Show simple item record

dc.contributor.authorTarman, İlknur
dc.date.accessioned2017-09-20T11:24:33Z
dc.date.available2017-09-20T11:24:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3981
dc.description.abstractBu araştırmada, Harita ve Küre Kullanımı Eğitim Programının, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının harita ve küre okuma ve yorumlama becerilerine etkisi incelenmiştir. On haftalık harita ve küre kullanımı eğitim programının etkisini değerlendirmek amacıyla, ön-test /son-test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde bulunan üç özel eğitim kurumunun anaokulunda öğrenim gören, 28’i deney (16 kız, 12 erkek) , 28’i kontrol grubunda (14 kız, 14 erkek) olmak üzere toplam 56 çocuk oluşturmuştur. Veriler, “Beş Yaş Çocukları İçin Harita ve Küre Okuma ve Yorumlama Becerilerini Değerlendirme Testi” kullanılarak toplanmıştır. Değerlendirme testi, deneysel işlem öncesi ve sonrasında çocuklara verilmiş, ayrıca deney grubuna eğitim programı bitiminden dört hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmada, deney grubunda yer alan çocuklara bulundukları ortamdaki yaşantılarına ek olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Harita ve Küre Kullanımı Eğitim Programı” uygulanırken, kontrol grubundaki çocuklara öğretmenleri tarafından günlük eğitim programlarının uygulanmasına devam edilmiştir. Verilerin analizinde, deney ve kontrol grupları arasındaki başarı ve cinsiyet farklılıklarının belirlenmesinde bağımsız gruplar için t-testi, deney ve kontrol gruplarının kendi içlerindeki başarı ve cinsiyete ilişkin puan ortalamalarının karşılaştırılmasında ise bağımlı gruplar için t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubu çocuklarının harita ve küre okuma ve yorumlama becerileri puan ortalamaları ile kontrol grubu çocuklarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı fark gözlenmiştir. Ayrıca, deney grubu çocuklarının son-test/izleme testi ölçümleri arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Bu sonuçlar, uygulanan harita ve küre kullanımı eğitim programının, çocuklara harita ve küre okuma ve yorumlama becerilerini kazandırmada etkili ve kalıcı olduğunu ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectharita ve küre becerisitr_TR
dc.subjectharita ve küre okuma ve yorumlama becerisi
dc.subjectokul öncesi eğitimi
dc.subjectcoğrafi beceriler
dc.titleHarita ve Küre Kullanımı Eğitiminin Beş Yaş Çocuklarının Harita ve Küre Okuma ve Yorumlama Becerilerine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Effect Of Map And Globe Education On Five Years Old Children’s Map And Globe Reading and Interpretation Skillstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentOkul Öncesi Eğitimi Bölümütr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record