Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirkalp, Mümtaz
dc.contributor.authorHilal, Görmez
dc.date.accessioned2017-07-31T08:04:32Z
dc.date.available2017-07-31T08:04:32Z
dc.date.issued2017-07
dc.date.submitted2017-06-23
dc.identifier.citationKAYNAKÇA BACHELARD, G. (2006). Su ve Düşler. (O. Kunal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık. BACHELARD, Gaston. (2013). Mekânın Poetikası (A. Tümertekin, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları BAUDRİLLARD, Jean. (2014). Nesneler Sistemi (O. Adanır, A.Karamollaoğlu, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi BAUDRİLLARD, Jean. (2014). Simülakrlar ve Simülasyon ( O. Adanır, Çev.). İstanbul: Doğu Batı Yayınları. Bloom, P. (2008). Freud. Youtube. Erişim: 12.01.2017. https://goo.gl/v5iQRK CERTEAU, M.De. Giard, L.. Mayol, P. (2015). Gündelik Hayatın Keşfi II ( Çağrı Eroğlu, Erkan Ataçay, Çev.). Ankara: Dost Yayınevi DANTO, Arthur, (2016). Birillo Kutusu. ( C. Kayaş, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları DELEUZE, G., Guattari, F. (2015). Felsefe Nedir?. (T. Ilgaz, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık. DELEUZE, G. (2016). Proust ve Göstergeler. (A. Meral, Çev.). İstanbul: Alfa Yayıncılık. FRANCALANCİ, Ernesto L. (2012). Nesnelerin Estetiği, (çev, Durdu Kundakçı) İstanbul: Dost Kitabevi GOMBRİCH, E.H. (2007). Sanatın Öyküsü, (E. Erduman, Ö. Erduman, Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi Yayıncılık KUBAN, Doğan. (2009). Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları KUNDERA, Milan. (2015). Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği (Fatih Özgüven, Çev.). İstanbul: Can Yayınları LANGER, Susanne K. (2012) . Sanat Problemleri (Çev. A. Feyzi Korur), İstanbul: Mitos- Boyut Sanat Dizisi- 2. MERLEAU-PONTY, M. (2010). Algılanan Dünya. (Ö. Aygün, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık. MERLEAU-PONTY, M. (2012). Göz ve Tin. (A. Soysal, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları PALLASMAA, Yuhani. (2011). Tenin Gözleri, (Aziz Ufuk Kılıç, Çev.), İstanbul: Yem Yayın PROUST, M. (2015). Kayıp Zamanın İzinde Swann'ların Tarafı. ( R. Hakmen, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık. SENNET, Richard. (1999). Gözün Vicdanı Kentin Tasarımı Ve Toplumsal Yaşam (Süha Sertabiboğlu, Can Kurultay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi SHAYEGAN, Daryush. (2012). Yaralı Bilinç, (çev, Haldun Bayrı) İstanbul: Metis Yayıncılık TUNALI, İsmail. (2014). Sanat Ontolojisi, İstanbul: İnkilap Kitabevi Yayıncılık Vikipedi.Erişim:23.02.2017. https://goo.gl/ZgahrGtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3807
dc.description.abstractGörmez, Hilal. “The New Place of Object’s Art Routed Out in Life. MA Artwork Report, Ankara, 2017. İn daily life, tendency of old objects is likened to desiring that high discourse has. As long as the object’s continue to restructure and be repeated, memories andeffects of them keep going to affect our days and future. For modern people, it is hard to see the past in the light of today. If we transcribe it in art, it is so clear that artist has a tendency to restructure and repeat his memories becaus of his nature. Reappear of cultural object’s is deforming the reality of world. At this deforming, industry object’s have a great role. Multi-opportunities provided by industry comdemned the cultural object’s to modern object’s inevitably. Object’s that were routed out in life have a sensetion. Cultural object’s or the object’s kept in memories continue dependency to people in the way of meaning and language even if they are shuted off from their function. When we say “objects that were routed out in life”, we mention about the meanless usage of daily olject’s which we have today or we used to use frequently in past times or a seeking of emblazoned places to emblazoned object’s by people who are exalting them. İn the fist part of the report, including the cultural object’s to work of art was examined with the artists tended to primitive object’s by inspiring Picasso. İn other words, the artists chose the pure one, the African mask. It were tried to be shown that included of those object’s that were reflecting personel and social memory to work of art. Although memory is not a big point in art, it