfonatların ve bifosfonat kullanımına ilave anti-rezorptif, antianjiyojenik ilaç kullanımının evre 0 BRONJ gelişim riskini arttırdığı düşünülmektedir. Çalışmamızda dentoalveolar işlemler için belirlenen ve uygulanan protokol sonucunda yara iyileşmesi başarı oranı %96 dır. Bifosfonat kullanım hikayesi olan hastalarda BRONJ gelişimini önlemek için çalışmamızda uygulanan protokolün güvenilir olduğu görüşüne varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentAğız Diş ve Çene Cerrahisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR184740tr_TR
dc.subtypedentThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record