Show simple item record

dc.contributor.advisorTopçu Tecelli, Nazmiye
dc.contributor.authorTekeli, Feride
dc.date.accessioned2017-06-15T07:09:28Z
dc.date.available2017-06-15T07:09:28Z
dc.date.issued2017-06-14
dc.date.submitted2017-05-31
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3537
dc.description.abstractTurks, who went to Europe as “guest workers” in the 1960s, have settled there. The majority of the Turks in Europe are living in Germany. Turkish Republic Ministry of National Education is providing “Turkish Language and Turkish Culture” courses for the Turkish students in Germany to strengthen the tie between them and the Turkish language. The teachers of these courses are charged by the Turkish Republic Ministry of National Education. The aim of this study is to investigate the materials that are used in the “Turkish Language and Turkish Culture” courses. A questionnaire has been conducted and interviews have been made for this aim. The interviewees and participants of the questionnaire were selected between the teachers who were charged by the Turkish government and worked at least one year in Germany. 86 teachers filled out the questionnaire. 8 teachers participated in the interview. The data collected from the questionnaire have been analyzed with SPSS 20 Statistics program. The data from the interviews have been analyzed with qualitative content analysis. Teachers shared their opinions about the material use in the “Turkish Language and Turkish Culture” courses. According to this, white boards, visual aids and textbooks are most frequently used instructional materials. By material use, teachers take “Endear Turkish language and cultivate language awareness” and “Arouse student’s interest” instructional objectives most frequently into consideration. Most frequently encountered problems by material use are “Insufficient school libraries” and “Insufficient vocational training courses”.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR İ ÖZET İİ ABSTRACT İİİ İÇİNDEKİLER İV TABLO DİZİNİ Vİİ 1.GİRİŞ 1 1.1. Problem Durumu 1 1.2. Araştırmanın Amacı 4 1.3. Araştırmanın Önemi 4 1.4. Varsayımlar 5 1.5. Sınırlılıklar 6 1.6. Tanımlar 6 2. İKİ DİLLİLİK VE ALMANYA’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 8 2.1. Anadili ve İki Dillilik 8 2.2. İki Dilliliğin Türleri 10 2.3. Türkçe-Almanca İki Dilli Öğrenciler 13 2.4. Almanya’da Türkçe Öğretimi 15 2.5. Avrupa’nın Dil Politikası 17 2.6. Almanya’nın Dil Politikası 21 2.6.1. Almanya’da “Türkçe ve Türk Kültürü” Dersleri 22 2.6.2. “Türkçe ve Türk Kültürü” Dersi Öğretmenleri 27 2.7. Türkçe Öğretiminde Malzeme Kullanımı 29 2.7.1. Öğretim Malzemelerinin Sınıflandırılması 30 2.7.2. Öğretim Malzemelerini Seçme ve Kullanma İlkeleri 34 2.7.3. Türkçe Öğretiminde Malzeme Kullanımı 37 2.7.3.1. “Türkçe ve Türk Kültürü” Derslerinde Malzeme Kullanımı 38 3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 42 3.1. Araştırmanın Modeli 42 3.2. Evren ve Örneklem 42 3.3. Veri Toplama Araçları 43 3.4. Anket ve Mülakatın Uygulanması 45 3.5. Verilerin Analizi 46 4. TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 49 4.1. Anket Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular 49 4.1.1. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Betimsel Verileri 49 4.1.2. Öğretmenlerin Malzeme Kullanımı ile İlgili Görüşleri 56 4.1.3. Cinsiyet, Yaş ve Branşa İlişkin Bulgular 57 4.1.4. Cinsiyet, Kıdem ve Branşa İlişkin Bulgular 59 4.1.5. Cinsiyet, Kıdem ve Hizmet İçi Eğitime İlişkin Bulgular 61 4.1.6. Hizmet İçi Eğitim ve Branşa İlişkin Bulgular 62 4.1.7. Malzeme Etkisine Dair Görüşlerin Cinsiyet, Yaş, Branş, Kıdem ve Hizmet İçi Eğitim Değişkenlerinden Etkilenme Durumu 63 4.1.8. Malzeme Kullanımının Malzeme Takip Değişkeninden Etkilenme Durumu 65 4.1.9. Malzeme Kullanımının Malzeme Üretimi Değişkeninden Etkilenme Durumu 65 4.1.10. Malzeme Üretiminin Cinsiyet, Haftalık