Show simple item record

dc.contributor.advisorTepe, Harun
dc.contributor.authorÇetinkıran Balcı, Elif
dc.date.accessioned2017-11-08T12:11:01Z
dc.date.available2017-11-08T12:11:01Z
dc.date.issued2017-10-20
dc.date.submitted2017-10-20
dc.identifier.citationARENDT, Hannah. (1992). Lectures on Kant’s Political Philosophy, (Ronald Beiner, Ed.). The University of Chicago Press. ARENDT, Hannah. (1993). Men in Dark Times, New York: A Harverst Book Harcourt Brace & Company. ARENDT, Hannah. (2005). “Kant’ın Siyaset Felsefesi Üzerine Notlar”, (Çev. Yasemin Tezgiden). Cogito, Sayı:41-42, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s: 340- 380. ARENDT, Hannah. (2012a). Geçmişle Gelecek Arasında, (Çev. Bahadır Sina Şener). İstanbul: İletişim Yayınları. ARENDT, Hannah. (2012b). Devrim Üzerine, (Çev. Onur Eylül Kara). İstanbul: İletişim Yayınları. ARENDT, Hannah. (2013). İnsanlık Durumu, (Çev. Bahadır Sina Şener). İstanbul: İletişim Yayınları. ARENDT, Hannah. (2014a). Formasyon, Sürgün, Totalitarizm, (Çev. İbrahim Yıldız). Ankara: Dipnot Yayınları. ARENDT, Hannah. (2014b). Totalitarizmin Kaynakları 2: Emperyalizm, (Çev. Bahadır Sina Şener). İstanbul: İletişim Yayınları. ARENDT, Hannah. (2014c). Totalitarizmin Kaynakları 3: Totalitarizm, (Çev. İsmail Serin). İstanbul: İletişim Yayınları. ARENDT, Hannah. (2016a). Şiddet Üzerine, (Çev. Bülent Peker). İstanbul: İletişim Yayınları. ARENDT, Hannah. (2016b). Kötülüğün Sıradanlığı, (Çev. Özge Çelik). İstanbul: Metis Yayınları. ARİSTOTELES. (2007). Nikomakhos’a Etik, (Çev. Saffet Babür). Ankara: Bilgesu Yayınları. ARİSTOTELES. (2009). Politika, (Çev. Mete Tunçay). İstanbul: Remzi Kitapevi. AKARSU, Bedia. (1982). Ahlak Öğretileri, İstanbul: Remzi Kitapevi. AKARSU, Bedia. (2006). “Kant’ta İnsanlık İdeali ve Özgürlük Sorunu”, Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, (Yay. Haz. Ercan Şen, Ed. Nebil Reyhani). Ankara: Vadi Yayıncılık, s. 304-310. AŞKIN, Zehragül. (2008). “Kant ve Heidegger’de Özgürlük Sorunu”, Kaygı Dergisi, Sayı: 11, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, s: 53- 67. BENHABİB, Seyla. (2014). Ötekilerin Hakları, (Çev. Berna Akkıyal). İstanbul: İletişim Yayınları. BERKTAY, Fatmagül. (2012). Dünyayı Bugünden Sevmek, İstanbul: Metin Yayınları. BERKTAY, Fatmagül. (2015). Tarihin Cinsiyeti, İstanbul: Metis Yayınları. BERKTAY, Fatmagül. (2016). Politikanın Çağrısı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. BERNSTEİN, Richard. (2010). Radikal Kötülük, (Çev. Nil Erdoğan, Filiz Deniztekin). İstanbul: Varlık Yayınları. CANOVAN, Margaret. (1991). Hannah Arendt, A Reinterpretation of Her Political Thought, Cambridge: Cambridge University Press. CASSİRER, Ernst. (1996). Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi, (Çev. Doğan Özlem). İstanbul: İnkılap Yayınevi. CEVİZCİ, Ahmet. (2007). Aydınlanma Felsefesi Tarihi, Bursa: Asa Kitapevi. COPLESTON, Frederick. (2004). Kant, (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi. ÇÖREKÇİOĞLU, Hakan. (2004). Bir Politika Filozofu Olarak Kant, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı. ÇÖREKÇİOĞLU, Hakan. (2010). Kant Felsefesinin Politik Evreni, (Der. Hakan Çörekçioğlu). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. DEVECİ, Cem. (1998), “Siyasetin Sınırı Olarak Kamusallık: Arendt’in Kant’tan Çıkarsadıkları”, DoğuBatı Düşünce Dergisi, 1998-9, Sayı:5, s. 103- 120. GANDER, Hans-Helmuth. (2009). Doğumunun 100. Yılında Hannah Arendt, (Yay. Haz. Sanem Yazıcıoğlu). