Show simple item record

dc.contributor.advisorKADİR MUTLU, HAYRAN
dc.contributor.authorÖMER, DİZDAR
dc.date.accessioned2017-06-22T07:48:53Z
dc.date.available2017-06-22T07:48:53Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-13
dc.identifier.citationDizdar, Ö. KRONİK PERİODONTİTİ OLAN HASTALARDA KANSER İNSİDANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. ANKARA, 2017tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3608
dc.description.abstractPrevious studies have noted possible associations between periodontitis and the risk of various cancers, particularly head and neck cancers, esophageal cancer, lung cancer, pancreatic cancer, breast cancer and non-Hodgkin lymphoma. However, the differences in the design of such studies with respect to the definition of periodontal disease (self-reported data by the patients vs. dentist diagnosed), adjustment for confounding factors, and constitution of study groups lead to variations in the results. We herein assessed cancer risk in a cohort of patients with severe periodontitis and we compared the age- and gender-standardized incidence rates with corresponding figures from Turkish National Cancer Registry (TNCR). Patients diagnosed with severe periodontitis by an experienced periodontist team between 2002 and 2009 were identified from the hospital registry. Data on the diagnosis of any cancer after periodontitis were collected from patient files and oncology hospital registries where available. Patients younger than 35 years of age and those with a prior cancer diagnosis were excluded. TNCR 2013 data were used for age- and gender-specific incidence rates. The standardized incidence ratio (SIR) was calculated by dividing the number of observed cases by the number of expected cases. A total of 280 patients with severe periodontitis were included. Median age was 49.6 and 54% of the cases were females. Median follow-up was 12 years. Twenty-five new cancer cases were observed on follow-up. The most common cancer was breast cancer in females (5/13 patients) and prostate, lung and hematological cancers (each in 3/12 patients) in males. Patients with periodontitis had 77% increased risk of cancer compared with the expected counts at the corresponding age and sex group. (SIR 1.77, 95% CI 1.17-2.58, p=0.004). Women with periodontitis had significantly higher risk of breast cancer (SIR 2.4, 95% CI 0.88-5.33) and men with periodontitis had significantly higher risk of prostate cancer (SIR 3.75, 95% CI 0.95-10.21) and hematological cancers (SIR 6.97, 95% CI 1.77-18.98). Although showing a casual association necessitates further investigation, our results support that severe periodontitis increased the risk of hematological cancer, breast cancer, and prostate cancer.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR x ŞEKİLLER DİZİNİ xi TABLOLAR DİZİNİ xii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1. Ülkemizde ve dünyada kanser sıklığı ve ölüm oranları 2 2.2. Kanser etiyolojisi 2 2.3. Kronik inflamasyon ve kanser 3 2.4. Periodontitis sistemik hastalık ilişkisi 5 2.5. Periodontitis kanser ilişkisi 7 2.6. Patogenez 8 2.6.1. Mikroorganizmaların direk toksik etkileri 8 2.6.2. İnflamasyon yoluyla indirek etki 9 2.6.3. Diğer karsinojenlere karşı kolaylaştırıcı etki 9 2.6.4. Diğer etkiler 10 3. HASTALAR ve YÖNTEM 11 3.1. İstatistiksel analiz 11 4. BULGULAR 13 5. TARTIŞMA 17 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 21 7. KAYNAKLAR 8. EKLER Ek 1: Çalışma için alınan Etik Kurul onayı 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherKanser Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPeriodontitis, kanser riski, meme kanseri, lenfoma,tr_TR
dc.subjectPeriodontitistr_TR
dc.subjectkanser riski
dc.subjectmeme kanseri
dc.subjectlenfoma
dc.subjectprostat kanseri
dc.titleKronik Periodontiti Olan Hastalarda Kanser İnsidansının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeYüksek Lisans Tezitr_TR
dc.description.ozetPeriodontitis ile çeşitli kanserler arasındaki ilişki geçmişte bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Bu kanserlerin başında baş-boyun kanserleri, özefagus kanseri, akciğer, pankreas ve meme kanserleri ve non-Hodgkin lenfoma gelmektedir. Ancak bu konuda yapılmış çalışmaların sonuçları çelişkilidir çünkü çalışmalardaki periodontal hastalık tanı kriterleri (hastanın kendi beyanı ya da diş hekimi tanılı periodontal hastalık), eşlik eden diğer faktörlerin analizi gibi metodolojik farklılıklar sonuçlardaki bu çelişkilere neden olabilmektedir. Bu çalışmada ileri derece periodontitisi olan hastalarda kanser sıklığı belirlendi ve elde edilen veriler Türk Kanser Kayıt Veri Tabanı 2013 yılı verileri ile karşılaştırılarak bu hastaların kanser riskinin genel topluma kıyasla artmış olup olmadığı araştırıldı. Çalışmamıza 2002-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda, tecrübeli bir periodontist tarafından orta-ileri derece periodontitis tanısı konmuş olan hastalar dahil edildi. Periodontitis tanısı aldıktan sonra takip sürecinde hastanın kanser tanısı alıp almadığı hasta dosyasından ve hastane otomasyon sisteminden araştırıldı. Periodontitis tanısından önce kanser tanısı almış olanlar ve 35 yaşın altındaki hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Yaş ve cinsiyete spesifik kanser insidansları Türk Kanser Kayıt Veritabanı 2013 yılı verilerinden elde edildi. Standardize insidans oranı (SIR), belirli bir yaş ve cinsiyet grubunda gözlenen kanserli olgu sayısının, beklenen sayıya bölünmesiyle hesaplandı. Orta ileri derece periodontitisi olan 280 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %54’ü kadındı ve ortanca yaşı 49,6 idi. Ortanca takip süresi 12 yıldı. İzlemde 25 yeni kanser olgusu tespit edildi. En sık gözlenen kanserler kadınlarda meme kanseri (13 olgunun 5’i), erkeklerde ise prostat, akciğer ve hematolojik kanserler (her bir kanser 12 olgunun 3’ünde) olarak bulundu. Periodontitisi olan hastaların kanser riski benzer yaş ve cinsiyet gruplarında kıyaslandığında genel toplum verilerine kıyasla %77 daha yüksek bulundu (SIR 1,77, 95% CI 1,17-2,58, p=0,004). Periodontitisi olan kadınlarda meme kanseri riski anlamlı olarak daha yüksek bulundu (SIR 2,4, 95% CI 0,88-5,33). Yine erkeklerde prostat kanseri (SIR 3.75, 95% CI 0,95-10,21) ve hematolojik kanser riskleri (SIR 6,97, 95% CI 1,77-18,98) benzer yaş ve cinsiyet gruplarındaki genel toplum verilerine kıyasla daha yüksek bulundu. Bu çalışmada ciddi periodontitis varlığının, artmış meme kanseri, prostat kanseri ve hematolojik kanser riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyabilmek için buna yönelik planlanmış yeni çalışmalar gereklidir.tr_TR
dc.contributor.departmentPrevantif Onkolojitr_TR
dc.contributor.authorID58324tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record