is a important place to base for an artist. Walking around those places that ar referring to voice, taste, smell and childhood memories and coming across perceptible demonstration of these moments embodied work of art and the arist; literally, ıt was touched to soul of person by work of art. In the second part of the report, the cultural object’s standing for experiences have been take away from the life and this has been analyzed. The object’s routed our in life put the art of work against the changing world reality by perception and beyond the experience. This reality is people, it was aimed that cultural objects were included to work of art by turning to cultural existance and with the object kept on the mind was included to work of art by turning the person existance.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY……………………….. .ii BİLDİRİM………………………………......iii ÖZET………………………………….….....v ABSTRACT……………………………….vii İÇİNDEKİLER…………........………........ix GÖRSELLER DİZİNİ…………………….x 1. BÖLÜM 1.1 Nesne ve Sanat Yapıtı........1 1.2 Nesne Ve Bellek.......7 2. BÖLÜM 2.1 Yaşamda Yerinden Edilen Kültürlel Nesne...................14 2.2 Yaşamda Yerinden Edilen Kültürel Nesnelerin Yüceltilmesi.............................21 2.3 Yaşamda Yerinden Edilen Nesnelerin Sanattaki Yeni Yeri Ve Uygulamalar......27 SONUÇ.........51 KAYNAKÇA...52tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectkültürel nesnetr_TR
dc.subjectnesne
dc.subjectyaşam
dc.subjectbirey
dc.subjectbellek
dc.titleYaşamda Yerinden Edilen Nesnenin Sanattaki Yeni Yeritr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetGörmez, Hilal. Yaşamda Yerinden Edilen Nesnelerin Sanattaki Yeni Yeri. Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2017. Günümüzde eski nesnelere yatkınlık soylu bir söylemin sahip olduğu bir arzulamaya benzetilmektedir. Nesneler yinelenmeye ve yapılanmaya devam ettikçe geçmişteki izleri ve anıları şimdiyi ve geleceği etkilemeyi sürdürür. Modern insan için geçmişi bugünün ışığında görmek zordur. Bunu sanat bağlamına uyarlarsak açıktır ki sanatçı doğası nedeniyle anılarını yinelemeye ve yapılandırmaya eğilimlidir. Kültürel nesnelerin yeni görünümleri geçmişe özlem duyan modern insanı, şimdinin gözünde, geçmiş yaşamdaki nesnelerin izinde ve yeniden canlandırılan bir bellekle dünya gerçekliğini biçimsizleştirmektedir. Bu biçimsizleştirmede endüstri nesnelerinin payı büyüktür. Endüstrinin sunduğu çoklu imkanlar kaçınılmaz olarak kültürel nesneleri modern sistemin zamansallığına mahkum etmiştir. Yaşamda yerinden edilen nesnelerde bir duyumsama vardır. Kültürel nesneler veya hatırda tutulan nesneler artık işlevinden yoksun bıraklsada, anlam ve dil bakımından bireye bağlılığını sürdürür. Yaşamda yerinden edilen nesneler denildiğinde söz gelişi günlük yaşamda sahip olduğumuz veyahut bir zamanlar günlük yaşamda sık sık kullanılan kültürel nesnelerin günümüzde ne idüğü belirsiz kullanılmalarından ya da onları yücelten bireyin yüceltilen bir mekan arayışında bulunmasından bahsedilmektedir. Raporun I. bölümünde Picasso’nun ilkel nesnelere yönelmesi yani en saf olanı tercih etmesiyle (Afrika Maskeleri) kültürel nesnelerin sanat yapıtına dahil edilmesi incelenmiştir. Toplumsal ve kişisel belleği yansıtan bu nesnelerin sanat yapıtına dahil edilmesi gösterilmiştir. Bellek sanatta pek az bir işe karışmış olsada sanatçı için referans alınması gereken önemli bir mekandır. Sese, tada, kokuya ve çocukluk anılarına gönderme yapan bu mekanlarda dolaşmak ve bu anların duyumsanabilir göstergeleriyle karşılaşmak sanat yapıtı ve sanatçıyı ete tene büründürmüş tam anlamıyla sanat yapıtıyla kişinin ruhuna dokunulmuştur. Raporun II. Bölümünde, bir zamanlar deneyimlemenin karşılığını bulan kültürel nesnelerin yaşamda yerinden edilmesi incelenmiştir. Yaşamda yerinden edilen nesneler deyimlenmenin ötesinde ve duyumsamanın yoluyla değişen dış dünya gerçekliğinin karşısına sanat yapıtını koyar. Bu gerçeklik insandır. Kültürel nesnelerin, kültürel varlığına dönüş yapılarak sanat yapıtına dahil edilmesi ve hatırda tutulan nesne ile bireyin varlığına dönüş yapılarak sanat yapıtına dahil edilmesi bu bölümde gösterilmesi amaçlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.contributor.authorID10157581tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record