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. GİLLES, Deleuze. (2015). Kant Üzerine Dört Ders, (Çev. Talat Kılıç). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. GOLDMAN, Lucien. (1983). Kant Felsefesine Giriş, (Çev. Afşar Timuçin). İstanbul: Metis Yayınları. GÖKBERK, Macit. (1948). Kant ve Herder’in Tarih Anlayışları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. GUYER, Paul. (2005). “Kant’ın Ödevler Sistemi”, Cogito, Sayı: 41-42, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 227- 339. GÜNAL, Hüseyin. (2015). Hannah Arendt ve İnsanlığa Karşı Suçlar, Ankara: Dost Kitapevi. HABERMAS, Jürgen. (2005). “İki Yüzyıl Sonrasından Geriye Bakışın Kazanımlarıyla Kant’ın Ebedi Barış İdesi”, Cogito, Sayı: 41-42, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 381-418. HASSNER, Pierre. (2010). “Immanuel Kant: Ahlak ve Politika İlişkisi”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, (Yay. Haz. Hakan Çörekçioğlu). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 81-124. HEIMSOETH, Heinz. (2012). Kant’ın Felsefesi, (Çev. Takiyettin Mengüşoğlu). Ankara: DoğuBatı Yayınları. HELLER, Agnes. (2010). “Kant’ın Politika Felsefesinde Özgürlük ve Mutluluk”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, (Der. Çev. Hakan Çörekçioğlu), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 171- 187. JOHNSON, Patrica, A. (2013). Arendt Üzerine, (Çev. Derya Aybakan Saliya). Ankara: Sentez Yayıncılık. KALAYCI, Nazile. (2013). “Farklılıkların Temsili Sorunu ve Kamusal Alan. Amme İdare Dergisi, Cilt: 46, Sayı: 4, s. 1-25. KANT, Immanuel. (1982). “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, Yazko: Felsefe Yazıları, 4. Kitap, (Çev. Uluğ Nutku), İstanbul. KANT, Immanuel. (1887). The Philosophy of Law, (Trans. William Hastie). Edinburg. KANT, Immanuel. (1991). The Metaphysics of Morals, (Trans. Mary Gregor). Cambridge: Cambridge University Press. KANT, Immanuel. (2000). Gelecekte Bir Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena. (Çev. Ioanna Kuçuradi, Yusuf Örnek). Ankara: Türkiye Felsefe Kurum Yayınları. KANT, Immanuel. (2009). Pratik Aklın Eleştirisi, (Çev. Ioanna Kuçuradi, Ülker Gökberk, Füsun Akatlı). Ankara: Türkiye Felsefe Kurum Yayınları. KANT, Immanuel. (2010a). Yaşamın Anlamı. (Çev. Gürsel Uyanık- Ahmet Sarı). İstanbul: Birey Yayıncılık. KANT, Immanuel. (2010b). “Yaygın Bir Söz Üstüne: ‘Teoride Doğru Olabilir Ama Pratikte İşe Yaramaz [Teori ve Pratik]”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, (Der. Çev. Hakan Çörekçioğlu). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 17- 56. KANT, Immanuel. (2011). Yargı Yetisinin Eleştirisi, (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları. KANT, Immanuel. (2013). Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, (Çev. Ioanna Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. KANT, Immanuel. (2014a). “ ‘Aydınlanma Nedir?’ Sorusuna Yanıt”, Seçilmiş Yazılar, (Çev. Nejat Bozkurt). Bursa: Sentez Yayıncılık, s. 313- 325. KANT, Immanuel. (2014b). “İnsanlık Tarihinin Tahmini Başlangıcı”, Tarih Felsefesi, (Haz. Çev. Doğan Özlem, Güçlü Ateşoğlu, Metin Bal, Güçlü Ateşoğlu). Ankara: DoğuBatı Yayınları. KANT, Immanuel. (2014c). “Sürekli (Ebedi) Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme”, Seçilmiş Yazılar, (Çev. Nejat Bozkurt). Bursa: Sentez Yayıncılık, s. 327- 376. KANT, Immanuel. (2015). Arı Usun Eleştirisi, (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları. KART, Berfin. (2010). “Immanuel