Show simple item record

dc.contributor.advisorArtan, İsmihan
dc.contributor.authorGüngör, İbrahim
dc.date.accessioned2017-08-02T07:44:13Z
dc.date.available2017-08-02T07:44:13Z
dc.date.issued2017-07-18
dc.date.submitted2017-07-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3849
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1.GİRİŞ 1 1.1.Kapsam 1 1.2. Amaç 2 1.3. Varsayımlar 3 1.4. Sınırlılıklar 3 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. İletişim 4 2.1.1. İletişimin Tanımı 4 2.2. İletişimin öğeleri ve süreçleri 7 2.2.1. İletişimin öğeleri 7 2.2.2. İletişimin Süreçleri 8 2.2.3. İletişim Sürecinin İşleyişi 9 2.3. İletişim Modelleri 9 2.3.1 Tek Yönlü (Çizgisel) İletim Odaklı Modeller 10 2.3.2. Karşılıklı İletim Odaklı Modeller 11 2.3.3 Etkileşim Odaklı Modeller 11 2.4. İletişimin Sınıflandırılması 12 2.4.1. Etkilerine Göre İletişim 12 2.4.2. İlişki Sistemlerine Göre İletişim 13 2.4.3. Yönüne (yapısına) Göre İletişim 13 2.4.4. Yönüne ve ya kullanılan araçlara göre iletişim 14 x 2.4.5. Kullanılan Kodlara Göre İletişim 14 2.4.6. Zaman ve Mekân Boyutuna Göre İletişim 14 2.5. İletişim ve Çocuk 14 2.6. İletişim Becerileri 16 2.6.1. Empati 17 2.6.2. Etkin Dinleme 17 2.6.3. Saygı 18 2.6.4. Maske Takmamak 18 2.6.5. Ben Dili 18 2.6.6. Kendini Açma 19 2.7. İletişim Engelleri 19 2.7.1. Çözüm İletileri 20 2.7.2. Bastırıcı/Engelleyici İletiler 21 2.7.3. Dolaylı İletiler 22 2.8. Televizyon 23 2.9. Televizyonun İşlevleri 24 2.10. Televizyonun İletişim Süreci 24 2.11. Televizyon ve Çocuk 27 2.12. Televizyonun Çocuk Üzerindeki Etkileri 30 2.13. Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi ve TRT 33 2.14. TRT’ de Çocuk Yayınları 35 3. GEREÇ ve YÖNTEM 37 3.1. Araştırmanın Amacı 38 3.2. Araştırmanın Evreni: 39 3.3. Araştırmanın Veri Kaynağı (Örneklemi): 39 3.4. Veri Toplama İşlemi 41 3.5. Verilerin Analizi 41 4. BULGULAR 43 5. TARTIŞMA 111 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 120 7. KAYNAKLAR 124 8. EKLER xi Ek 1. İletişim Engelleri Kontrol Listesi 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectİletişimtr_TR
dc.subjectÇizgi dizitr_TR
dc.subjectİletişim engelleritr_TR
dc.subjectTeleviyontr_TR
dc.titleTRT Çocuk Kanalında Yayınlanan Çizgi Dizilerin İletişim Engelleri Açısından İncelenmesitr_TR
dc.typemasterThesisen
dc.description.ozetÖZET Güngör, İ., TRT Çocuk Kanalında Yayınlanan Çizgi Dizilerin İletişim Engelleri Açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Bu çalışma, TRT Çocuk kanalında okul çağı çocuklara yönelik yayınlanan çizgi dizilerin iletişim engelleri açısından incelenmesini amaçlamıştır. Araştırmanın veri kaynağını TRT Çocuk kanalında 2016 yılında okul çağı çocuklara yönelik yayınlanan 33 çizgi dizi içerisinden 5 çizgi dizinin ortalama 60 dakikalık yayınları oluşturmuştur. Araştırma nitel araştırma yönteminin durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Araştırma kapsamında veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İncelenen çizgi dizilerde iletişim engellerinin kullanımına 9-12 yaş grubuna yönelik çizgi dizilerde 6-9 yaş grubuna yönelik çizgi dizilere göre daha fazla yer verildiği görülmüştür. Çizgi dizilerde sırasıyla iletişim engellerine göre en çok çocuktan-çocuğa, yetişkindençocuğa, yetişkinden-yetişkine ve çocuktan-yetişkine iletişimde iletişim engeli iletilerine yer verildiği görülmüştür. 6-9 yaş grubu çizgi dizilerde en çok yetişkindençocuğa, 9-12 yaş grubu çizgi dizilerde ise çocuktan-çocuğa olan iletişimde iletişim engeli içeren iletilerin olduğu görülmüştür. Çizgi dizilerde iletişim engeli kategorilerine göre sırasıyla en çok bastırıcı, çözüm ve dolaylı iletilere yer verildiği görülmüştür. Çizgi dizilerde İletişim engeli iletilerine göre ise sırasıyla en çok “Yargılamak, Eleştirmek, Suçlamak”, “Emir Vermek, Yönetmek, Talep Etmek”, “Uyarmak, Tehdit Etmek”, “Güven Vermek, Duygularını Paylaşmak”, “Yorumlamak, Tahlil Yapmak”, “İğnelemek, Takılmak, Utandırmak”, “İsim Takmak, Alay Etmek”, “Sorguya çekmek, İrdelemek”, “Öğretme, Nutuk Çekme, Gerekçeleri Anlatma”, “Konuyu Saptırmak, Dikkati Dağıtmak”, “Akıl Vermek, Öneri ya da Çözüm Sunmak”, “Ahlak Dersi Vermek, Öğüt Vermek”, “Övmek, Pohpohlamak” iletilerine yer verildiği görülmüştür.tr_TR
dc.description.ozetGüngör, İ. Examining the cartoons broadcasting in the channel of TRT Çocuk in terms of Communication Barriers. Hacettepe University Institute of Health Sciences Ms.A. Thesis in Child Development and Education, Ankara 2017. In this research, it is aimed to examine the cartoons broadcasting periodically in the channel namely TRT for school age children in terms of communication barriers. The date source of the research consited of average sixty minutes boradcasting of five cartoons watched on the channel of TRT Child selected from thirty-three cartoons which are for school age children. The research was conducted with the case study design of the qualitative research method. The data of the research was analyzed by content analysis method. It was observed that the use of communication barriers was determined more in the cartoons examined in the research for children between 9 and 12 years old than 6 and 9 years old. It has been seen that there are mostly in the sequence of child-tochild, adult to child, adult to adult and child to adults communication barriers in communication. In the cartoons for children between 6 and 9 years old, there are more messages including communication barriers in the communication of adult to child. In the cartoons for children between 9 and 12 years old, there are more mesages including communication barriers in the communication of child to child. In the cartoons, it has been seen that it has been given place for repressive, solution and indirect messages respectively according to communication barriers categories. According to communication barriers mesaages, there has more given place for “Judging, Criticizing, Disagreeing, Blaming”, “Ordering, Direction or Demanding”, “Warning or Threatening” “Reassuring, Sympathizing, Consoling”, “İnterpreting, Analyzing”, “Shaming, Ridiculing, Labeling, Name Calling”, “Questioning, Probing“, “Withdrawing, Distracting, Humoring, Changing The Subject “, “Giving Advice, Making Suggestions, Providing Solutions”, “Moralizing, Preaching, Telling Them Their Duty”, Agreeing, Approving, Praising” respectively in the cartoons,en
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID10157228tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record