Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyükkara, Göknur
dc.contributor.authorMebounou Tossou, Tchignagbe Guy Crescent
dc.date.accessioned2017-12-05T08:11:05Z
dc.date.available2017-12-05T08:11:05Z
dc.date.issued2017-11-28
dc.date.submitted2017-11-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4090
dc.description.abstractFollowing the development of the Basel Accords, posited as the benchmark regulatory standards in global banking system, investigations to examine the impact of capital requirements on bank risk-taking behaviors aroused a substantial interest. Indeed, despite a significant amount of research carried out, and since both theoretical and empirical findings yield mixed evidence, the debate is yet to be settled. Yet, the prior empirical investigations often failed to connect the issue to the type of the Basel Accords implemented. Since the implementation constraints of capital requirements may widely vary between BCBS member- and non-member BCBS countries, this dissertation aims to examine the capital-risk interrelationship in both Turkey and WAEMU banking systems through a comparative analysis. More specifically, the study compares the trends of the capital-risk relationship in Turkish banking industry to that of the WAEMU. It also gauges the impact of change in capital regulatory standards following the implementation of more stringent regulatory rules and changes in membership status on the capital-risk relationship. Using the three-stage least squares estimations in the framework of Simultaneous Equations Modelling as developed by Shrieves & Dahl (1992), the findings reveal a negative association between bank risk-taking behaviors and flat capital ratio (CAP) for the time span 2002-2006, implying that banks in Turkey and WAEMU with low risky assets portfolios hold high equity capital positions when subject to the Cooke ratio. In the period 2007-2015, the unweighted capital ratio was irrelevant to explain risk-behaviors for both Turkish and WAEMU’s banks while risk-based capital ratio became a relevant indicator for risk profile of banks in Turkey, indicating that banks with higher level of risky investments hold higher capital positions. The study also confirms that changes in regulatory standards in Turkey from 2007 have affected the trends of capital-risk relationship. Yet, change in membership status does not affect capital positions but rather reduces risk-taking behaviors of banks in Turkey. Finally, the findings show that banks specific features (size, profitability, liquidity, and off-balance sheet activities) and macroeconomic indicators (inflation and GDP growth) also affect capital adjustments and bank risks.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectbanking regulationtr_TR
dc.subjectbasel accords
dc.subjectregulatory capital requirements
dc.subjectbank risks
dc.subjectturkey
dc.subjectwaemu
dc.titleBanking Regulation And The Basel Accords: A Comparative Investigatıon On Capital-Risk Relationship in Turkey And Waemutr_TR
dc.title.alternativeBankacılık Düzenlemesi Ve Basel Normları: Türkiye Ve Baepb İçin Sermaye-Risk İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKüresel bankacılık sisteminde düzenleyici standartlar olarak kabul edilen Basel Anlaşmalarının geliştirilmesinin ardından, banka risk alma davranışlarının üzerinde sermaye yükümlülüğünün etkilerini araştırmayı tespit etmeye olan ilgi artmıştır. Nitekim, önemli miktarda araştırma yapılmış olsa da hem teorik hem de ampirik bulgular karışık kanıtlar sunarken, tartışma henüz halledilmemiştir. Bununla birlikte önceki araştırmalarda bu konunun hangi tür Basel anlaşması ile ilişkilendirildiği pek fazla işlenmemiştir. Sermaye gereksinimlerinin uygulama kısıtlamaları, BBDK üyesi ve üye olmayan ülkeleri arasında ciddi farklılık gösterebileceğinden, bu tez, karşılaştırmalı bir analizle hem Türkiye hem de BAEPB bankacılık sistemlerinde sermaye-risk ilişkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Daha belirgin bir biçimde, bu çalışma, Türkiye ile BAEPB bankacılık sektöründeki sermaye-risk ilişkisinin eğilimlerini karşılaştırmaktadır. Ayrıca, daha sıkı kuralların uygulanması ile birlikte değişen sermaye düzenleyici standartların ve ülkelerin üyelik durumlarındaki değişiklerin sermaye-risk ilişkisi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Shrieves & Dahl (1992) tarafından geliştirilen Simultane Denklem Modellemesi kapsamında üç aşamalı en küçük kareler metodu kullanarak, elde edilen bulgular, 2002-2006 dönemi için banka risk alma davranışları ile sabit sermaye oranı (CAP) arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Nitekim Cooke oranı, düşük riskli varlık portföylerine sahip olan Türk ve WAEMU bankalarının yüksek sermaye pozisyonlarına sahip olduklarını göstermektedir. 2007-2015 döneminde, ağırlıksız sermaye oranı, hem Türk hem de WAEMU bankalarının risk davranışlarını açıklamakta geçersizken, riske dayalı sermaye Türk bankalarının risk profilleri için risk göstergesi olarak algılanmaktadır. Yani yüksek riskli yatırımları olan Türk bankaları daha yüksek sermaye pozisyonlarına sahiptir. Ayrıca, 2007 yılından itibaren Türkiye'de düzenleyici standartlarda meydana gelen değişiklikler sermaye-risk ilişkisinin eğilimlerini etkilemektedir. Bununla birlikte, üyelik statüsündeki değişim sermaye pozisyonlarını etkilememekte, Türkiye'de bankaların risk alma davranışlarını azaltmaktadır. Son olarak, bulgular, bankaların spesifik özelliklerinin (büyüklük, kârlılık, likidite ve bilanço dışı faaliyetler) ve makroekonomik göstergelerin (enflasyon ve GSYİH büyümesi) sermaye düzenlemelerini ve banka risklerini de etkilediğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.contributor.authorID10171030tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record