Show simple item record

dc.contributor.advisorTuzgöl Dost, Meliha
dc.contributor.authorKepir Savoly, Dursun Didem
dc.date.accessioned2017-08-11T09:32:37Z
dc.date.available2017-08-11T09:32:37Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-08
dc.identifier.citationKepir Savoly, D. D. (2017). Okuldan işe geçiş becerileri geliştirme programının kariyer uyumu ve kariyer iyimserliğine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3904
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the effectiveness of the School-to-Work Transition Skills Development Program (SWTSDP) on senior year university students’ career adaptability and career optimism. In line with this, the psycho-educational program which was developed in United States (US) were adapted to Turkish culture and it was implemented to the volunteer students for 12 weeks long. The experimental and control groups were established with 32 participants. In this study, pretest-posttest control group design was used. In addition, the follow-up test was applied to the experimental group three months after the program was terminated. Data was collected in this study by using Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) which was developed by Savickas and Porfeli (2012) and adapted to Turkish culture by Büyükgöze Kavas (2014) and Career Optimism Scale (COS) which was developed by researcher within the study. The package program of SPSS 21.0 was used in order to analyze these data. Wilcoxon Signed Rank Test was utilized to compare the results of the experimental group’s pretest-posttest and posttest-follow up test. Also, the results of the experimental and control groups’ posttests were compared with Mann Whitney U Test. According to the results of the study, it was found that the students in experimental group had higher career adaptability and career optimism after the implementation of the program; the experimental group’s career adaptability and career optimism were higher than the control group. In addition after the follow-up test, it was determined that the program’s effectiveness on the career adaptability and career optimism continued three months after the implementation.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL ve ONAY ii ETİK BEYANNAMESİ iv TEŞEKKÜR v ÖZ ix ABSTRACT x İÇİNDEKİLER xi TABLOLAR DİZİNİ xiii ŞEKİLLER DİZİNİ xiv KISALTMALAR DİZİNİ xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi: 10 1.2. Problem Cümlesi: 13 1.2.1. Denenceler: 14 1.3. Sayıltılar: 14 1.4. Sınırlılıklar: 15 1.5. Tanımlar: 15 1.6. Araştırmanın Kuramsal Temeli 16 1.6.1. Okuldan İşe Geçiş 16 1.6.2. Kariyer Yapılandırma Kuramı 20 1.6.3. Kariyer Uyumu 24 1.6.4. Kariyer İyimserliği 26 2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 30 2.1. Kariyer Uyumu ile İlgili Çalışmalar 30 2.2. Kariyer İyimserliği ile İlgili Çalışmalar 34 2.3. Kariyer Uyumu ve Kariyer İyimserliğini Beraber Ele Alan İlgili Çalışmalar 38 3. YÖNTEM 41 3.1. Araştırmaya Katılan Bireyler 41 3.1.1. OİGBGP’nin Uygulanması Kapsamında Araştırmaya Katılan Bireyler 41 3.2. Veri Toplama Araçları 44 3.2.1. Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği (KUYÖ) 44 3.2.2. Kariyer İyimserliği Ölçeği (KİÖ) 45 3.2.2.1. KİÖ’nün Madde Havuzu ve Deneme Formu Oluşturma Aşaması 45 3.2.2.2. KİÖ’nün Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi Aşaması 47 3.2.2.3. KİÖ’nün Puanlanması 50 3.3. Araştırma Deseni 51 3.4. İşlem Yolu 51 3.4.1. OİGBGP’nin Dayandığı “Career Navigation” Programına İlişkin Bilgiler 51 3.4.2. OİGBGP’yi Türk Kültürüne Uyarlama Çalışmaları 53 3.4.3. Türk Kültürüne Uyarlanan OİGBGP’nin İçeriği 55 3.5. Verilerin Analizi 57 4. BULGULAR VE TARTIŞMA 59 5. SONUÇ ve ÖNERİLER 72 5.1. Sonuçlar 72 5.2. Öneriler 72 5.2.1. Araştırmacılara Yönelik Öneriler 72 5.2.2. Uygulamacılara Yönelik Öneriler 73 5.2.3. Politika Yapıcılara Yönelik Öneriler 75 KAYNAKÇA 77 EKLER DİZİNİ 89 EK 1. ETİK KOMİSYON ONAY BİLDİRİMİ 90 EK 2. ORİJİNALLİK RAPORU 91 EK 3. KUYÖ ÖRNEK MADDELERİ 93 EK 4. KİÖ UZMAN GÖRÜŞÜ FORMU 94 EK 5. KİÖ İLK DENEME FORMU 96 EK 6. KİÖ MADDELERİNİN BİRİNCİ FAKTÖRDEKİ YÜK DEĞERLERİ 98 EK 7. KİÖ ÖRNEK MADDELERİ 99 EK 8. ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK SORULARI 100 EK 9. OİGBGP OTURUMLARI 101 ÖZGEÇMİŞ 114tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectkariyer psikolojik danışmanlığı=career counselingtr_TR
dc.subjectkariyer uyumu=career adaptabilitytr_TR
dc.subjectkariyer iyimserliği=career optimismtr_TR
dc.subjectokuldan işe geçiş=school-to-work transitiontr_TR
dc.titleOkuldan İşe Geçiş Becerileri Geliştirme Programının Kariyer Uyumu ve Kariyer İyimserliğine Etkisitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, Okuldan İşe Geçiş Becerileri Geliştirme Programının (OİGBGP) üniversite son sınıf öğrencilerinin kariyer uyumu ve kariyer iyimserliği üzerindeki etkisini sınamayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geliştirilen psiko-eğitsel bir program, Türk kültürüne uyarlanmış ve programa katılmaya gönüllü olan üniversite son sınıf öğrencilerine 12 hafta boyunca uygulanmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan deney ve kontrol gruplarında toplam 32 kişi yer almıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Programın öğrencilere uygulaması bittikten üç ay sonra, deney grubuna izleme testi uygulanmıştır. Araştırmada veriler, Savickas ve Porfeli (2012) tarafından geliştirilen ve Büyükgöze Kavas (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği (KUYÖ) ve bu çalışma kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilen Kariyer İyimserliği Ölçeği (KİÖ) ile toplanmıştır. Bu verilerin çözümlenmesinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Deney grubunun ön test ve son test; son test ve izleme testi puanlarını karşılaştırmak için Wilcoxon İşaretli Sıralar testinden yararlanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun son test puanları ise Mann Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre, deney grubundaki öğrencilerin OİGBGP sonrasında kariyer uyumu ve kariyer iyimserliklerinin arttığı; deney grubundaki öğrencilerin kariyer uyumu ve kariyer iyimserliklerinin kontrol grubundakilere kıyasla yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca yapılan izleme testi çalışmasında, programın kariyer uyumu ve kariyer iyimserliği üzerindeki etkisinin üç ay sonra da sürdüğü saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID181724tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record