Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Nurettin
dc.contributor.authorErgasheva, Kanyshai
dc.date.accessioned2017-08-09T11:46:29Z
dc.date.available2017-08-09T11:46:29Z
dc.date.issued2017-07-04
dc.date.submitted2017-06-21
dc.identifier.citationTezimde alıntılar parantez içinde yazarı, yayınlanan yılı ve bilgiyi aldığım sayfa gösterilerek atıf yapılmıştırtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3889
dc.description.abstractThe topic of this thesis is relative clause constructions in Kyrghyz. Although Turkic Languages are generally similar to each other in terms of relativization, there are some semantic differences. In the classification of the relative clause constructions in Turkic Languages there were stated some differences in some languages including Kyrghyz ones. Therefore, the scope of this thesis was to state the structure and functions of the relative clause constructions in Kyrghyz. In this thesis, we have tried to determine the function of the headmarked relative clause contractions, which are unique only to some of Turkic Languages, including Kyrghyz.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY .................................................................................................................... I BİLDİRİM ................................................................................................................................. II YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ....................................................... III ETİK BEYAN .......................................................................................................................... IV TEŞEKKÜR ............................................................................................................................. V ÖZET ....................................................................................................................................... VI ABSTRACT ........................................................................................................................... VII İÇİNDEKİLER ....................................................................................................................... VIII I. GİRİŞ .................................................................................................................................... 1 1. Kapsam ve Amaç ................................................................................................................... 1 2. Kırgızlar ve Kırgız Dili ............................................................................................................ 3 3. Sözdizimsel Çalışmaların Başlaması ve Sıfat-Fiiller.............................................................. 5 4. Dünya Dillerinde ve Kırgızcada Sıfat-Fiil Yapıları ................................................................ 12 II. KIRGIZCADA SIFAT-FİİLLER .......................................................................................... 14 1. Biçimbirimsel İnceleme ........................................................................................................ 14 2. İç Sözdizimsel İşlevleri ......................................................................................................... 17 3. Dış Sözdizimsel Özellikleri ................................................................................................... 21 III. ÖZERK NİTELEME .......................................................................................................... 28 1. Özel/Belirli Kişiyi ya da Varlığı Belirtenler ............................................................................ 32 2. Genel Bir Kişiyi ya da Varlığı Belirtenler .............................................................................. 36 3. Bar/Cok Sözcükleriyle Yapılanlar ........................................................................................ 42 4. Sıfat-fiillerin Diğer Fiilimsilerden Ayrımı ............................................................................... 48 5. Nesneyi Niteleyen Sıfat-fiil Yan Tümcelerinde Belirginlik ................................................ 54 5.1. Nitelenen Ögenin Sıfat-fiilin Çerçevesinde Parçalanması ..................................... 55 5.2. Nesneyi Niteleyen Sıfat-fiil Yan Tümceleri .............................................................. 56 IV. SIFAT-FİİL CÜMLELERİNDE ZAMAN, GÖRÜNÜŞ ve KILINIŞ .................................... 67 1. Zaman .............................................................................................................................. 68 1.1. Sıfat-fiil Yan Cümlelerinde Zaman ....................................................................... 70 2. Kılınış ............................................................................................................................... 79 3. Görünüş ........................................................................................................................... 80 3.1. Sıfat-Fiil Yan Cümlelerinde Görünüş ...................................................................... 81 SONUÇ .................................................................................................................................. 88 KAYNAKLAR ........................................................................................................................ 90 EKLER ................................................................................................................................... 94 Ek 1. ....................................................................................................................................... 94 Ek 2. ....................................................................................................................................... 95tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsıfat-fiiltr_TR
dc.subjectsıfat-fiil yapıları
dc.subjectsıfat-fiil yan cümlesi
dc.subjectnitelenen öğe
dc.subjectözne
dc.subjecttümce
dc.subjectözerk niteleme
dc.subjectzaman
dc.subjectgörünüş
dc.subjectkılınış
dc.titleKırgızcada Sıfat-Fiil Yan Cümleleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetElinizdeki tez çalışması Kırgızcadaki sıfat-fiil yan cümleleri üzerine yapılmıştır. Genel olarak Türk dillerinde sıfat-fiiller yan cümle oluşturmaları açısından birbirine benzemesine rağmen, anlamsal olarak bazı farklılıklar içermektedirler. Türk dillerindeki sıfat-fiil yapıları üzerine yapılan sınıflandırmada Kırgızcadaki sıfat-fiil yapılarının bazı farklılıklar taşıdığı belirtilmiştir. Bu tez Kırgızcadaki sıfat-fiillerin yapısını, işlevini tespit etmek amacıyla ele alınmış bir çalışmadır. Burada sıfat-fiil yapıları morfosentaktik ve anlamsal açıdan ele alınmıştır. Diğer Türk dillerinden farklı olan başad işaretleyici sıfat-fiil yapılarının işlevi tespit edilmeye çalışıldı.tr_TR
dc.contributor.departmentÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarıtr_TR
dc.contributor.authorID10153991tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record