Kant’ta Etik Özgürlük-Toplumsal Özgürlük İlişkisi”, Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik, Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Bildirileri, (Ed. İsmail Serin). Bursa: Asa Yayınevi, s. 232, 241. KERSTİNG, Wolfgong. (2010). “Politika, Özgürlük, Düzen: Kant’ın Politika Felsefesi”, (Der. Çev. Hakan Çörekçioğlu). Kant Felsefesinin Politik Evreni, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 57- 80. KETENCİ, Taşkıner. (2006). “Eleştiri ve Aydınlanma”, Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, (Yay. Haz. Ercan Şen, Ed. Nebil Reyhani). Ankara: Vadi Yayınları, s. 466- 473. KILINÇ, Nilgün, T. (2012). Politika ve Sorumluluk, İstanbul: Birikim Yayınları. KUÇURADİ, İoanna. (1988). Uludağ Konuşmaları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. KUÇURADİ, İoanna. (Der.). (1996). İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. KUÇURADİ, İoanna. (1997). Çağın Olayları Arasında, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. MENGÜŞOĞLU, Takiyettin. (2014). Kant ve Scheler’de İnsan Problemi, Ankara: DoğuBatı Yayınları. MİLL, John S. (2004). Hürriyet Üzerine, Ankara: Liberte Yayınları. ONAT, Nazım. (2013). Kamusal Alan ve Sınırları, İstanbul: Yön Matbaacılık. O’SULLIIVAN, Noel. (1981). “Hannah Arendt, Eski Yunan Özlemi ve Endüstri Toplumu”, Çağdaş Siyaset Felsefecileri, (Çev. Gülayşe Koçak), İstanbul: Remzi Kitapevi, s. 223- 245. ÖZCAN, Muttalip. (2006). İnsan Felsefesi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. ÖZCAN, Muttalip. (2011). “İnsanlaşma, Etik ve Siyaset: Antik ve Modern”, Felsefelogos, Sayı: 41, s. 163- 185. ÖZBEK, Meral. (2015). Kamusal Alan, İstanbul: Hill Yayınları. PLATON (1998). Devlet, (Çev. Sebahattin Eyüboğlu, Mehmet Ali Cimcöz). İstanbul: Remzi Kitapevi. RAWLS, John. (2005). “Kant’ın Ahlak Felsefesinin İzlekleri”, Cogito, Sayı: 41-42, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 241- 276. RECKİ, Birgit. (2005). “Kant ve Aydınlanma”, (Çev. Hakan Çörekçioğlu). Cogito: Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Sayı: 41-42, Yapı Kredi Yayınları, s. 192- 213. SATICI, Murat. (2012). Kant’ın Hukuk Felsefesi ve Çağdaş Hukuk Felsefesine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, İzmir. SEZER, Devrim. (2014). “Hannah Arendt”, Siyaset Felsefesi Tarihi, (Ed. Ahu Tuncel, Kurtuluş Gülenç). Ankara: DoğuBatı Yayınları, s. 638- 678. SUNAR, İlkay. (1986). Düşün ve Toplum, Ankara: Birey ve Toplum Yayınları. TEKİN, Serdar. (2015). “Dünyayı Başkalarıyla Paylaşmak: Etik mi Politik mi? Gadamer ve Arendt Arasında Felsefi Bir Karşılaşma”, Felsefi Düşün, Sayı: 4, s. 201- 220. TEPE, Harun. (2013). “Kant Etiği ve Barış Düşüncesi: Etik Savaşları Önleyebilir mi?”, Barışın Felsefesi, (Haz. İoanna Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, s. 63- 73. TEPE, Harun. (2014). “Günümüz Sorunları Karşısında Kant Etiği Çaresiz midir?”, Felsefi Düşün, Sayı: 3, s. 157- 169. TEPE, Harun. (2016a). ‘Pratik Etik’, Ankara: BilgeSu Yayınları. TEPE, Harun. (2016b). ‘Teorik Etik’, Ankara: BilgeSu Yayınları. TÜRKER, Ebru A. (2004). Hannah Arendt’te Politika ve Yurttaşlık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. YAZICIOĞLU, Sanem. (2009). Doğumunun Yüzüncü Yılında Hannah Arendt, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. WEİNTRAUB, Jeff. (1997). The Public/Private Distinction, The University of Chicago Press. WOOD, Allen W. (2009). Kant, (Çev. Aliye Kovanlıkaya). Ankara: Dost Kitapevi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4048
