Show simple item record

dc.contributor.advisorÇavuşoğlu, Ali Tarkan
dc.contributor.advisorİsmihan, Mustafa
dc.contributor.authorÇetin, İrem
dc.date.accessioned2017-08-01T12:53:25Z
dc.date.available2017-08-01T12:53:25Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-22
dc.identifier.citationÇetin, İ. (2017). Borç Hedeflemesi Rejimi ve Ekonomik Performans: Politik Makroekonomik Bir Bakış. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3839
dc.description.abstractSince the 1970s, public debt has not displayed a stable trend and increases in public debt ended with debt crisis in many countries. Socio-political instability has significant effects on public spending and borrowing policies, and due to weak institutional structures unsound (myopic and populist) policies cannot be prevented in many economies. Thus, the presence of institutions that stabilize the economy (market) is essential for ensuring macroeconomic stability. In this Ph.D. thesis, following the discussions in the political economy literature, flexible debt targeting is suggested as a market stabilizing fiscal regime. Accordingly, the objective is to investigate the effects of debt targeting regime on macroeconomic performance by using political macroeconomic models. The study focuses on the inclusion of a stable public-debt-ratio target into government's policy objectives and its effects on the intertemporal macroeconomic costs of unsound policies in both centralized and decentralized frameworks. In this vein, initially, the effect of the debt targeting regime on macroeconomic performance has been analyzed in the centralized framework in the case of a rise in political instability. According to the findings, the intertemporal cost of political instability decreases under the debt targeting policy. In addition, stricter debt targeting policy affects economic performance favorably in the second period and, contrary to the Keynesian view, fiscal adjustment policies conducted in the first period have expansionary effects on output performance in the second and overall period. According to another finding of the study, the debt targeting regime reduces the negative effects of strategic borrowing on macroeconomic performance. The main implications of flexible debt targeting regime under centralized framework are found also valid under the decentralized framework. Finally, another finding obtained in the study is that conservative debt targeting policy implemented by the government enables lower debt levels in the case of central bank independence.tr_TR
dc.description.sponsorshipTÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı 2211 Yurt İçi Doktora Burs Programı veYÖKtr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix KISALTMALAR DİZİNİ xi TABLOLAR DİZİNİ xii ŞEKİLLER DİZİNİ xiii GİRİŞ 1 1.MALİ DİSİPLİNSİZLİĞİN POLİTİK EKONOMİSİ 5 1.1 Mali Disiplinsizlik ve Optimal Borçlanma 6 1.2 Mali Disiplinsizliğin Nedenleri: Politik Ekonomi Yaklaşımı 7 1.2.1 Politik Bütçe Dalgalanmaları 9 1.2.2 Politik İstikrarsızlık 11 1.2.3 Kamu Borcunun Stratejik Kullanımı 12 1.2.4 Mali İllüzyon 14 1.2.5 Yıpratma Savaşları 15 1.2.6 Karşı Yönlü Devrevi Politikaların Uygulanmasındaki Asimetri 16 1.2.7 Bürokratik Davranış 16 1.2.8 Ortak Havuz Problemi 17 2.MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BORÇLANMA VE BORÇ HEDEFLEMESİ. 