Ders Saati, Hizmet İçi Eğitim, Kıdem, Branş ve Yaş Değişkenlerinden Etkilenme Durumu 66 4.1.11. Öğretmenlerin Kullandıkları Malzemelere İlişkin Yanıtlarının Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları 70 4.1.12. Derslerde Kullanılan Araç-Gereçler ve Oranları 71 4.1.13. Derslerde Kullanılan Araç-Gereçlerin Cinsiyet, Kıdem, Hizmet İçi Eğitim, Malzeme Takip, Ders Kitabı Kullanımı ve Malzeme Üretimi Değişkenlerinden Etkilenme Durumu 72 4.1.14. Araç-Gereç Kullanım Sebeplerine İlişkin Yanıtların Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları 78 4.1.15. Öğretmenlerin Araç-Gereç Kullanım Sebeplerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 79 4.1.16. Araç-Gereç Kullanım Sebeplerinin Cinsiyet, Hizmet İçi Eğitim, Malzeme Takip ve Malzeme Üretimi Değişkenlerinden Etkilenme Durumu 81 4.1.17. Araç-Gereç Kullanım Problemlerine İlişkin Yanıtların Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları 87 4.1.18. Araç-Gereç Kullanım Problemlerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 88 4.1.19. Araç-Gereç Kullanım Problemlerinin Cinsiyet, Yaş, Branş, Kıdem, Hizmet İçi Eğitim, Malzeme Takip ve Malzeme Üretimi Değişkenlerinden Etkilenme Durumu 90 4.2. Mülakat Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular 99 4.2.1. Mülakata Katılan Öğretmenlerin Betimsel Verileri 100 4.2.2. Öğretmenlerin Öğretim Malzemeleriyle İlgili Görüşleri ve Önerileri 101 4.2.2.1. Malzeme Kullanımının Dersin Verimliliğine Etkisi 101 4.2.2.2. Malzeme ve Teknoloji Konularında Hizmet İçi Eğitim 102 4.2.2.3. “Türkçe ve Türk Kültürü” Dersinde Kullanılan Malzemeler ve Tercih Sebepleri 102 4.2.2.4. Ders Kitabı ile İlgili Görüşler 103 4.2.2.5. “Türkçe ve Türk Kültürü” Dersinde Malzeme Seçimi Ölçütleri 105 4.2.2.6. Malzeme Üretimi ve Kullanımı İle İlgili Gelişmeleri Takip Etme Durumu 105 4.2.2.7. “Türkçe ve Türk Kültürü” Dersi İçin Malzeme Üretme Durumu 105 4.2.2.8. Kullanılan Malzemelerin Türkçe Öğretimine Katkısı 106 4.2.2.9. Malzeme ile İlgili Karşılaşılan Zorluklar 107 4.2.2.10. Malzeme Kullanma ve Geliştirme için Öneriler 109 5. SONUÇ VE ÖNERİLER 111 KAYNAKÇA 119 EKLER 125tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectalmanyatr_TR
dc.subjectiki dilli
dc.subjecttürkçe
dc.subjectalmanca
dc.subjectöğrenci
dc.subjectöğretmen
dc.subjectmalzeme
dc.titleİki Dilli Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Malzeme Kullanımı: Almanya Örneğitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozet1960’lı yıllarda “misafir işçi” olarak Avrupa’ya giden Türkler, orada kalıcı hâle gelmiştir. Avrupa’ya giden Türklerin çoğunluğu Almanya’da yaşamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Almanya’daki Türk öğrencilerin Türkçe ile olan bağlarını güçlendirmek amacıyla Almanya’daki okullarda “Türkçe ve Türk Kültürü” dersleri açmaktadır ve bu ders için Türkiye’den öğretmenler görevlendirmektedir. Bu araştırmanın amacı, “Türkçe ve Türk Kültürü” derslerindeki malzeme kullanımını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Almanya’da en az bir yıl görev yapmış öğretmenlere anket uygulanmıştır ve öğretmenlerle mülakat yapılmıştır. 86 öğretmen anketi doldurmuştur. 8 öğretmen mülakat sorularını yanıtlamıştır. Anket verileri SPSS 20 istatistik programıyla, mülakat verileri nitel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Öğretmenler, “Türkçe ve Türk Kültürü” derslerindeki malzeme kullanımı ile ilgili görüş bildirmişlerdir. Buna göre, derslerde en sık kullanılan öğretim malzemeleri; yazı tahtası, görsel malzemeler ve ders kitaplarıdır. Öğretmenler malzeme kullanımında en sık “Türkçeyi sevdirmek ve dil bilinci aşılamak” ile “Öğrencilerin ilgisini çekebilmek” hedeflerini gözetmektedir. Araç-gereç kullanımında en sık karşılaşılan problemler, “Okul kütüphanesinin yetersiz olması” ve “Meslek içi eğitim kurslarının yetersiz olması” olarak belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record