dc.description.abstractThe concept of freedom in the philosophy history has become a matter of concern to almost all philosophers. Freedom is now confronted as one of the most debated issues both in the personal and social arena. When we look back the history, we find the freedom as a concept always reflecting the long awaited, for which has been fought and human life ended. One of the main reasons of giving so much importance to freedom is that freedom being the essence of being human, that man can be human with freedom. In other words, a person who does not have the freedom that appears as a distinctive feature of the human kind has lost something from his humanity. We see that philosophers cannot agree on the answers to the question "what is freedom?" despite the fact that the importance of freedom and it being a matter for centuries being debated. Philosophers deduce different things from freedom, and the concept of freedom is filled in different forms at different times and conditions. Although there are too many things to learn through different perspectives of freedom that brought by the philosophers we undoubtedly witness that sometimes freedom is used in other contexts, which are not that related to the freedom, apart from its true meaning. Confusion of the concept of freedom with other concepts and not making conceptual distinctions are the major reason for this. As a result, the concept of freedom is used aside from its true meaning, and loses its core meaning by being assigned different meanings by different people and groups. In this study we will consider the views of two philosophers, who have laid freedom on the foundation of their philosophical systems and approached freedom from different angles. Kant’s and Arendt’s understanding of freedom will be evaluated in the first and second chapters of the thesis, respectively. These two philosophers’ different angles however accurate approach to the freedom constitutes our main reason for choosing them in our study. As a result of these two different perspectives, which one is ethical and the other political, we expect to be able to reveal the right approach to the concept of freedom, and the nature and essence of this concept, which is an indispensable part of human life.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………………………….. i BİLDİRİM………………………………………………………………………… ii TEŞEKKÜR………………………………………………………………………. iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi GİRİŞ………………………………………………………………………………….. 1 1.BÖLÜM : KANT’IN ÖZGÜRLÜK GÖRÜŞÜ ………………………….…… 8 1.1. Bir Aydınlanma Filozofu Olarak Kant …………………………………… 8 1.2. Kant’ın Teorik Felsefesi Ve Saf Aklın Eleştirisi ………………………..……………… 13 1.2.1. Transendental Estetik ………..…….. 25 1.2.2. Transendental Analitik 29 1.2.3. Transendental Diyalektik 33 1.3. Saf Aklın Bir İdesi Olarak Özgürlük 37 1.4. Pratik Akıl 45 1.5. Etik Bir Sorun Olarak Özgürlük 47 1.5.1. İyi İsteme ve Ödev 49 1.5.2. Ahlak Yasası 52 1.6. Ahlak Yasası Ve Özgürlük ……………………………………………. 62 1.7. Kant’ın Politika Felsefesi ………………………………... 70 1.8. Toplumsal Bir Varlık Olarak İnsan …………..……… 72 1.9. Kant’ın Politika Felsefesinde Özgürlük Kavramı……………………………………….. 78 1.10. Ahlak Ve Hukuk İlişkisi ………………………………………………………… 92 2. BÖLÜM : HANNAH ARENDT’İN ÖZGÜRLÜK GÖRÜŞÜ 106 2.1. Hannah Arendt’in Politika Anlayışı…………………………….……………… 107 2.2. Arendt’te Özel Alan Ve Kamusal Alan Ayrımı ……….