Show simple item record

dc.contributor.advisorÖğün Boyacıoğlu, Aslıhan
dc.contributor.authorÇakır, Ezgi
dc.date.accessioned2017-07-31T07:12:56Z
dc.date.available2017-07-31T07:12:56Z
dc.date.issued2017-07-21
dc.date.submitted2017-06-21
dc.identifier.citationEzgi ÇAKIR, İşverenler Açısından Eski Hükümlü Çalıştırmaya Bakış: İstanbul Kadıköy'de Bir Saha Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3792
dc.description.abstractIn this thesis; question forms were prepared on behalf of getting data related to private sector’s - which is no longer obliged to employ ex-convict– overview in the matter of ex-convict’s employment, these forms were applied on 150 workplaces in Kadikoy district of İstanbul, where workplaces are intensely located. When determining the workplaces, those places have been preferred, in which both women and men work together. In our research; it’s aimed to provide information about emloyment of exconvict individuals, as well as to analyse the overview intended to former female convict and former male convict. There are also questions about the issues of woman’s and man’s work life, in order to search for answers in cases of recruitment, dismissal, tolerance and warning at workplace. At interviews it is determined that; men take more part in workplaces and they are mostly warned, as for women are the tolerated gender and it’s tried to follow an equitable policy in recruitment and dismissal. However the case in point is ex-convict, it is a compulsive situation for both woman and man. Although the participants indicated that their attitudes may change according to type of the offence; in case of recruitment, on behalf of both women and men, the label of “ex-convict” is generally considered significant by participants.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY………………………………………………………………..i BİLDİRİM…………………………………………………………………………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……….………iii ETİK BEYAN………………………………………………..………...…………iv TEŞEKKÜR……………….…………………………………………………..….v ÖZET…………………….………………………………………………………..vi ABSTRACT…………………………………………………………………...…vii TABLOLAR DİZİNİ………………...…………………………………………...x GİRİŞ …………………………………………………………………………......1 I. BÖLÜM : ARAŞTIRMANIN KAPSAMI……………………………….…...6 1.1. Araştırmanın Konusu……………………………………………………………………....6 1.2. Araştırmanın Amacı………………………………………….………………………….....6 1.3. Araştırmanın Yöntemi……………………………………………………………………...7 1.3.1. Araştırmanın Sahası Ve Örneklemi…………………………...7 1.3.2. Veri Toplama Teknikleri……………………………………...8 1.3.3. Araştırmanın Soruları Ve Hipotezleri………….…...………....9 1.3.4. Veri Analiz Tekniği ve Değerlendirme………………………10 II. BÖLÜM : ÇALIŞMA YAŞAMI VE ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAK….…….11 2.1. Kadın Ve Erkek İstihdamı……………….…………………………...15 2.2. Eski Hükümlü Etiketi Taşımanın Etkileri……….…………….…....26 2.3. Eski Hükümlü İstihdamı….………………………………………......33 ix III. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN BULGULARI………………………..…......41 3.1. Örnekleme İlişkin Sosyo-demografik Veriler…..……….…………..41 3.2. Tek yönlü Tablolar.…………………………………..……………….41 3.2.1. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İşe Alımla İlgili Bilgiler…....41 3.2.2. Toplumsal Cinsiyet bağlamında Suça Bakışa İlişkin Genel Bilgiler…………………………………………………………….…..45 3.2.3. Suça İlişkin İşe Alımla İlgili Bilgiler ……………………..….51 3.3. İki Yönlü Tablolar ve İlişki Analizleri………………………….....…55 3.4. Araştırma Sınırlılıkları……………………………………….…….…83 GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ………………................................85 KAYNAKÇA…………………………………………………………………….95 EK 1. SORU FORMU………………………………………….……….………101 EK 2. ETİK KURUL ONAY YAZISI ……………..……..…………………...105 EK 3. ETİK KURUL BEYAN YAZISI………………………………………..107 EK 4. TEZ ORJİNALLİK FORMU…………………………………………..108tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectEski Hükümlütr_TR
dc.subjectEtiket
dc.subjectToplumsal cinsiyet
dc.subjectİstihdam
dc.titleİşverenler Açısından Eski Hükümlü Çalıştırmaya Bakış: İstanbul Kadıköy’de Bir Saha Araştırmasıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında; eski hükümlü istihdamına ilişkin - artık eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu olmayan - özel sektörün konuya bakışıyla ilgili veri toplamak adına soru formları hazırlanmış, bu formlar iş yerlerinin yoğun olduğu İstanbul ilinin Kadıköy semtinde 150 iş yerine uygulanmıştır. İş yerleri belirlenirken hem kadınların hem de erkeklerin bir arada çalıştığı yerler tercih edilmiştir. Araştırmamızda eski hükümlü bireylerin istihdamına ilişkin bilgilere ulaşmanın yanı sıra, eski kadın hükümlü ve eski erkek hükümlüye bakışa yönelik analizler yapmak da hedeflenmiştir. Ayrıca kadın ve erkeğin iş yaşamına dair işe alım, işten çıkarılma, iş yerinde tolerans ve uyarma gibi durumlarına yanıt aramak amacıyla bu konularla ilgili sorulara da yer verilmiştir. Yapılan görüşmelerde iş yerlerinde erkeklerin daha fazla yer aldığı ve daha çok uyarıldığı, kadınların ise tolere edilen cinsiyet olduğu ve işe alım-işten çıkarılmada eşitlikçi politika izlenmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Ancak söz konusu eski hükümlü olduğunda, bu durum hem kadın hem de erkek için zorlayıcıdır. Katılımcılar suçun türüne göre tutumlarının değişebileceğini belirtseler de, “eski hükümlü” etiketi katılımcıların çoğu tarafından hem kadınlar hem de erkekler adına işe alımda önemli bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.contributor.authorID10157479tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record