Show simple item record

dc.contributor.advisorŞAHİN, Semra
dc.contributor.authorKAYMAZ, Çiğdem
dc.date.accessioned2017-07-14T12:04:16Z
dc.date.available2017-07-14T12:04:16Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-07-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3700
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER ve KISALTMALAR ŞEKİLLER GRAFİKLER TABLOLAR 1. GİRİŞ 1.1. Kapsam 1.2. Amaç 1.3. Varsayımlar 1.4. Sınırlılıklar 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Edebiyat 2.2. Çocuk ve Edebiyat 2.2.1. Çocuk Edebiyatının Amaçları ve İşlevi 2.2.2. Edebi Türler Açısından Çocuk Edebiyatı 2.2.3. Resimli Kitaplar 2.2.4. Resimli Öykü Kitapları 2.2.5. Çocuk Kitapları ve Yararları 2.2.6. Yaş Gruplarına Göre Çocuk Kitapları 2.2.7. Çocuk Kitaplarının Bileşenleri 2.3. Sosyal Çeşitlilik 2.3.1. Cinsiyet Farkındalığı 2.3.2. Farklı Aileler, Yaşam Şekilleri ve Aile Problemleri 2.3.3. Fiziksel, Duygusal ve Zihinsel Farklılıklar 2.3.4. Diğer Unsurlar 2.3.5. Çocukların Gelişimsel Olarak Farklılıkları Anlaması 2.4. Sosyal Çeşitlilik Bağlamında Özel Gereksinimlilik 2.4.1. Özel Gereksinimlilik ile İlgili Tanımlar 2.4.2. Engelliliği Tanımlayan Temel Modeller 2.4.3. Özel Gereksinimliliğin Sınıflaması 2.5. Kapsayıcı Eğitim 2.6. Kapsayıcı Edebiyat 2.6.1. Özel Gereksinimli Karakterleri Veya Özel Gereksinimlilik Konusunu Yapısında Bulunduran Nitelikli Resimli Öykü Kitapların Özellikleri 2.6.2. Özel Gereksinimli Karakterleri veya Özel Gereksinimlilik Konusunu Yapısında Bulunduran Çocuk Kitapları ve Yararları 2.5.3. Biblioterapi 3. GEREÇ ve YÖNTEM 3.1. Araştırmanın Modeli 3.2. Araştırmanın Evreni 3.3. Araştırmanın Çalışma Materyali 3.4. Veri Toplama Aracı 3.5. Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi 4. BULGULAR 4.1. Resimli Öykü Kitaplarının Temel Özelliklerine İlişkin Bulgular 4.2. Resimli Öykü Kitaplarının Bileşenlerine İlişkin Bulgular 4.2.1. Karaktere İlişkin Bulgular 4.2.2. Tema ve Konuya İlişkin Bulgular 4.2.3. Dil ve Anlatıma İlişkin Bulgular 4.2.4. Olay/Durum/Çatışmaya İlişkin Bulgular 4.2.5. Görsellere İlişkin Bulgular 4.3. Resimli Öykü Kitaplarının Biçimsel Özelliklerine İlişkin Bulgular 5. TARTIŞMA 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 7. KAYNAKLAR 8. EKLER EK 1. İçerik Analiz Formu EK 2. İkinci Tarama Sonucu İlgili Kitap Listesi EK 3. Araştırmada İncelenen Kitap Listesi 9. ÖZGEÇMİŞ  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖzel gereksinimli bireytr_TR
dc.subjectresimli öykü kitapları
dc.subjectçocuk kitapları
dc.titleÖzel Gereksinimliliği İçeren Türkçe ve Çeviri Resimli Çocuk Kitaplarının İncelenmesitr_TR
dc.typemasterThesisen
dc.description.ozetKAYMAZ, Ç. Özel Gereksinimliliği İçeren Türkçe ve Çeviri Resimli Çocuk Kitaplarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2017. Bu çalışmada, resimli öykü kitaplarında özel gereksinimlilik durumunun resimli öykü kitaplarının temel özellikleri, resimli öykü kitaplarının temel bileşenleri ve resimli öykü kitaplarının biçimsel özellikleri bağlamında nasıl temsil edildiğini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma materyalini, çocuk yayınlarında en çok satışı olan 10 yayınevi taraması sonucu, özel gereksinimliliği bir şekilde yapısında (konu olarak ya da karakter açısından) barındıran ve bir öyküsü olan, 3-8 yaş dönemine hitap eden 61 resimli öykü kitabı oluşturmaktadır. Resimli öykü kitapları, içerik analiz formu kullanılarak incelenmiştir. İçerik analiz formu üç ana bölümden oluşmaktadır. Özel gereksinimlilik konusu ilk bölümde resimli öykü kitaplarının temel özellikleri, ikinci bölümde resimli öykü kitaplarının temel bileşenleri ve üçüncü bölümde resimli öykü kitaplarının biçimsel özellikleri bağlamında sorgulanmaktadır. Resimli öykü kitaplarından elde edilen nitel veriler, içerik analizi ve söylem analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, özel gereksinimliliği yapısında bulunduran çeviri ve Türkçe resimli öykü kitaplarının sayısının az olduğudur. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise, kitapların temel bileşenleri bağlamında özel gereksinimli karakterlerin çoğunlukla nitelikli olarak temsilinin yapıldığı; seçilen tema ve konuların kısıtlı olduğu; geçmişe kıyasla daha iyi bir terminolojiye sahip olduğu; özel gereksinimli karakterlerin olay/durum/çatışma içinde daha çok farklılıklarından bahsedilerek daha çok gereksinime odaklanıldığı; görsellerde özel gereksinimliliğin çoğunlukla nitelikli olarak temsil edildiğidir. İncelenen resimli öykü kitaplarının çoğunun nitelikli biçimsel özelliklere sahip olduğu ise araştırmanın bir diğer sonucudur. Özel gereksinimli bireylerin toplumun vazgeçilmez bir parçası olması için nitelikli resimli öykü kitapları kullanılarak daha fazla farkındalık çalışmaları önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID116105tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record