19 2.1 Mali Disiplin ve Kurala Dayalı Maliye Politikası 20 2.2 Mali Sürdürülebilirlik için Borç Kuralı ve Borç Hedeflemesi 25 2.3 Kamu Borcu ve Ekonomik Performans İlişkisi 30 2.4 Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Kamu Borcu İlişkisi 35 3.BORÇ HEDEFLEMESİ REJİMİNİN POLİTİK MAKROEKONOMİK MODELLENMESİ 39 3.1 Merkeziyetçi Kurumsal Yapı 41 3.1.1 Temel Makroekonomik Rejimde Tercihler, Çıktı ve Kısıtlar 41 3.1.2 Temel Rejimde Makroekonomik Denge 44 3.1.3 Esnek Borç Hedeflemesi Rejiminde Makroekonomik Denge 49 3.1.4 Borç Hedeflemesi Rejimi ve Makroekonomik Performans 52 3.1.5 Değerlendirme 59 3.2 Merkeziyetçi Olmayan Kurumsal Yapı 60 3.2.1 Temel Makroekonomik Rejimde Tercihler, Çıktı, Kısıtlar ve Makroekonomik Denge 61 3.2.2 Esnek Borç Hedeflemesi Rejiminde Makroekonomik Denge 66 3.2.3 Borç Hedeflemesi Rejimi ve Makroekonomik Performans 68 3.2.4 Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Kamu Borcu 71 SONUÇ 73 KAYNAKÇA 77 EK 1:Temel Modelde Makroekonomik Denge Çözümünün Türetilmesi 89 EK 2: Borç Hedeflemesi Modelinde Makroekonomik Denge Çözümünün Türetilmesi 91 EK 3: Merkeziyetçi Olmayan Temel Modelde Makroekonomik Denge Çözümlerinin Türetilmesi 94 EK 4: Merkeziyetçi Olmayan Borç Hedeflemesi Modelinde Makroekonomik Denge Çözümlerinin Türetilmesi 97 EK 5: Merkeziyetçi Olmayan Borç Hedeflemesi Modeli: İspatlar 100 EK 6: Orjinallik Raporu 104 EK 7: Etik Kurul İzin Muafiyeti Formu 106 ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectborç hedeflemesitr_TR
dc.subjectpolitik makroekonomi modelleri
dc.subjectmerkez bankası bağımsızlığı
dc.titleBorç Hedeflemesi Rejimi ve Ekonomik Performans: Politik Makroekonomik Bir Bakıştr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetPek çok ülkede, 1970’li yıllardan itibaren kamu borcu istikrarlı bir eğilim sergileyememiş ve kamu borcundaki artışlar borç krizi ile sonuçlanmıştır. Sosyo-politik istikrarsızlığın kamu harcama ve borçlanma politikaları üzerinde önemli etkileri bulunmakta ve pek çok ekonomide kurumsal yapıdaki yetersizlikler sebebiyle hükümetlerin uyguladığı sağlıksız (miyopik ve popülist) politikalar sınırlanamamaktadır. Bu bağlamda, makroekonomik istikrarın sağlanabilmesi için piyasayı istikrarlandırıcı kurumların varlığı önem taşımaktadır. Bu doktora tezinde, bu çerçevede, politik ekonomi literatüründeki tartışmalardan yola çıkarak piyasa istikrarlandırıcı bir mali rejim olarak esnek borç hedeflemesi önerilmiştir. Bu doğrultuda, borç hedeflemesi rejiminin makroekonomik performans üzerindeki etkilerinin politik makroekonomi modelleri kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, hükümetlerin istikrarlı bir kamu borç oranının sağlanmasını, politika hedefleri arasına dahil etmesinin uygulanan sağlıksız politikaların zamanlar arası makroekonomik maliyeti üzerindeki etkisi, hem merkeziyetçi yapıda hem de merkeziyetçi olmayan kurumsal yapıda ele alınmıştır. Bunun için öncelikle, merkeziyetçi kurumsal yapıda, politik istikrarsızlığın arttığı durumda, borç hedeflemesi rejiminin makroekonomik performans üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, politik istikrarsızlığın zamanlar arası maliyeti borç hedeflemesi politikasıyla azalmaktadır. Ayrıca, sıkı borç hedeflemesi politikası ikinci dönemde ekonomik performansı olumlu yönde etkilemekte, birinci dönemde uygulanan mali uyum politikalarının Keynesyen görüşün aksine ikinci dönem ve genel çıktı performansı üzerindeki etkileri genişletici olmaktadır. Çalışmada elde edilen bir başka sonuca göre, borç hedeflemesi politikası, stratejik borçlanmanın makroekonomik performans üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Merkeziyetçi yapıda esnek borç hedeflemesi rejiminin makroekonomik performans üzerindeki etkilerine ilişkin sonuçlar, merkeziyetçi olmayan kurumsal yapı için de sağlanmaktadır. Son olarak, çalışmadan elde edilen bir başka bulgu ise, merkez bankasının bağımsız olduğu durumda, hükümetlerin muhafazakar bir borç hedeflemesi politikası uygulamasının, kamu borcunun daha düşük seviyede gerçekleşmesini sağlayabilecek olmasıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.contributor.authorID10157112tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record