…….………………………… 110 2.3. Vita Activa: Emek, İş, Eylem ………………..…………………….... 121 2.3.1. Bedenimizin Emeği ve Animal laborans ……...…..………...…………... 124 2.3.2. Elimizin İşi ve Homo Faber …………..……..……………………….. 128 2.3.3. Eylem ve Politik Yaşam …………..…………..……. 133 2.4. Konuşma Ve İnsani Çoğulluk ………..…..………………... 134 2.5. Genişletilmiş Zihin Ve Politik Yargı ……..….………………………… 139 2.6. Eylem Ve Öngörülemezlik ……………………… 143 2.7. Özgürlük Ve Politika ………………....…….……………….. 149 2.8. Totalitarizm Tecrübesi Ve Kamusal Alanın Çöküşü………………………………. 160 2.9. Modern Çağda Toplumsal Alanın Yükselişi…………………………………… 175 SONUÇ…………………………. 184 KAYNAKÇA………………………………………………...……………………… 211 EK 1: TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU EK 2: ETİK KURUL İZİN FORMUtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectözgürlüktr_TR
dc.subjectahlak
dc.subjectetik
dc.subjectinsan
dc.subjectisteme
dc.subjecteylem
dc.subjectsiyaset
dc.subjecttotalitarizm
dc.titleÖzgürlük Kavramını Yeniden Düşünmek: Kant Ve Arendt'te Etik Ve Politik Bir Sorun Olarak Özgürlüktr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetFelsefe tarihinde özgürlük kavramı neredeyse tüm filozofları ilgilendiği bir mesele olagelmiştir. Özgürlük, günümüzde de hem kişisel hem de toplumsal alanda en çok tartışılan meselelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihe baktığımızda, özgürlüğün, uğruna savaşların yapıldığı, insan hayatlarının sonlandırıldığı, her zaman özleneni dile getirilen bir kavram olduğunu görürüz. Özgürlüğe bu kadar önem verilmesinin nedenlerinin başında, özgürlüğün insan olmanın özünü oluşturması, insanın özgürlüğüyle insan olabilmesidir. Başka bir ifadeyle, insan türünün ayırt edici bir özelliği olarak karşımıza çıkan özgürlüğe sahip olmayan bir insan, insanlığından bir şeyler yitirmiş demektir. Özgürlüğün bunca önemine, yüzyıllarca tartışılan bir mesele olmasına rağmen “özgürlük nedir?” sorusuna verilen yanıtlar üzerinde filozofların anlaşamadıklarını görüyoruz. Filozoflar özgürlükten farklı şeyleri anlamakta, özgürlük kavramının içi farklı zaman ve koşullarda farklı şekillerde doldurulmaktadır. Özgürlüğe filozoflarca getirilen farklı bakış açılarından öğrenilecek pek çok şey olduğu kuşku götürmeyecek olsa da, bazen de özgürlüğün gerçek anlamı dışında, özgürlükle pek de ilgisi olmayan başka bağlamlarda da kullanıldığını görmekteyiz. Bunun en önemli nedeni, özgürlük kavramının başka kavramlarla karıştırılması, kavramsal ayrımların yapılmamasıdır. Bunun sonucu olarak da özgürlük kavramı gerçek anlamı dışında kullanılmakta, farklı kişiler ve gruplarca farklı şekillerde anlaşılıp temel anlamını yitirmektedir. Bu çalışmada özgürlüğü felsefi sistemlerinin temeline koymuş ve özgürlüğe farklı açılardan yaklaşmış olan iki düşünürün görüşlerini ele alacağız. Tezin birinci bölümünde Kant’ın, ikinci bölümünde Arendt’in özgürlük anlayışları değerlendirilecektir. Çalışmamızda bu iki filozofu seçmemizin temel nedeni, özgürlük kavramını farklı açılardan olsa da doğru birer yaklaşımla ele almış olmalarıdır. Özgürlüğe biri etik diğeri ise politik olan bu iki farklı bakış açısı sonucunda, özgürlük kavramına doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiğini ve insan hayatının vazgeçilmez parçası olan bu kavramın neliğini ve mahiyetini ortaya koyabilmeyi ümit ediyoruz.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.contributor.authorID174114tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record